Komunikace s autistickým dítětem na druhém stupni základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Exnerová Stanislava, PhDr. : 54991
dc.contributor.author Pojikar, Jakub
dc.date.accessioned 2019-03-25T14:26:02Z
dc.date.available 2019-03-25T14:26:02Z
dc.date.submitted 2016-11-22
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151700
dc.description.abstract This work deals with the characteristic linguistic phenomena that can be observed incommunication on the social network Facebook. Demonstrated phenomena in this work donot apply to all Facebook user groups, but are based on a specific discussion grouprepresented by students staying in Liberec college campuses. In this sense, therefore, it isa language and factual analysis of the communication of students aged between 20 and 26years. The analyzed phenomena are categorized into the appropriate language plane. Thereare morphological, lexical, syntactic, stylistic and graphic phenomena. All the phenomenacontain an initial description of how they are formed, or in what situations and for whatpurpose they are used. In addition to the description, we can also find a variety of authenticexamples that are taken from a newsgroup on Facebook and are meant to capture students'online communication. cs
dc.description.abstract The diploma thesis deals with the communication of the autistic childduring the second grade of elementary school. It is based on an analysis ofprofessional literature and focuses primarily on the communication of autisticchildren. The theoretical part consists of 5 chapters. The first chapter brieflydiscusses the history and basic knowledge of Autistic Spectrum Disorders,broken down into a description of Asperger syndrome and a description ofchildhood autism. The second chapter deals with the general problem ofcommunication in autistic children. The third chapter deals with pupils withautistic spectrum disorders at elementary schools. This chapter proposesrecommended practices for PAS pupil teachers, and there is mentioned teacherassistant work. The last chapter of the theoretical part deals with the integrationof children with PAS and their involvement in everyday life. The practical partcontains a complete case report of a particular pupil at the Elementary Schoolin Luštěnice. There are also interviews with the father and the class teacherobserved. Finally, there are graphs showing the observations obtained from theobservations. en
dc.format 83 s.
dc.format.extent
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, et al. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma: Inclusion in schools and society as an interdisciplinary issue. 2., upravené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
dc.relation.isbasedon BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD, 2005, 420 s. ISBN 80-86633-37-3
dc.relation.isbasedon FISCHER, Slavomil. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se specifickými potřebami v oblasti somatické, psychické a sociální : učebnice pro studenty učitelství. Praha: Triton, 2014, 299 s. ISBN 978-80-7387-792-7.
dc.relation.isbasedon MÜLLER, Oldřich. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, 289 s. ISBN 80-244-0231-9.
dc.relation.isbasedon RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem: aplikovaná behaviorální analýza. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008, 122 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-424-3.
dc.relation.isbasedon SCHOPLER, Eric, Robert J. REICHLER a Margaret LANSING. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami: příručka pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 1998, 271 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7178-199-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Autismus cs
dc.subject Aspergerův syndrom cs
dc.subject porucha autistického spektra cs
dc.subject dítě cs
dc.subject žák cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject Autism en
dc.subject Asperger's Syndrome en
dc.subject Autistic Spectrum Disorder en
dc.subject Child en
dc.subject Disciple en
dc.subject School en
dc.subject Teacher en
dc.subject Communication en
dc.subject Teacher Assistant en
dc.title Komunikace s autistickým dítětem na druhém stupni základní školy cs
dc.title Communication with an Autistic Child in Secondary School en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-3-25
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2019-1-15
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KFL
dc.identifier.signature V 201900266
local.identifier.stag 36445
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline DJ-OV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06570060
dc.subject.verbis Asperger's syndrome en
dc.subject.verbis children with autism en
dc.subject.verbis elementary schools en
dc.subject.verbis autismus cs
dc.subject.verbis Aspergerův syndrom cs
dc.subject.verbis děti s autismem cs
dc.subject.verbis základní školy cs
dc.subject.verbis autism en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 266
local.identifier.author P16000709
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:36 cs
local.verbis.studijniprogram KFL Učitelství pro základní školy/Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy-Učitelství občasnké výchovy pro 2. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account