Recently added

DSpace Repository

DSpace@TUL: Recent submissions

 • Humlová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika ...
 • Klúčovská, Lucia
  Budova Kina Hviezda je chápaná ako jedna z dôležitých kultúrnych prvkov mesta Trenčín. Diplomová práca sa zaoberá novým programom fungovania dvoch prevádzok kultúrnej sféry, ktoré sa v rámci jednej budovy vzájomne prepájajú. ...
 • Ženíšková, Eva
  Cílem diplomové práce je na základě dotazování, historické analýzy a obsahové analýzy dat zjistit, s jakými pozitivy a negativy se setkávali pracovníci při zakládání zařízení poskytujících ústavní sociální péči v regionu ...
 • Boumová, Petra
  Předmětem této diplomové práce, nesoucí název Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele, je analýza vnímání konkurenční pozice vozů ŠKODA Superb a Volkswagen Passat.Práce je rozdělena do tří částí. V první, ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Řádová, Martina
  Předložená bakalářská práce se zabývá komplexním mapováním vodních pramenů na území katastru Horní Hanychov. Zájmovou oblastí pro práci jsou i dílčí povodí náležící do povodí Lužické Nisy. Za účelem vymezení vhodného ...
 • Pospíšil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kvantitativních a kvalitativních poměrů železniční sítě na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. První část práce představuje teoretické poznatky o historii a současné podobě ...
 • Brůcha, Miloš
  Tématem této bakalářské práce jsou Právní a ekonomické aspekty neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Práce se nejprve v teoretické části zaměřuje na vymezení základních pojmů týkajících se zpracovávaného tématu. V ...
 • Kout, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mobility obyvatel v okrese Jičín. Pro její hodnocení je použita metoda gravitačního modelu. Ten zjišťuje všechny prostorové interakce jednotlivých obcí v okrese Jičín. Dále je ...
 • Nováková, Michaela
  Předmětem diplomové práce Financování pracovního kapitálu podniku je zhodnocení možností financování krátkodobých oběžných aktiv jako součásti obratového cyklu peněz. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Jakobi, Nikola
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik ve výrobním procesu podniku. Definuje metody a zásady analýzy rizik. Na příkladu vybraného podniku a jeho výrobního procesu jsou analyzována rizika pomocí FMEA procesní a diagramu ...
 • Tavoda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výuky českých studentů anglického jazyka redukovaným a neredukovaným formám anglických gramatických slov. Součástí práce je hloubkový rozhovor s PhDr. Dušanem Melenem, Ph.D., ...
 • Buschtová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá dětským psychiatrickým oddělením Krajské nemocnice v Liberci a jejím cílem je popsat nejen toto oddělení, ale také charakteristiku klientů školního věku hospitalizovaných na tomto oddělení, ...
 • Ramešová, Marta
  Bakalářská práce se věnuje metodám výuky cizích jazyků. Jsou zde popsány tři nejvýznamnější metody výuky cizích jazyků. Text představuje klady a zápory těchto metodologických postupů. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu ...
 • Spillerová, Radka
  Bakalářská práce byla zaměřena na metody dekontaminace, kterými jsou dekontaminace, dezinfekce a sterilizace. Teoretická část pojednává o metodách dekontaminace a jejich specifikách v oblasti přístrojové techniky. Ve ...
 • Kordíková, Tereza
  Bakalářská práce se věnuje analýze silniční sítě v Královéhradeckém kraji. První část práce je zaměřena na obecné informace o dopravě, jejím postavení v národním hospodářství a o geografii dopravy. Podrobně jsou popsány ...
 • Cinke, Jan
  Téma bakalářské práce se zaměřuje na využití metod GIS pro správu, analýzu a sdílení hlukových dat. V teoretické části je nejdříve rozebrána teorie tvorby datového modelu a analytické možnosti GIS, které jsou popsány jak ...
 • Vovsová, Jiřina
  Tématem bakalářské práce je přístup všeobecných sester k celoživotnímu vzdělávání. Cílem práce bylo zjistit, jaké formy celoživotního vzdělávání všeobecné sestry upřednostňují, co je motivuje k tomuto vzdělávání a jaké ...
 • Zamazalová, Kateřina
  Konzumní společnost a její vliv na současnou výchovu je velkým tématem filozofů výchovy, ať už byli svědky jejího velkolepého rozvoje, či stáli při jejím samotném zrodu. V souvislosti s tímto tématem nejednou zaslechneme ...
 • Roth, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním tréninku kategorie U7 v FC Slovan Liberec a kategorie mužů v TJ Sokol Ruprechtice. Nejprve se krátce věnuje historii fotbalu a představuje obecně fotbalový trénink, jeho druhy a ...