Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

  • Vaníčková, Michaela : P15000413
    Hlavním cílem této bakalářské práce bude porovnat a analyzova v různých aspektech díla La colmena Camila José Cely a Nada Carmen Laforetové. Práce se zaměří na porovnání postav z různých hledisek, porovnání děje a prostředí, ...
  • Pušová, Alena : P15000409
    Cílem bakalářské práce je popsat rozdíl v užití španělských ukazovacích zájmen este, ese a aquel (tento, ten, tamten). Učebnice uvádějí pravidla, jak používat tyto determinanty a práce se zaměřuje na hledání konkrétnějších ...
  • Klabanová, Klára : P15000404
    Práce se zabývá pojetím závisti v díle španělského autora Miguela de Unamuna a to v knize Abel Sánchez Příběh jednoho utrpení (1917). Jelikož je dílo inspirováno biblickým příběhem Kaina a Abela nabízí se srovnání z různých ...
  • Stolínová, Kateřina : P15000332
    V práci nejprve zopakujeme vybrané základních pojmy, zejména vlastní čísla symetrických(obecně indefinitních) matic a kvadratické formy. Pak se zaměříme na vybrané zajímavé podprostory týkající se symetrických matic. ...
  • Košková, Barbora : P15000329
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou práce s hustými maticemi pomocí konceptu tzv. hierarchických matic. Takové husté matice často vznikají např. jako inverze matic řídkých. Na příkladu třídiagonálních matic a s ...
  • Šilhánová, Denisa : P15000222
    Bakalářská práce se zaměřuje na krizi autority, výchovy a vzdělání v politických dílech Hany Arendtové. Autorka rozděluje tři základní lidské činnosti života (práce, zhotovování, jednání). V rámci těchto činností je popsáno ...
  • Báča, Martin : P15000215
    Tato bakalářská práce se zabývá kritikou empiricismu z pozice Alfreda North Whiteheada, jednoho z nejvýznamnějších filosofů 19. a 20. století. Cílem práce je vystižení toho, jak Whiteheadova filosofie poukazuje na nedostatky ...
  • Jelínková, Zuzana : P15000185
    Cílem bakalářské práce je vytvořit projekt zaměřený na výuku v terénu, který by podpořil rozvoj vzdělávání a myšlení na základních školách, a to nejen v předmětu zeměpis, ale také v jeho propojení s ostatními předměty a v ...
  • Málková, Karolína : P14000431
    Bakalářská práce uvádí do počátků a vývoje dvou nedemokratických režimů; franquismu ve Španělsku a komunismu v Československu, které následně porovnává v šedesátých letech. Práce je především zaměřena na každodenní život ...
  • Malečková, Kateřina : P14000398
    Tato bakalářská práce pojednává o komunikaci s lidmi postiženými disociální poruchou. Nejprve se práce zaměřuje na jednotlivé typy poruch a jejich odbornouklasifikaci. Teprve poté podrobně rozebírá DPO, například způsob, ...
  • Maczanová, Kristýna : P14000353
    Tématem této bakalářské práce je naturalismus a jeho znaky v díle La madre Naturaleza španělské spisovatelky, Emilie Pardo Bazán. Teoretická část práce představuje důležité historické události, významné ideologické proudy ...
  • Gorroňová, Silvie : P14000346
    Předmětem této práce je existencialistické dílo s názvem Tragický pocit života v lidech a národech a jeho autor Miguel de Unamuno. Hlavním cílem práce je zachytit unamunovský postoj ke smrti, uvést její rozličné podoby a ...
  • Grohová, Radmila : P15000650
    Tato práce dokumentuje určité vývojové etapy magie a čarodějnictví v historii. Hlavní pozornost je věnovaná vzniku a vývoji fenoménu magie a čarodějnictví do období novověku, kdy probíhaly takzvané hony na čarodějnice. Pro ...
  • Sedláček, Vojtěch : P15000637
    Cílem práce je charakterizovat kulturní vývoj masky na území evropského kontinentu. Práce se zaměřuje na masku z hlediska kulturního významu v jednotlivých historických etapách od pravěku až po současnost. Je popsán vztah ...
  • Jirutka, Tomáš : P15000635
    Diplomová práce se zabývá dosud nezpracovanou historií Oblastní galerie v Liberci od jejího vzniku po rok 1989. Samotný charakter instituce vždy ikonicky ovlivňovali její čelní představitelé v duchu kulturně-politických ...
  • Sochůrková, Adéla : P15000629
    Diplomová práce se soustřeďuje na vztah vzdělanosti a trhu práce u rizikových skupin.V první části jsou přednesena teoretická východiska sociálních deviací, vzdělanosti a trhupráce. Rovněž je popsán jejich vzájemný vztah. ...
  • Ramírez, Dušan : P14000702
    Diplomová práce se zabývá volbou výukových metod v hodinách informatiky na základních školách. Diplomová práce se skládá ze tří částí. Teoretická část práce se zabývá rešerší dostupné literatury z hlediska definic výukových ...
  • Sinkevičová, Kateřina : P14000571
    Cílem této bakalářské práce bylo sestrojit plně funkční měřící zařízení prašného aerosolu s možností měření dalších veličin z dostupných senzorů a dalších částí. Bylo provedeno dlouhodobého měření a porovnání výsledků s ...
  • Mikezová, Anna : P14000399
    Cílem práce je porovnání dvou filozofií českých dějin v pojetí T. G. Masaryka a J. Pekaře. Ideologie české státnosti v pojetí T. G. Masaryka je porovnána s ideou národní identity J. Pekaře. Práce analyzuje dvě etapy sporu ...
  • Krejzová, Jana : P14000191
    Tato bakalářská práce pojednává o kulturně-geografických aspektech pramenů na Liberecku. První část práce podává informace o významu pramenů, vysvětluje základní pojmy spojené s tématem a předkládá informace o problematice ...