Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Jašíková Darina, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP : 57217
dc.contributor.advisor Řezanka Michal, RNDr. Ph.D. : 62971
dc.contributor.author Havrda, Marcel
dc.date.accessioned 2019-08-23T08:32:00Z
dc.date.available 2019-08-23T08:32:00Z
dc.date.submitted 2018-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153298
dc.description.abstract V rámci této diplomové práce byl syntetizován 6A-sulfanyl-6A-deoxy-beta-CD, jenž sloužil k in situ funkcionalizaci zlatých nanočástic díky afinitě síry ke zlatu. Dále byla provedena příprava zlatých nanočástic fotochemickou syntézou pomocí pulzního laseru. Částice byly charakterizovány transmisní elektronovou mikroskopií a testovány na odezvu biologicky aktivní látky propamidinu 2-hydroxyethansulfonátu.Literární rešerše je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První z nich se zabývá nanotechnologiemi. Další kapitola je cílena konkrétně na zlaté nanočástice. Třetí část se zaměřuje na možnosti přípravy nanočástic pomocí laseru a závěr literární rešerše je věnován základním informacím o cyklodextrinech. cs
dc.description.abstract In this diploma thesis, 6A-sulfanyl-6A-deoxy-beta-CD was synthesized and served for in situ functionalization of gold nanoparticles due to the affinity of sulfur to gold. Further, the preparation of gold nanoparticles by photochemical synthesis using a pulsing laser was performed. The particles were characterized by transmission electron microscopy and tested for the response of the biologically active substance propamidine 2-hydroxyethansulfonate.The literary research is divided into four main chapters. The first chapter deals with nanotechnology. The next chapter is aimed specifically at gold nanoparticles. The third part is focused on the possibilities of a preparation of nanoparticles using the laser and the conclusion of the literary research is devoted to basic information about cyclodextrins. en
dc.format 53 s. (77 163 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky flash disk
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon beginarab item Sakamoto M. a kol. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 10 (2009) 33-56. item Eustis S. a kol. The Journal of Physical Chemistry B, 109 (2005) 4811-4815. item Zhang. D a kol. Chemical Reviews, 117 (2017) 3990-4103. endarab
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject cyklodextriny cs
dc.subject funkcionalizace cs
dc.subject laser cs
dc.subject zlaté nanočástice cs
dc.subject cyclodextrins en
dc.subject functionalization en
dc.subject laser en
dc.subject gold nanoparticles en
dc.title Příprava nanočástic zlata laserovými technikami a jejich in situ funkcionalizace cs
dc.title Laser-assisted synthesis of gold nanoparticles and their in situ functionalisation en
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-29
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-29
dc.date.committed 2019-4-30
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
dc.identifier.signature V 201900955
local.identifier.stag 38696
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06582625
dc.subject.verbis nanoparticles en
dc.subject.verbis nanotechnology en
dc.subject.verbis gold en
dc.subject.verbis nanočástice cs
dc.subject.verbis zlato cs
dc.subject.verbis nanotechnologie cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 955
local.identifier.author M17000149
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:59 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account