Die Entstehung von Schwingungen durch wechselnde Spindeldrehzahl für das Fräsen auf CNC-Fräsmaschine

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Salokyová, Štefánia
dc.date.accessioned 2015-06-16
dc.date.available 2015-06-16
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2015_1_10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/9131
dc.description.abstract Vibrace jsou průvodním jevem, který vzniká při provozu každého technického zařízení. Právě proto měření bylo zaměřeno na zkoumání vibrací na hlavě frézky. Během měření se měnily otáčky vřetena hlavy a dva druhy nástrojů frézy, při kterém se obdělával zkoumaný materiál ocel 1.1213 s předem nastaveným úběrem materiálu 2,7 mm. Velikost vibrací je hodnocena dvěma základními parametry vibrací: amplituda zrychlení vibrací a frekvence vibrací. Z naměřených hodnot jsou vytvořeny grafické závislosti a následně jsou porovnány s dovolenou hodnotou vibrací zařazení frézky. Z naměřených výsledků jsou formulovány nové poznatky a závěry. cs
dc.description.abstract Drgania są towarzyszące zjawiska, wynikające z działania każdego urządzenia technicznego. Dlatego pomiar było zbadanie głowicy frezerskiej drgań. Podczas pomiarów zostały zmienione wrzeciona prędkość głowy i dwa rodzaje instrumentów młyna, w którym stal jest przepracowanych przez badanego 1.1213 góry ustalonym przez usunięcie materiału 2,7 mm. Poziom drgań jest oceniany dwa podstawowe parametry wibracji: amplitudy przyspieszenia drgań o częstotliwości drgań i. Od zmierzone wartości są tworzone fabułę i są następnie porównywane z dopuszczalnym włączenia frezowania wibracje. Z wyników pomiarów sformułowano nowe ustalenia i wnioski. pl
dc.description.abstract Vibrations are an inseparable effect occurring during the operation of every technical device. Especially because of this the measurement was focused on examining vibrations on the milling cutter. During the measurement the rotation speed of the milling cutter was changing as well as the two types of milling tools, with which the examined material steel 1.1213 was process, with material removal of 2.7 mm set in advance. The waveforms of technological head vibration acceleration amplitude and their frequency spectra are evaluated. Based on measured values, two graphical dependencies were created and subsequently compared with the allowed vibration value on class of the milling machines. New knowledge and conclusions are drawn based on measured results. en
dc.description.abstract Die Vibrationen sind ein untrennbare Begleiteffekt der entsteht bei den Betrieb von jeder Technischer Anlage. Deshalb wurde die Messung gerichtet auf Vibrationen Forschung auf dem Fräs-Kopf. Durch die Messung wurden die Drehungen auf dem Fräs-Kopf und auch zwei Arten von Werkzeugen verändert bei deren wurde der untersuchte Material Stehl 1.1213 bearbeitet mit vorher eingestellten Abtrag 2,7 mm. Von der gemessenen Werten sind die graphische Abhängigkeiten erstellt und anschließend sind sie vergleicht mit der erlaubten Wert von Vibrationen auf der Fräsmaschine. Aus den gemessenen Ergebnissen werden neue Feststellungen und Schlussfolgerungen formuliert. de
dc.format text
dc.format.extent 81-89 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon STAREK, L.: Kmitanie mechanických sústav. Bratislava: STU Bratislava, 2006. 316 p. ISBN 80-227-2491-2.
dc.relation.isbasedon KOCMAN, K.; PROKOP, J.: Technologie obrábění. Brno: Vysoké učení technické: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 270 p. ISBN 80-214-3068-0.
dc.relation.isbasedon KOCMAN, K.: Frézovaní. Brno: Vysoké učení technické, 1999. 191 p. ISBN 80-214-1425-1.
dc.relation.isbasedon KREHEĽ, R.: Vibračná diagnostika rotujúcich strojov. 2007. In: MM. Průmyslové spektrum. No. 7, 8 (2007), p. 29. ISSN 1212-2572.
dc.relation.isbasedon SALOKYOVÁ, Š.: Evaluation of the vibration measurements during milling operations. 2014. In: Journal of Production Engineering. Vol. 17, no. 2 (2014), pp. 21-25. ISSN 1821-4932.
dc.relation.isbasedon ŠOLTÉSOVÁ, S.; BARON, P.; SIMKULET, V.; MARCINKOVÁ, M.: Konkrétne metódy technickej diagnostiky určené pre sledovanie a monitorovanie stavu výrobných strojov a zariadení. 2013. In: Posterus. Vol. 6, No. 9 (2013), pp. 1-6. ISSN 1338-0087.
dc.relation.isbasedon PANDA, A.; PRISLUPČÁK, M.: Technologické faktory pôsobiace na obrábanie. In: Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch: 16. medzinárodná vedecká konferencia. 7. - 8.november 2013, Košice, 2013, pp. 1-7. ISBN 978-80-553-1548-5.
dc.relation.isbasedon BUGÁR, T.: Experimentálne metódy a technická diagnostika. Košice: TU, 2000. 49 p. ISBN 80-7099-539-4.
dc.relation.isbasedon SALOKYOVÁ, Š.: Analýza, modelovanie a simulácia vibrácií vo výrobných systémoch s technológiou vodného prúdu. Dissertation thesis. Prešov, 2012. 303 p.
dc.relation.isbasedon FABIAN, S.; KRENICKÝ, T.: Využitie vybraných vibrodiagnostických metód v monitoringu prevádzkových charakteristík strojových zariadení. 2010. In: Spravodaj ATD SR. No. 1, 2 (2010), pp. 32-34. ISSN 1337-8252.
dc.title Die Entstehung von Schwingungen durch wechselnde Spindeldrehzahl für das Fräsen auf CNC-Fräsmaschine de
dc.title Occurrence of vibration under changing spindle speed during CNC milling en
dc.title.alternative Vznik kmitání vlivem měnících se otáček vřetena při frézování na CNC frézce cs
dc.type Article en
dc.date.defense 2015-06-16
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2015-1-010
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 21
local.relation.issue 1
local.citation.spage 81
local.citation.epage 89
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account