Edukace pacienta s nefrolitiázou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Froňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.advisor Svěráková Marcela, PhDr. : 58466
dc.contributor.author Čížková, Hana
dc.contributor.other Kučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned 2019-02-13T12:25:01Z
dc.date.available 2019-02-13T12:25:01Z
dc.date.submitted 2017-6-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151092
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na edukaci pacienta s nefrolitiázou.Teoretická část práce obsahuje anatomii a fyziologii vývodných cest močových, charakteristiku nefrolitiázy včetně její epidemiologie, klinických příznaků, diagnostických postupů, terapie a prevence opakování nefrolitiázy. Dále je zde rozebrána edukace pacienta s nefrolitiázou v oblasti pitného či dietního režimu a zdravé životosprávy, především pravidelnou pohybovou aktivitou a udržováním hmotnosti v normě. Výzkumná část práce se zabývá ověřením výzkumných předpokladů, které jsou zaměřeny na informovanost pacientů s nefrolitiázou o nefrolitiáze, režimových opatřeních a prevenci. Obsahuje analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením na vybraných urologických odděleních. Na základě výsledků výzkumného šetření byl následně vytvořen edukační standard pro všeobecné sestry a edukační materiál pro pacienty s nefrolitiázou. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis focuses on educating the patient with nephrolithiasis. The theoretical part contains anatomy and physiology of urinary excretory pathways, characteristics of nephrolithiasis including its epidemiology, clinical symptoms, diagnostic procedures, therapy and prevention of nephrolithiasis. There is also discussed the education of patients with nephrolithiasis in the field of drinking and diet regimes and healthy living, especially regular exercise activity and keeping weight in standard. The research part of the thesis deals with the verification of the research assumptions, which are aimed at informing patients with nephrolithiasis about nephrolithiasis, regimes and prevention. It contains an analysis of the data obtained from the questionnaire survey at selected urological wards. Based on the results of the research, an educational standard for general nurses and educational materiál for patients with nephrolithiasis was subsequently created. en
dc.format 77 s., Edukační materiál 24 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. TESAŘ, Vladimír a Ondřej VIKLICKÝ. Klinická nefrologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4367-7.
dc.relation.isbasedon 2. ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 3. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.
dc.relation.isbasedon 3. ŠULISTOVÁ, Radka a Marie TREŠLOVÁ. Pedagogika a edukační činnost v ošetřovatelské péči: pro sestry a porodní asistentky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, 2012. ISBN 978-80-7394-246-5.
dc.relation.isbasedon 4. NEJEDLÁ, Marie. Fyzikální vyšetření pro sestry, 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4449-0.
dc.relation.isbasedon 5. SIKORA, Pavel. Dnešní zásady a metody metafylaxe urolitiázy. Urologie pro praxi. 2015, 16(5), s. 196-199. ISSN 201004-0009.
dc.relation.isbasedon 6. MATUŠKOVÁ, Michaela a kol. Praktická urologie v kazuistikách. Praha: Axonite, 2013. ISBN 978-80-904899-4-3.
dc.relation.isbasedon 7. VRÁNOVÁ, Dagmar. Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření. Praha: Anag, 2013. ISBN 978-80-7263-788-1.
dc.relation.isbasedon 8. KAREL, Lukáš a kol. Chorobné znaky a příznaky. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5067-5.
dc.relation.isbasedon 9. ROKYTA, Richard. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4867-2.
dc.relation.isbasedon 10. HANUŠ, Tomáš a kol. Urologie pro mediky. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3008-3.
dc.relation.isbasedon 11. GUL, Zeynep and Manoj MONGA. Medical and Dietary Therapy for Kidney Stone Prevention. Korean Journal of Urology. 2014, 55(12), 775-779. ISSN 2005-6745.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject edukace cs
dc.subject nefrolitiáza cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject pacient cs
dc.subject prevence cs
dc.subject education en
dc.subject nephrolithiasis en
dc.subject nursing en
dc.subject patient en
dc.subject prevention en
dc.title Edukace pacienta s nefrolitiázou cs
dc.title Education of patient with nephrolithiasis en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-6-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
dc.identifier.signature V 201900039
local.identifier.stag 36722
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569141
dc.subject.verbis urolitiáza cs
dc.subject.verbis urolithiasis en
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 39
local.identifier.author D14000070
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:54 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account