Komunikace s autistickým dítětem na druhém stupni základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Exnerová Stanislava, PhDr. : 54991
dc.contributor.author Pojikar, Jakub
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:14:24Z
dc.date.available 2019-09-23T07:14:24Z
dc.date.submitted 2018-1-18
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153720
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje komunikaci autistického dítěte při výuce na druhém stupni základní školy. Je založena na analýze odborné literatury a zaměřuje se především na komunikaci autistických dětí. Teoretická část se skládá ze 3 kapitol. První kapitola stručně pojednává o historii a základních poznatcích o poruchách autistického spektra, přičemž je rozdělena na popis Aspergerova syndromu a popis dětského autismu. Druhá kapitola se věnuje celkové problematice v komunikaci u autistických dětí. Poslední kapitola z teoretické části se zabývá žáky s poruchou autistického spektra na základních školách. V rámci této kapitoly je zmíněna metodika práce se žákem s PAS, jsou zde navrženy doporučované postupy pro učitele žáka s PAS a je zde zmíněna práce asistenta pedagoga. V praktické části je obsažena kompletní kazuistika konkrétního zkoumaného žáka na základní škole v Luštěnicích. Dále jsou zde rozhovory s otcem a třídní učitelkou pozorovaného. Poté jsou v práci uvedeny grafy znázorňující získané poznatky z pozorování. V poslední kapitole praktické části jsou vyvozeny doporučené postupy ze získaných poznatků o konkrétním žákovi s PAS. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with the communication of the autistic child during the second grade of elementary school. It is based on an analysis of professional literature and focuses primarily on the communication of autistic children. The theoretical part consists of 3 chapters. The first chapter briefly discusses the history and basic knowledge of Autistic Spectrum Disorders, broken down into a description of Asperger syndrome and a description of childhood autism. The second chapter deals with the general problem of communication in autistic children. The last chapter of the theoretical part deals with pupils with autism spectrum disorder at primary schools. In this chapter, the methodology of working with a pupil with ASD is mentioned, recommended procedures for the pupil's pupil's teacher are suggested and the work of a teacher's assistant is mentioned here. The practical part contains a complete case study of a particular pupil at the elementary school in Luštěnice. Furthermore, there are interviews with the father and class teacher observed. Then there are graphs showing the findings from observation. In the last chapter of the practical part, the recommended procedures are derived from the acquired knowledge about a specific pupil with PAS. en
dc.format 86s
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma: Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
dc.relation.isbasedon BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005, 420 s. ISBN 80-86633-37-3
dc.relation.isbasedon FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014, 299 s. ISBN 978-80-7387-792-7.
dc.relation.isbasedon MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 289 s. ISBN 80-244-0231-9.
dc.relation.isbasedon RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 122 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-424-3.
dc.relation.isbasedon SCHOPLER, Eric, Robert J. REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 1998, 271 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7178-199-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Autismus cs
dc.subject Aspergerův syndrom cs
dc.subject porucha autistického spektra cs
dc.subject dítě cs
dc.subject žák cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject Autism en
dc.subject Asperger's Syndrome en
dc.subject Autistic Spectrum Disorder en
dc.subject Child en
dc.subject Disciple en
dc.subject School en
dc.subject Teacher en
dc.subject Communication en
dc.subject Teacher Assistant en
dc.title Komunikace s autistickým dítětem na druhém stupni základní školy cs
dc.title Communication with an Autistic Child in Secondary School en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-05-20
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201901278
local.identifier.stag 39528
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06583451
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1278
local.identifier.author P16000709
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:37 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account