Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Josífková, Jitka
dc.contributor.author Borovičková, Klára
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2008-12-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6560
dc.description katedra: KPP; cs
dc.description.abstract The bachelor work ?The Influence of social status on academic achievements. deals with a connection of social status of a student.s family on his or her academic achievements. The theoretical part handles family, its structure and changes it undergoes at the present time. It brings on the main kinds of social disadvantages that children can encounter. It treats the relation and forms of cooperation between school and family, possibilities how to motivate children, school successes and non-successes. The empirical part is devoted to a research on elementary schools and high schools by the form of a questionnaire for pedagogues, its analysis and evaluation. en
dc.description.abstract Bakalářská práce ?Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost? pojednává o spojitosti sociálního prostředí rodiny se školní úspěšností ţáka/studenta. Teoretická část se věnuje rodině, její struktuře a změnám k nímţ v současné době v rodině dochází. Jsou v ní uvedeny hlavní druhy sociálního znevýhodnění, s nimiţ se mohou setkat děti. Zabývá se vztahem a formami spolupráce školy a rodiny a moţnostmi motivace dětí, školní úspěšností a neúspěšností. Praktická část je věnována výzkumu na základních a středních školách formou dotazníkového šetření pro pedagogy, následným rozborem a jeho vyhodnocením. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject parent and a child en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject school en
dc.subject school successfulness en
dc.subject motivation en
dc.subject social disadvantage en
dc.subject rodina cs
dc.subject rodič a dítě cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject škola cs
dc.subject školní úspěšnost a neúspěšnost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject sociální znevýhodnění cs
dc.title Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost cs
dc.title.alternative The influence of the social station of the family - School fruitfulness en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-09-06
dc.date.committed 2010-07-15
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPP cs
local.identifier.stag 16914
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447836
dc.subject.verbis výchova a vzdělávání cs
dc.subject.verbis hodnocení žáků cs
dc.subject.verbis školní úspěšnost cs
dc.subject.verbis rodina a škola cs
dc.subject.verbis home and school en
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis school success en
dc.subject.verbis evaluation of school children en
local.verbis.aktualizace 2019-26-05 05:26:03 cs
local.verbis.studijniprogram KPP Specializace v pedagogice/Učitelství odborných předmětů cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account