Sexuální zneužívání dětí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michalová, Zdeňka
dc.contributor.author Tůmová, Irena
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6543
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 66 cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je vyskytující se fenomén posledních desetiletí, který je závažným patologickým jevem společnosti "Sexuální zneužívání dětí". Toto téma je stále více sledováno a diskutováno. Práce je zaměřena na problematiku sexuálně zneužívaných dětí v rámci rodiny. V teoretické části je věnována pozornost především charakteristice sexuálního zneužívání, pojmům, formám, prevenci, krizové intervenci v transformaci systému práce s ohroženými dětmi a rodinami. Empirická část práce se zabývá průzkumem sexuálního zneužívání dětí v rámci rodiny a zneužívajícími blízkými osobami na okrese Litoměřice v období 2004 až 2008 v porovnání s Českou republikou. Nedílnou součástí této praktické části je poskytování intervence oddělení sociálně-právní ochrany dětí. cs
dc.description.abstract This bachelor´s thesis deals with the phenomenon that has been occurring over the last decades as a serious pathological feature in the society, children sexual abuse. This subject has been more and more monitored and discussed. The thesis focuses on the issue of sexually abused children within their families. The theoretical part treats in the first place the characteristics of sexual abuse, terms, forms, prevention, and the crisis intervention in the transformation of the system of work with at-risk children and families. The empirical part of the thesis deals with the survey of child sexual abuse within the family and by abusive close persons in the Litoměřice district between the years 2004 and 2008 in comparison with the Czech Republic. The intervention provided by the social and legal child protection department is an integral part of this practical section. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject dítě cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject incest cs
dc.subject interdisciplinární přístup cs
dc.subject intervence cs
dc.subject oběť cs
dc.subject osvětová činnost cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject právo cs
dc.subject prevence cs
dc.subject priority koncepce cs
dc.subject profesní skupiny cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject syndrom cs
dc.subject zneužívající rodič cs
dc.subject child en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject incest en
dc.subject interdisciplinary approach en
dc.subject intervention en
dc.subject victim en
dc.subject popular education en
dc.subject delinquent en
dc.subject law en
dc.subject prevention en
dc.subject concept priorities en
dc.subject professional groups en
dc.subject family en
dc.subject sexual abuse en
dc.subject social worker en
dc.subject syndrome en
dc.subject abusive parent en
dc.title Sexuální zneužívání dětí cs
dc.title.alternative Children Sexual Abuse en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-06
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17571
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447909
dc.subject.verbis offences against morality en
dc.subject.verbis problem families en
dc.subject.verbis sexual abuse en
dc.subject.verbis problémové rodiny cs
dc.subject.verbis sexuální zneužívání cs
dc.subject.verbis mravnostní kriminalita cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:50 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce / Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account