Hodnoticí techniky v ošetřovatelství

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pelcová Alena, Mgr. : 61437
dc.contributor.advisor Froňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.author Šolcová, Anna
dc.contributor.other Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 55161
dc.contributor.other Bittner Václav, Mgr.;Kysela Martin, Ing. Konzultant : 55625;63719
dc.contributor.other Šímová Denisa, MUDr. Konzultant2 : 65390
dc.date.accessioned 2019-02-03T08:02:26Z
dc.date.available 2019-02-03T08:02:26Z
dc.date.submitted 2016-8-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150863
dc.description.abstract Bakalářská práce je zacílena na využívání hodnoticích technik v odborné ošetřovatelské praxi. Teoretická část pojednává o problematice metody ošetřovatelského procesu a o aplikaci hodnoticích technik v rámci jeho praktikování. Dále pak zahrnuje komentovaný výčet konkrétních příkladů škál a testů používaných pro danou oblast hodnocení pacienta v čele s Barthelové testem základních všedních činností a rozšířenou škálou Nortonové. Ve výzkumné části byly stanoveny tři cíle s výzkumnými předpoklady. Ty byly následně ověřovány metodou strukturovaného rozhovoru, který byl veden se všeobecnými sestrami. Výsledné poznatky byly shrnuty do odborného článku. cs
dc.description.abstract The bachelors thesis deals with a topic of using assessment tools in nursing care. The theoretical part concerns issues of nursing care plan and utilization of the assessment tools while implementing it. It also contains a commented enumeration of particular scales and tests which are being used for an assessment of different spheres of patient's condition. We focused on the Barthel index and the expanded Norton scale. In the empirical part there were determined three aims with research assumptions. Afterwards there were being verified by structured interviews with general nurses. The final findings were summarized in an article. en
dc.format 79
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 12, Grafy, Tabulky ROM, Grafy, Tabulky 1 , Tabulky 1 , 1 tištěná informační příručka, Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky 2 ROM, Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. DOBROVODSKÁ, Libuše. Jak dobré jsou důkazy pro využívání hodnocení rizika k prevenci vzniku dekubitů? Florence [online]. Praha: Ambit Media, 2012, roč. 8, č. 4 [cit. 2015-05-08]. ISSN 1801-464X. Dostupné z: http://www.florence.cz/odborne-clanky/archiv-florence/2012/4/jak-dobre-jsou-dukazy-pro-vyuzivani-hodnoceni-rizika-k-prevenci-vzniku-dekubitu/
dc.relation.isbasedon 2. FLAISIGOVÁ, Denisa. Míra využívání testů a škál v ošetřovatelské praxi na interním oddělení [online]. Plzeň, 2013. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií. Dostupné z: https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/9939/BP%20Dana%20Flaisigova.pdf?sequence=1
dc.relation.isbasedon 3. KOHOUT, Pavel et al. Dokumentace a hodnocení nutričního stavu pacientů. Praha: Forsapi, 2011. ISBN 978-80-87250-12-9.
dc.relation.isbasedon 4. KUBÁTOVÁ, Jitka. Využívání hodnotících technik v ošetřovatelské péči v praxi [online]. České Budějovice, 2010. Diplomová práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. Dostupné z: https://theses.cz/id/p17ohc/Diplomov_prce_Kubtov.pdf
dc.relation.isbasedon 5. MASTILIAKOVÁ, Dagmar. Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika: v moderní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5376-8.
dc.relation.isbasedon 6. PLEVOVÁ, Ilona et al. Ošetřovatelství I: historie - vzdělávání - současné ošetřovatelství - role sestry a nemocného - ošetřovatelský proces - konceptuální modely a teorie - klasifikační systémy - výzkum - praxe založená na důkazech. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3.
dc.relation.isbasedon 7. POKORNÁ, Andrea, et al. Ošetřovatelství v geriatrii: hodnoticí nástroje. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4316-5.
dc.relation.isbasedon 8. SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4868-9.
dc.relation.isbasedon 9. ŠAMÁNKOVÁ, Marie et al. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3223-7.
dc.relation.isbasedon 10. TÓTHOVÁ, Valerie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-785-9
dc.relation.isbasedon 11. Kolektiv autorů. Geriatric Assessment Tools. In: The University of Iowa: Iowa geriatric education center [online]. ?2002-2015 [cit. 2015-05-07]. Dostupné z: http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/tools/
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject hodnoticí techniky cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject ošetřovatelský proces cs
dc.subject test Barthelové cs
dc.subject škála Nortonové cs
dc.subject assessment tools en
dc.subject assessment en
dc.subject nursing care plan en
dc.subject Barthel test en
dc.subject Norton scale en
dc.title Hodnoticí techniky v ošetřovatelství cs
dc.title Assessment tools in nursing care en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-6-21
dc.date.committed 2017-8-2
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation UZS
local.identifier.stag 33792
local.note ve STAGu soubor průběhu obhajoby chybí, "Záznam průběhu obhajoby: Otázky vedoucího a oponenta zodpovězeny. Mgr. Martin Krause, DiS.: Hodnocení - škály - alternativy? - zodpovězeno"
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo STARA PRACE
local.identifier.author D13000107


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account