Adaptační proces zdravotnických záchranářů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Krause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.advisor Froňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.author Rytířová, Karolína
dc.contributor.other Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned 2019-02-23T04:06:23Z
dc.date.available 2019-02-23T04:06:23Z
dc.date.submitted 2017-4-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151215
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá adaptačním procesem zdravotnických záchranářů. Teoretická část popisuje adaptační proces jako celek. Dále popisuje osobnost zdravotnického záchranáře a definuje zdravotnickou záchrannou službu. Výzkumná část byla prováděna kvalitativní metodou za pomocí rozhovorů se zdravotnickými záchranáři, kteří absolvovali adaptační proces. Popisuje jejich pohled na problematiku adaptačního procesu zdravotnické záchranné služby. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis occupies with an adaptation proces of paramedics. The theoretical part describes the adaptation process like a whole. Next, it describes the character of paramedic and it gives a definition of emergency medical services. The research part was performed by a qualitative method with a help of interviews with paramedics that passed the adaptation process. It describes their view of emergency medical adaptation process problems. en
dc.format 53 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky : bakalářská práce v PDF verzi, otázky k rozhovoru a přepisy rozhovorů v PDF verzi
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ANDRŠOVÁ, Alena. 2012. Psychologie a komunikace pro záchranáře v praxi. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4119-2.
dc.relation.isbasedon ČESKO. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. 2016. Vyhláška 2/2016 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 20, s. 492-493. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-55
dc.relation.isbasedon HORVÁTHOVÁ, P., J. BLÁHA a A. ČOPÍKOVÁ. 2016. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-430-1.
dc.relation.isbasedon LEJSEK, Jan et al. 2013. První pomoc. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2090-9.
dc.relation.isbasedon PLEVOVÁ, Ilona. 2012. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3871-0.
dc.relation.isbasedon REMEŠ, Roman et al. 2013. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4530-5.
dc.relation.isbasedon ŠIKÝŘ, Martin. 2014. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5212-9.
dc.relation.isbasedon ŠÍN, R., P. BÖHM a M. KUKAČKA. 2014. Adaptace zdravotnického záchranáře při nástupu do zaměstnání u ZZS Karlovarského kraje. In: Urgentní medicína. 17(1), s. 6-9. ISSN 1212-1924.
dc.relation.isbasedon Dostupné také z: hhtp://urgentnimedicina.cz/casopisy/UM_2014_01.pdf
dc.relation.isbasedon ŠPIRUDOVÁ, Lenka. 2015. Doprovázení v ošetřovatelství II: Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5711-7.
dc.relation.isbasedon THYGERSON, Alton et al. 2017. First Aid, CPR and AED. Advanced. 7th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning. ISBN 978-1-284-10531-5.
dc.relation.isbasedon ZÍTKOVÁ, M., A. POKORNÁ a E. MIČUDOVÁ. 2015. Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi: pro staniční a vrchní sestry. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5094-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject adaptační proces cs
dc.subject zdravotnická záchranná služba cs
dc.subject zdravotnický záchranář cs
dc.subject urgentní medicína cs
dc.subject adaptation process en
dc.subject emergency medical services en
dc.subject paramedic en
dc.subject emergency medicine en
dc.title Adaptační proces zdravotnických záchranářů cs
dc.title Adaptation Process of Paramedics en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-18
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900078
local.identifier.stag 37187
local.degree.programme Specializace ve zdravotnictví
local.degree.discipline ZZ
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5345
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569305
dc.subject.verbis emergency medical personnel en
dc.subject.verbis emergency medical services en
dc.subject.verbis záchranáři cs
dc.subject.verbis zdravotnická záchranná služba cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 78
local.identifier.author D15000131
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:57 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravotnický záchranář cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account