Význam party pro vznik drogových závislostí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sochůrek, Jan
dc.contributor.author Řeháková, Jarmila
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-13
dc.date.available 2015-04-13
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-03-11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/8458
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 92 s. cs
dc.description.abstract The thesis dealt with the phenomenon of the gang as a source of social problems and causes of drug addictions and it drew upon the current situation of students in a vocational secondary school. Its aim was to draw attention to risk factors influencing the emergence of addiction. The thesis was made up of two major areas. The theoretical part described the emergence and functions of a gang using various literatures and a summary of types of addictions. The practical part analysed, using a questionnaire, the meaning of a gang for the emergence of drug addictions, in particular in adolescence. The results showed how the respondents spend their free time and it resulted in specific suggestions in the area of leisure time, family, experimenting with addictive substances and the prevention to addictions. The greatest benefit of the thesis, considering the issues in question, can be seen in finding the risk factors of the emergence of possible addictions and based on the findings improving the prevention to experimenting with addictive substances. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou party jako zdroje sociálních problémů a příčinami vzniku drogových závislostí a vycházela ze současné situace u studentů odborného učiliště. Jejím cílem bylo upozornit na rizikové faktory při vzniku závislostí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala vznik a funkce party a shrnutí druhů závislostí. Praktické část zjišťovala pomocí dotazníku význam party pro vznik drogových závislostí zejména v adolescenci. Výsledky ukazovaly, jak respondenti tráví volný čas a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti volného času, rodiny, experimentování návykových látek a prevence závislostí. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění rizikových faktorů vzniku možných závislostí a na základě dosažených poznatků zlepšení preventivní činnosti v experimentaci s návykovými látkami. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject drugs en
dc.subject addictive substances en
dc.subject risky behaviour en
dc.subject problem youths en
dc.subject experimenting en
dc.subject socialisation en
dc.subject adolescence en
dc.subject gang en
dc.subject addiction en
dc.subject psychotic en
dc.subject prevention en
dc.subject repression en
dc.subject drogy cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject problémová mládež cs
dc.subject experimentace cs
dc.subject socializace cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject parta cs
dc.subject návyk cs
dc.subject závislost cs
dc.subject psychóza cs
dc.subject prevence cs
dc.subject represe cs
dc.title Význam party pro vznik drogových závislostí cs
dc.title.alternative Signification of a Clique in Creation of Drug dependencies. en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-03-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 11732
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 296587
dc.subject.verbis drogová závislost cs
dc.subject.verbis drogy cs
dc.subject.verbis návykové látky cs
dc.subject.verbis drogová prevence cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:02 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPED -VYCH cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account