Analysis of the public policy of border protection in the security agenda of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (from 2014 to March 2017)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stulík, Ondřej
dc.date.accessioned 2018-12-13T08:32:03Z
dc.date.available 2018-12-13T08:32:03Z
dc.date.issued 2018-12-31
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2018_3_07
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/99026
dc.description.abstract Článek se zabývá bezpečnostní veřejnou politikou v České republice. Aktérů promlouvajících do tohoto druhu politik je v České republice mnoho, nicméně dle obecného povědomí a exekutivních pravomocí vyplývajících z právní úpravy je jednou z důležitých institucí Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR). Tento aktér je odpovědný nejen za vykonávání své exekutivní role, ale v České republice má i značnou roli při přípravě legislativních veřejných dokumentů. Článek se zaměřuje na tvorbu a kontextuální rámování narativa MVČR v aktuální otázce tzv. migrační krize, a to od vzniku současné vlády, až do března roku 2017. Konkrétně jsou sledovány kontextuální vazby vztažené k politice ochrany hranic a smyslu hraničních přechodů jako bezpečnostních prvků pro zajišťování vnitřní bezpečnosti ČR. Smyslem článku je popsat a konceptualizovat pozice MVČR při vytváření veřejných politik ochrany hranic, protože kontext daný takovou tvorbou vytváří normativní podobu vlastních priorit pro případnou veřejnou diskuzi a kontrolu veřejných institucí. cs
dc.description.abstract Der Artikel beschäftigt sich mit der Sicherheitspolitik in der Tschechischen Republik. Es gibt viele Akteure in der Tschechischen Republik, die verschiedene Arten der Politik beeinflussen können; aber was das allgemeine Bewusstsein und auch die rechtliche Ausgestaltung betrifft, ist das Ministerium des Inneren einer der wichtigsten Akteure. Dieser Akteur ist nicht nur für Leistung der Exekutivgewalt verantwortlich, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung von Legislativdokumenten. Dieser Artikel befasst sich mit der Gestaltung und der Kontextfassung der Narrativen des Ministeriums, die mit der aktuellen Thematik der Migrationskrise verbunden sind. In diesem Artikel werden vor allem die Verbindungen zwischen dem Ministerium des Inneren und der Grenzschutzpolitik ausführlich analysiert. Es kommt hier auch die Frage auf, ob die Grenzkontrollpunkte als Sicherheitselement der inneren Sicherheit in der Tschechischen Republik aufgefasst werden können. Ein Zielpunkt des Artikels ist die Beschreibung der Stellung und der Möglichkeiten des Ministeriums des Inneren im Bereich der Bildung der Grenzschutzpolitik. de
dc.description.abstract This paper deals with public policies of security in the Czech Republic. There are many actors in the Czech Republic who speak out on these types of policies; however, in terms of general awareness and executive powers established in legal regulations, the Ministry of the Interior of the Czech Republic is one of the most important institutions dealing with this matter. This actor is responsible not only for carrying out its executive role, but also has a strong role in the preparation of legislative public documents. This paper focuses on the creation and contextual framing of the narrative of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (MICR) in the current issue of the so-called migrant crisis, beginning with the creation of the current government in March 2017. Contextual relationships toward the policy of border protection and the meaning of border crossings as a security tool for ensuring the internal security of the Czech Republic are studied. The purpose of the article is to describe and conceptualize the positions of MICR in creating public policies of border control, as the context determined by creating these policies in turn creates the shape of its own priorities for possible public discussion and the control of public institutions. en
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest polityce publicznej w zakresie bezpieczeństwa w Republice Czeskiej. W Republice Czeskiej jest wiele instytucji zajmujących się tego rodzaju polityką, jednak patrząc na ogólną wiedzę i kompetencje wynikające z przepisów prawa jedną z ważnych instytucji jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. To instytucja odpowiedzialna nie tylko za wykonywanie swojej roli egzekwującej, ale w Republice Czeskiej ma także znaczącą rolę w zakresie przygotowywania dokumentów legislacyjnych. W artykule skupiono się na działaniach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej podejmowanych w sprawie aktualnego problemu tzw. kryzysu migracyjnego, analizując to od momentu powstania obecnego rządu do marca 2017 roku. Analizie poddane są kontekstualne zależności dotyczące polityki ochrony granic i sensu istnienia przejść granicznych jako elementów zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne Republiki Czeskiej. W artykule opisano i koncepcyjnie przedstawiono rolę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w tworzeniu polityki publicznej w zakresie ochrony granicy, ponieważ na tym oparty kontekst stwarza normatywną formę własnych priorytetów pod kątem ewentualnej dyskusji publicznej i kontroli instytucji publicznych. pl
dc.format text
dc.format.extent 17 stran
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon FIALA, P.; SCHUBERT, K.: Moderní analýza politiky. Barrister a Principal, Brno, 2000. ISBN 80-85947-50-1.
