Recently added

DSpace Repository

Vysokoškolské práce: Recent submissions

 • Štěpánková, Renata
  Bakalářská práce se věnuje vzdělávání jedinců v seniorském věku. Cílem bakalářské práce je zjistit možnosti a formy edukace jedinců v seniorském věku, o jaké oblasti vzdělávání se nejvíce zajímají, jaké jsou důvody jejich ...
 • Mádlíková, Marie
  Bakalářská práce se zaměřuje na teorii tkaní. Teoretická část pojedná o historii tkaní a užití v praxi. Dále je popsána psychologická i fyziologická stránka vývoje dítěte. V praktické části jsou vysvětleny jednotlivé ...
 • Fólová, Adéla
  Bakalářská práce se zabývá problematikou básnířek německého expresionismu. V souvislosti s časovým obdobím expresionistického uměleckého hnutí je v rámci práce také pojednáno o tehdejší pozici žen ve společnosti, jejich ...
 • Solnařová, Kristýna
  Diplomová práce Profesní činnosti vychovatele se snaží zjistit a analyzovat činnosti, které vychovatel ve vybraných institucích provádí a jsou součástí jeho profese či pracovní doby. Práce je rozdělena na část teoretickou ...
 • Vaisová, Štěpánka
  Diplomová práce se zabývá problematikou sexuální výchovy na základní škole, konkrétně na prvním stupni základní školy. Teoretická část vymezuje pojem sexuální výchova, její cíle, principy a obsah. Také je zde popsán mladší ...
 • Keller, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá stresem žáků střední školy a způsoby zvládání stresu. V rámcitvorby této bakalářské práce byl prováděn výzkum, zaměřený na identifikaci nejčastějšícha nejintenzivněji působících stresorů na ...
 • Dostrašil, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na adaptační proces operátorů výroby v podniku ZF Automotive Czech s.r.o. Výběr tématu je založen na přesvědčení autora, že kvalitní adaptace operátorů výroby je pro podniky v automobilovém ...
 • Pappová, Michaela
  Tato bakalářská práce nazvaná Moderní přístup k plánování: zavádění OKR do organizace se zabývá přístupem organizace k plánování pomocí nové metodologie OKR. V rešeršní části práce jsou popsána teoretická východiska v ...
 • Mewaldová, Johanka
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením konkurenceschopnosti firmy Oblečení Fantom s.r.o. V teoretické části jsou postupně vysvětleny pojmy konkurence, konkurenceschopnost a konkurenční výhoda. Dále jsou dle odborné literatury ...
 • Marx, David
  Bakalářská práce se zabývá oblastí spokojenosti zaměstnanců ve výrobním oddělení společnosti Z. Cílem práce je na základě vytvořeného dotazníkového šetření analyzovat jednotlivé oblasti, které ovlivňují spokojenost ...
 • Kroupová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá vybranými možnostmi zdrojů financování podnikatelskéčinnosti. V teoretické části jsou rozděleny zdroje financování podle hlediska vlastnictví, času a původu. Část je také věnována alternativním ...
 • Jarošová, Barbora
  Cílem této bakalářské práce je provedení analýzy interního personálního marketingu v rámci působení v konkrétním vybraném podniku a také provedení konečného zhodnocení a předložení návrhů. Celkový průzkum v této práci je ...
 • Vraštilová, Kristýna
  Bakalářská práce na téma Optimalizace pojistné ochrany vybraného subjektu se zabývá teoretickou částí, na kterou navazuje část praktická. V teoretické části je zaměřena na základní pojmy týkající se rizika, risk managementu, ...
 • Šrámková, Alena
  Tato bakalářská práce s názvem Finanční služby pro zajištění na stáří představuje vybrané spořicí a investiční produkty na českém trhu, včetně třetího pilíře důchodového systému České republiky, které umožňují zajištění ...
 • Sýkorová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá image vybrané destinace, kterou jsou Krkonoše. Účelem této práce bylo navrhnout možná řešení, která by mohla turistické destinaci Krkonoše pomoci ke zlepšení image a k pozitivnějšímu vnímání ze ...
 • Stárová, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci pojistné ochrany vybraného subjektu. Zahrnuje teoretickou část, na kterou navazuje část praktická s charakteristikou vybraného subjektu, identifikací jeho rizik, současnou ...
 • Součková, Aneta
  Předmětem bakalářské práce Marketingová komunikace destinace Liberecký kraj je podrobná analýza zabývající se především efektivností a vhodností propagace na internetu a sociálních sítí destinace. V teoretické části práce ...
 • Koubková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá korupcí ve veřejném sektoru České republiky. Vymezuje základní charakteristiky korupce jakožto i její příčiny a důsledky, stádia a formy, jakých může korupční jednání nabývat, a legislativu ...
 • Knoblochová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem šetrného cestovního ruchu v Českém Švýcarsku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Jejím cílem je navrhnout možné kroky pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu na daném ...
 • Jirásková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá problematikou transformace vybraného ubytovacího a restauračního zařízení na ekologicky zaměřený podnik. Cílem práce je analyzovat současný stav využití ekologických prvků a navrhnout vhodné ...

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account