Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Havelková Renáta, Mgr. : 66180
dc.contributor.advisor Maršíková Kateřina, doc. Ing. Ph.D. : 54969
dc.contributor.author Kroupová, Michaela
dc.contributor.other Simová Jozefína, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55316
dc.contributor.other Langer Tomáš, Ing. Ph.D. Konzultant : 66627
dc.contributor.other Matarazzo Dominika, Mgr. Konzultant2 : 65246
dc.date.accessioned 2019-03-13T14:15:00Z
dc.date.available 2019-03-13T14:15:00Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151501
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretická východiska nejprve v podobě základních činností řízení lidských zdrojů a jejich provázanosti s adaptací zaměstnanců a dále je věnována pozornost samotné adaptaci. V následujících částech se práce zaměřuje na adaptaci a vstupní vzdělávání nových zaměstnanců ve vybrané společnosti A, která je bezpečnostní agenturou. Cílem této práce je průběh adaptačního procesu a vstupního vzdělávání ve společnosti zanalyzovat, zhodnotit a následovně doporučit opatření pro zkvalitnění procesu uvádění zaměstnanců do nové práce. cs
dc.description.abstract The topic of this diploma thesis is induction of employees in a chosen company. The thesis contains first theoretical bases of major activities of human resource management and their interconnection with induction. After that the attention is devoted to induction itself. In the next parts the thesis focuses on induction and education of new employees in a chosen company security agency. The aim of this thesis is to analyze and evaluate the induction process in a chosen company and afterwards recommend actions for improvement of the process. en
dc.format 124
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky Žádné 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Přeložil Josef KOUBEK. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN: ISBN 978-80-247-1407-3. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana. Management lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-168-3. KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3823-9. PRICE, Alan. Human Resource Management. Cengage Learning, 2011. ISBN 978-1-4080-3224-4. PROQUEST. 2017. Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2017-09-28]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Proces adaptace cs
dc.subject noví zaměstnanci cs
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cs
dc.subject vstupní školení cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject společnost cs
dc.subject muzeum cs
dc.subject Induction process en
dc.subject new employees en
dc.subject employees education en
dc.subject induction training en
dc.subject human resource management en
dc.subject company en
dc.subject museum en
dc.title Adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti cs
dc.title Induction of employees in a chosen company en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KPE
dc.identifier.signature V 201900255
local.identifier.stag 36818
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569812
dc.subject.verbis adaptace člověka cs
dc.subject.verbis human adaptation en
dc.subject.verbis employee training and education en
dc.subject.verbis personnel management en
dc.subject.verbis personální management cs
dc.subject.verbis vzdělávání zaměstnanců cs
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 255
local.identifier.author E16000298
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:19 cs
local.verbis.studijniprogram KPE Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account