dc.relation.isbasedon HSIEH, H. F.; SHANNON, S. E.: Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research. 2005, Vol. 15, Issue 9, pp. 1277–1288. ISSN 1049-7323. DOI: 10.1177/1049732305276687
dc.relation.isbasedon ADJEI, S. B.: Discourse Analysis: Examining Language Use in Context. The Qualitative Report. 2013, Issue 18, pp. 1–10. ISSN 1052-0147.
dc.relation.isbasedon KRIPPENDORFF, K.: Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Sage, London, Los Angeles, 2013. ISBN 978-1412983150.
dc.relation.isbasedon TAYLOR, G. H.: Understanding as Metaphoric, Not a Fusion of Horizons. In: Mootz, F. J.; Taylor, G. H. (eds.), Gadamer and Ricoeur. Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics. Continuum, London and New York, 2011, pp. 104–118. ISBN 9781441156853. DOI: 10.5040/9781472546531.ch-005
dc.relation.isbasedon GOFFMAN, E.: Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. Northeastern University Press, Boston, 1986. ISBN 978-0930350918.
dc.relation.isbasedon GADAMER, H. G.: Text a interpretace. Reflexe. 2000, Issue 21, pp. 5–35. ISSN 0862-6901.
dc.relation.isbasedon RICOEUR, P.: The Rule of Metaphor. Routledge, London and New York, 2003. ISBN 978-0802064479.
dc.relation.isbasedon HÁJEK, M.: Čtenář a stroj. Slon, Praha, 2014. ISBN 978-80-7419-161-9.
dc.relation.isbasedon NEKOLA, M.; VESELÝ, A. (eds.): Analýza a tvorba veřejných politik. Slon, Praha, 2007. ISBN 9788086429755.
dc.relation.isbasedon ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: ODok: O projektu. [online]. 2017. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: https://www.odok.cz/o-projektu
dc.relation.isbasedon Rozhodnutí rady o zřízení Evropské migrační sítě (2008/381/ES). In: EUR-Lex. [online]. 2008. [accessed 2017-04-28]. Available from: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2008.131.01.0007.01.CES&toc=OJ:L:2008:131:TOC
dc.relation.isbasedon MVČR: O EMN. [online]. 2017. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.emncz.eu/o-emn/
dc.relation.isbasedon MVČR: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2015 (ve srovnání s rokem 2014). [online]. 2016. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/zprava-o-situaci-v-oblasti-vnitrni-bezpecnosti-a-verejneho-poradku-na-uzemi-ceske-republiky-v-roce-2015.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Výroční zpráva o politice v oblasti azylu a migrace 2015 (Evropská unie, MVČR a Evropská migrační síť). [online]. 2015. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.emncz.eu/cinnost-a-publikace-emn/?f_category=vyrocni_zpravy
dc.relation.isbasedon ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: Vládní návrh Zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů. [online]. 2015. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9QEJ3XL7
dc.relation.isbasedon ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY: Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. [online]. 2014. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9NRCXV6W
dc.relation.isbasedon MVČR: Strategie migrační politiky České republiky. [online]. 2015. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/strategie-migracni-politiky-cr.aspx
dc.relation.isbasedon EVROPSKÁ KOMISE: Evropa bez hranic. Schengenský prostor. [online]. 2017. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://publications.europa.eu/resource/cellar/09fcf41f-ffc4-472a-a573-b46f0b34119e.0020.01/DOC_1
dc.relation.isbasedon MVČR: Ministři vnitra Česka a Rakouska podepsali Smlouvu o policejní spolupráci. [online]. 2014. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/ministri-vnitra-ceska-a-rakouska-podepsali-smlouvu-o-policejni-spolupraci.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Belgie dočasně zavádí hraniční kontroly. [online]. 2014. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/belgie-docasne-zavadi-hranicni-kontroly.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Milan Chovanec ve Zlíně podpořil posílení kamerového systému v příhraničí. [online]. 2014. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/milan-chovanec-ve-zline-podporil-posileni-kameroveho-systemu-v-prihranici.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Společný dopis francouzského a německého ministra vnitra z 3. prosince 2015 (shrnutí). [online]. 2015. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-dopis-francouzskeho-a-nemeckeho-ministra-vnitra-z-3-prosince-2015-shrnuti.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Policie posílí v sobotu ochranu hranic s Rakouskem. [online]. 2015. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/policie-posili-v-sobotu-ochranu-hranic-s-rakouskem.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Dublinský systém. [online]. 2017. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Rada ministrů jednala v Lucemburku o kvótách i o revizi Dublinského systému. [online]. 2016. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/rada-ministru-jednala-v-lucemburku-o-kvotach-i-o-revizi-dublinskeho-systemu.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: MV urychluje plánovanou koordinaci systémové ochrany měkkých cílů. [online]. 2016. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/mv-urychluje-planovanou-koordinaci-systemove-ochrany-mekkych-cilu.aspx
dc.relation.isbasedon MVČR: Komentář ministra vnitra po zasedání zpravodajské skupiny: bezpečnostní opatření v ČR jsou dostačující. [online]. 2016. [accessed 2017-04-28]. Available from WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/komentar-ministra-vnitra-po-zasedani-zpravodajske-skupiny-bezpecnostni-opatreni-v-cr-jsou-dostacujici.aspx
dc.relation.isbasedon HABERMAS, J.: Tři normativní modely demokracie. In: Habermas, J.; Shapiro, I. (eds.), Teorie demokracie dnes. Filosofie, Praha, 2002, pp. 79–95. ISBN 80-7007-156-7.
