Nové centrum Mimoně

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Šépka Jan, doc. ing. mgr. akad. arch. : 63308
dc.contributor.advisor Hendrych Jan, doc. Ing. arch. akad. arch : 54703
dc.contributor.author Dvořák, Jakub
dc.contributor.author A16000005
dc.date.accessioned 2019-05-09T17:08:47Z
dc.date.available 2019-05-09T17:08:47Z
dc.date.submitted 2018-9-17
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152222
dc.description.abstract Analogie zámku Hmota Mimoňského zámku na historických fotografiích v čele náměstí pro mne byl tak silný prostorový moment,že jsem se rozhodl s touto historickou hodnotou dále pracovat. Navrácení kulisy na své místo se proto stalo hlavním tématem revitalizace Mimoňského náměstí.Hledání náplně nebylo složité. Budova tohoto významu musí nést společenskou a kulturní funkci a především musí vnést život dnes mrtvému centru. Proto se ihned nabízí myšlenka knihovny, která na tomto místě historicky doopravdy byla a to v prostorách zbořeného zámku. Mimoňská knihovna dnes plní kulturní roli města. Její umístění, prostory ani kapacita nejsou pro její důležitost dostačující. Kapacitně dokonce potřebuje téměř opolovinu větší knižní fond. Přesunutí knihovny do nové budovy v centru města se proto zdá více než logické. Pro naplnění kapacity nové hmoty je však knihovna příliš malá. Vytvářím tak multifunkční objekt v jehož severní polovině sídlí městká knihovna a jižní polovinu navrhuji jako nové prostory základní umělecké školy, jejíž stávající prostory jsou rovněž nedostačující (po provozní stránce). Tímto vnáším na náměstí nový živý objekt, který pulzuje po celý den. cs
dc.description.abstract The analogy of the palaceThe substance of Mimoň Chateau on historical photographsthe head of the square for me was such a strong moment,that I have decided with this historical value furtherwork.The restoration of the backdrop to its place has therefore become the main onethe theme of the revitalization of Mimoňské Square.Finding the fill was not complicated. Building this meaningmust have a social and cultural function and above allmust bring life to the dead center today. Therefore, immediatelyoffers the idea of a library that has historically been hereit really was in the rooms of a broken castle.The Mimoň Library today fulfills the cultural role of the city. Herlocation, space, or capacity are not importantsufficient. Capacity even needs almost ohalf a larger book fund.Move the library to a new building in the city centertherefore seems more than logical.However, the library is a tool for filling the mass of the new masstoo small.I create a multifunctional object in the northern halfthe city library is housed and I suggest the southern half as newthe premises of the basic art school, whose existing premisesare also inadequate (on the operational side).This is how I bring a new living object on the square that is pulsingthroughout the day. en
dc.format 74
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky, Plany, Mapy
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Revitalizace cs
dc.subject náměstí cs
dc.subject knihovna cs
dc.subject Revitalization en
dc.subject Square en
dc.subject Library en
dc.title Nové centrum Mimoně cs
dc.title en
dc.title.alternative Revitalizace náměstí a návrh nove východní strany cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-1-23
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2019-1-22
dc.date.committed 2019-1-2
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900433
local.identifier.stag 39084
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06576225
dc.subject.verbis library buildings en
dc.subject.verbis school buildings en
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis knihovní budovy cs
dc.subject.verbis školní budovy cs
dc.subject.verbis architectural projects en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 433
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:26:54 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account