Hodnocení finanční situace a výkonnosti podnikatelského subjektu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hasprová, Olga
dc.contributor.author Zemanová, Jaroslava
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2015-04-12
dc.date.available 2015-04-12
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/7983
dc.description katedra: KFÚ; rozsah: 88 cs
dc.description.abstract {\clqq}Analýza je první krok k moudrému rozhodování. Žádná analýza však není světem jen pro sebe. Finanční analýza nebo obecně analýza má smysl jen jako logický prostředek hodnocení a porovnávání údajů a vytváření nové informace, která je hodnotnější než jednotlivé prvotní údaje.`` Blaha, Z. S.; Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy: Finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře Jak již výše uvedená citace napovídá, tématem této diplomové práce je finanční analýza a celkové hodnocení výkonnosti firmy. Jednotlivé kapitoly obsahují údaje potřebné k vytvoření si prvotní představy o finanční analýze a o způsobu hodnocení podniku. Na jejich základě je poté možné snadněji pochopit skutečnosti, které jsou v praktické části řešeny pro konkrétní podnikatelský subjekt. V této části je nejprve nastíněna historie podniku a poté současná situace firmy. Dále práce naznačuje způsoby výpočtů jednotlivých hodnot poskytovaných systémem Business Management Obchodníka, který firma pro hodnocení své finanční situace používá a nakonec jsou navržena opatření pro dosažení jejich zlepšení. cs
dc.description.abstract ``An analysis is a first step to a sage decision. No analysis, however, is a world only for itself. A financial analysis or an analysis in general has a sense only as a logical instrument for an assessment, a comparison of data, and forming new information, which is more valuable than individual primal readings.{\crqq} Blaha, Z. S.; Jindřichovská, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy: Finanční analýza pro investory: bankéře, brokery, manažery, podnikatele i drobné akcionáře As the quotation prompts, the theme of this thesis is a financial analysis and a general assessment of a firm´s performance. Individual chapters include readings needed for forming an initial concept about a financial analysis and an assessment of a company. On these grounds it is then easier to understand the facts that are solved in the practical part for the given legal entity. This part of the work describes the history of the company and than the current situation of the firm. Next, the work indicates the ways of calculations of particular values provided by the Business Management Obchodníka system, which the firm uses for the assessment of its financial situation, and at the end remedies for achieving an improvement are suggested. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject finanční situace (finanční zdraví) cs
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject uživatelé finanční analýzy cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject pyramidové rozklady cs
dc.subject syntetické ukazatele cs
dc.subject financial situation (financial health) en
dc.subject the performance of the company en
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial analysis users en
dc.subject financial analysis methods en
dc.subject profitability measures en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject investment utilization ratios en
dc.subject capital investment ratios en
dc.subject factorable systems en
dc.subject compound ratios en
dc.title Hodnocení finanční situace a výkonnosti podnikatelského subjektu cs
dc.title.alternative The assessment of financial situation and performance of a legal entity en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 11379
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 285427
dc.subject.verbis výkonnost podniku cs
dc.subject.verbis ekonomické ukazatele cs
dc.subject.verbis likvidita cs
dc.subject.verbis performance of the company en
dc.subject.verbis liquidity ratios en
dc.subject.verbis financial situation en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:21 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account