dc.relation.isbasedon LACLAU, E.; MOUFFE, Ch.: Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. Verso, London, 2001. ISBN 1859843301.
dc.relation.isbasedon HAYEK, F. A.: Právo, zákonodárství a svoboda. Nový výklad librálních principů spravedlnosti a politické ekonomie. Prostor, Praha, 2011. ISBN 978-80-7260-253-7.
dc.relation.isbasedon ROTHBARD, M. N.: Man, Economy, and State. Ludwig von Mises Institute, Auburn, 2009. ISBN 1933550279.
dc.relation.isbasedon MURPHY, R. F.: Úvod do kulturní a sociální antropologie. Slon, Praha, 2004. ISBN 978-80-86429-25-0.
dc.relation.isbasedon FISHER, F.: Reframing Public Policy. Discoursive Politics and Deliberative Practises. Oxford University Press, Oxford, 2003. ISBN 0-19-924263-1.
dc.relation.isbasedon FAIST, T.: The Migration-Security Nexus: International Migration and Security Before and After 9/11. In: Bodemann, Y. M.; Yurdakul, G. (eds.), Migration, Citizenship, Ethnos. Palgrave Macmillan, New York, 2006, pp. 103–119. Online ISBN 978-1-4039-8467-8. Print ISBN 978-1-349-53265-0. DOI: 10.1057/9781403984678_6
dc.relation.isbasedon ADAMSON, F. B.: Crossing Borders: International Migration and National Security. International Security. 2006, Vol. 31, Issue 1, pp. 165–199. ISSN 0162-2889. DOI: 10.1162/isec.2006.31.1.165
dc.relation.isbasedon DeBARDELEBEN, J. (ed.): Soft or Hard Borders?: Managing the Divide in an Enlarged Europe. Routledge, London and New York, 2005. ISBN 0754643387.
dc.relation.isbasedon KING, D.; GALÉS, P. L.; VITALE, T.: Assimilation, Security, and Borders in the Member States. In: King, D.; Galés, P. L. (eds.), Reconfiguring European States in Crisis. Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 428–450. ISBN 9780198793373. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198793373.003.0022
dc.relation.isbasedon JONES, R.; JOHNSON, C.; BROWN, W.; POPESCU, G.; PALLISTER-WILKINS, P; MOUNTZ, A.; GILBERT, E.: Interventions on the state of sovereignty at the border. Political Geography. 2017, Vol. 59, pp. 1–10. ISSN 0962-6298. DOI: 10.1016/j.polgeo.2017.02.006
dc.relation.isbasedon WALDINGER, R.: A Cross-border Perspective on Migration: Beyond the Assimilation/Transnationalism Debate. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2017, Vol. 43, Issue 1, pp. 3–17. ISSN 1369-183X. DOI: 10.1080/1369183X.2016.1238863.
dc.subject border protection en
dc.subject interior security en
dc.subject migration en
dc.subject Ministry of the Interior of the Czech Republic en
dc.subject public policy analysis en
dc.title Analysis of the public policy of border protection in the security agenda of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (from 2014 to March 2017) en
dc.title.alternative Analýza veřejné politiky ochrany hranic v bezpečnostní agendě Ministerstva vnitra ČR (od roku 2014 do března 2017) cs
dc.title.alternative Analyse der öffentlichen Politik in der Grenzsicherheitsagenda des Innenministeriums in der Tschechische Republik (von 2014 bis März 2017) de
dc.title.alternative Analiza polityki publicznej w zakresie ochrony granic w sprawach dotyczących bezpieczeństwa podejmowanych przez Ministerstwo spraw wewnętrznych Republiki Czeskiej (od 2014 roku do marca 2017 roku) pl
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2018-3-007
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 24
local.relation.issue 3
local.citation.spage 71
local.citation.epage 87
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account