Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Beneš, Jiří; Špína, Michal; Procháska, František (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Střední prostorové frekvence, povrchové vady vznikající při výrobě optických asférických ploch, mohou být velkým problémem např. ve vysoce výkonných optických systémech. Při výrobě asférických ploch na stroji Optotech ...
 • Urbánková, Jana (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Tento článek popisuje měřicí zařízení používané při objektivním hodnocení pian. Zařízení v podobě přehrávací lavice samostatně přehraje každou klávesu na klaviatuře a umožní tak změření akustických vlastností, jako je ...
 • Prošek, Alexander (Technická univerzita v Liberci, Česká republika, 2018)
  Tento článek popisuje měření vícechodého šnekového pastorku nalisovaného na hřídeli rotoru elektrického motoru. Měření realizováno pomocí laserového triangulačního snímače za běhu motoru. Vyhodnocení celkového házení je ...
 • Zizienová, Marta; Fišer, Jiří; Ovčačík, Václav; Schusterová, Pavlína (2018-06-25)
 • Zizienová, Marta (2018-06-18)
 • Haščáková, Naďa (2018-06-11)
 • Moravcová, Michaela
  Práce je sérií v prostoru prezentovaných autorských objektů vytištěných na 3D tiskárně, s eventuálním přesahem do potravinářství.
 • Nymburk 
  Mayerová, Nela
  Práce se věnuje vztahu primárně technického zobrazení a jeho uměleckého přepisu. Rozvádí možnosti map a technických výkresů urbanistických celků v perspektivě umělce. Výstupem je simulace v 3D modelovacím programu.
 • Barvy 
  Martišová, Eva
  Webová aplikace inspirovaná výtvarnými díly Gerharda Richtera (série Colour Charts). Práce se zabývá spojením náhody, barevnosti a geometrického rastru. Jejím záměrem je zkoumat vztahy a chování barev v režimu pseudonáhodného ...
 • Dostálek, Lukáš
  Počítačem řízené objekty, autorský kód v programu Arduino a hardware. Sběr dat pomocí elektronických komponentů, zpracovávání a přetváření informace pomocí algoritmů v robotické autonomní jednotce. Práce je série funkčních ...
 • Machová, Martina
  Realizace série objektů ovlivněných pohybem. Instalace pracující s rozostřením, minimálním pohybem a zobrazením nesourodého spojení v konkrétním prostoru. Využití interakce předmětu s divákem, k dosažení potřebného působení. ...
 • Charvátová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá problematikou motivačních systémů u dětí s poruchou autistického spektra. Zaměřuje se na poruchy autistického spektra jako takové, na možnosti intervence a podpory a na problematiku motivace u ...
 • Divišová, Michaela
  Diplomová práce se v obecné rovině vztahuje k rizikovým faktorům vzniku syndromu vyhořeníu pedagogických pracovníků. Na poli úže stanoveného výzkumného problému pojednává o příčinách zátěže pedagogů základních škol, které ...
 • Beránková, Vladislava
  Tato diplomová práce se zabývá profilem klienta střediska výchovné péče. Cílem bylo zjistit, jaké sociálně patologické jevy jsou nejčastější příčinou selhání dítěte a jaké je výchovné prostředí, které jej ovlivňuje. ...
 • Čábelková, Pavlína
  Tématem diplomové práce je pedagogická asistence, specificky pak role asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu. Prostředkem k porozumění tomuto tématu se stal příběh asistentky pedagoga Lenky a jejího svěřence žáka s ...
 • Sehoř, František
  Diplomová práce je zaměřena na prozkoumání fenoménu domácího násilí. První, teoretická část si klade za cíl probádání odborných publikaci s cílem zjistit, jaké má domácí násilí formy, jaké existují druhy i kdo se ho účastní. ...
 • Schindlerová, Petra
  Záměrem a cílem textu předkládané diplomové práce je přispět k porozumění obsahu supervize na úrovni popisné a obecné. Podpořit a poukázat na význam supervize pro učitele hlavního vzdělávacího proudu školství. Inspiruje ...
 • Tomehová, Randa
  Diplomová práce pojednává o využití diferenciace jako specifické formy výuky anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Cílem práce je poukázat na možnosti adaptace vyučovacího procesu dle individuálních potřeb žáků v heterogenní ...
 • Tešnarová, Lenka
  Tato práce se zabývá analýzou spolupráce střediska výchovné péče s rodinou a zmapováním rodinného prostředí klientů střediska. Spolupráce střediska s rodinou je pojímána v souvislosti s pobytovými službami, které středisko ...
 • Dufková, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy ve výslovnosti českých studentů anglického jazyka. Nejčastější chyby ve výslovnosti samohlásek, které studenti dělají, byly v této práci popsány. Otázka výslovnosti byla také ...