Mapa hodnotových toků

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Sixta Josef, doc. Ing. CSc. : 54971
dc.contributor.advisor Švermová Pavla, Ing. Ph.D. : 55504
dc.contributor.author Pokorná, Michaela
dc.contributor.other Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55316
dc.contributor.other Langer Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627
dc.contributor.other Matarazzo Dominika, Mgr. Konzultant2 : 65246
dc.date.accessioned 2019-03-13T14:15:43Z
dc.date.available 2019-03-13T14:15:43Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151509
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě mapa hodnotových toků. V tomto díle jsou charakterizovány základní pojmy jako logistika, logistické funkce, činnosti a cíle, štíhlá výroba, druhy plýtvání a hodnotové toky, které jsou nezbytné pro pochopení dané problematiky. Jsou zde uvedena teoretická východiska popisující postup sestavení mapy hodnotových toků. Nedílnou součástí je i popis společnosti XYZ s.r.o. zahrnující základní informace o společnosti a produktech. Cílem práce je zanalyzovat současný stav hodnotových toků v dané společnosti, navrhnout jejich optimalizaci a návrh ekonomicky zhodnotit. Vlastní přínos této diplomové práce lze spatřovat v pochopení návaznosti a propojenosti jednotlivých činností probíhajících ve výrobním podniku spolu s praktickým aplikováním teoretických znalostí při sestavování skutečné mapy hodnotových toků. cs
dc.description.abstract Diploma thesis is concerned with a mapping of value streams. The object of this work is the characteristic of value flows material and information in connection with the use of one of the lean production logistics methods which is a value stream map. This thesis describes some basic terms such as logistics, logistic functions, activities and goals, lean production, types of waste and value flows that are necessary to understand the issue. There are theoretical possibilities describing the process of creation of the value stream map. An integral part of this work is the description of company XYZ, limited liability company, including basic company and product information. The aim of the work is to analyze the current state of value flows in this company, suggest their optimization and economically evaluate the proposal. The contribution of this diploma thesis is in comprehension of continuity and conjunction of individual activities in a production company along with the practical application of the theoretical knowledge in the compilation of the real value stream map. en
dc.format 101 s. (152 705 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky, Mapy 0 žádné, Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon GROS, Ivan et al. 2016. Velká kniha logistiky. Praha: VŠCHT. ISBN 978-80-7080-952-5. JUROVÁ, Marie et al. 2016. Výrobní a logistické procesy v podnikání. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-5717-9. PAWLEWSKI, Pawel a Allen GREENWOOD. 2014. Process Simulation and Optimization in Sustainable Logistics and Maufacturing. New York: Springer. ISBN 978-3-319-07346-0. ŽIŽKA, Miroslav a Josef SIXTA. 2010. Logistika. Brno: Bizbooks. ISBN 978-80-2512-563-2. Logistika: měsíčník Hospodářských novin pro dopravu, skladování a manipulaci. Praha: Economia, a. s. ISSN 1211-0957. PROQUEST. Databáze článků ProQuest [online].
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject mapa hodnotových toků cs
dc.subject logistika cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject plýtvání cs
dc.subject materiálový tok cs
dc.subject informační tok cs
dc.subject mapa současného stavu cs
dc.subject mapa budoucího stavu cs
dc.subject value stream map en
dc.subject logistics en
dc.subject lean production en
dc.subject waste en
dc.subject material flow en
dc.subject information flow en
dc.subject current state map en
dc.subject future state map en
dc.title Mapa hodnotových toků cs
dc.title Value Stream Mapping en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900263
local.identifier.stag 36751
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline VPP
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569818
dc.subject.verbis logistika (management) cs
dc.subject.verbis business logistics en
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 263
local.identifier.author E16000336
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:21 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika-Vybrané procesy v podniku cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account