Výchovné prostředí dětského domova

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sochůrek, Jan
dc.contributor.author Pěkná, Jitka
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2010
dc.date.submitted 2009-03-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6468
dc.description katedra: KSS; rozsah: 79 s., 19 s příloh cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou výchovného prostředí dětského domova. Jejími cíli bylo porovnat výchovné působení na děti v dětském domově před rokem 1989 a po roce 1989 a popsat prostředí Dětského domova a Školní jídelny Zruč nad Sázavou. Oba cíle byly splněny. Práci tvořily dvě hlavní oblasti. Teoretická část na základě prostudovaných odborných zdrojů a jejich prezentace vymezovala hlavní pojmy týkající se dané problematiky. Objasňovala vliv prostředí a výchovy na dítě, nezastupitelnost rodinného prostředí. Zabývala se problematikou ústavní výchovy, především dětskými domovy. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku, kvalitativní a kvantitativní metody názory 34 pedagogických pracovníků pěti dětských domovů na změnu výchovného působení na děti v dětském domově po roce 1989, na základě prostudované spisové dokumentace popisovala prostředí Dětského domova a Školní jídelny Zruč nad Sázavou. Výsledky průzkumu ukazovaly, že po roce 1989 došlo ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce v dětském domově, ke zlepšení materiálního vybavení a úrovně vzdělání vychovatelů. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat porovnání výchovného prostředí v dětském domově před rokem 1989 a v současnosti. cs
dc.description.abstract The Bachelor Thesis dealt with problems of educational atmosphere in children´s home. Its goals were to compare the educational action on children in children´s home before and after the year 1989 and to describe the environment of Children´s Home and School Dining-Room in Zruč nad Sázavou. Both goals were accomplished. The work consisted of two main parts. The theoretical part defined the basic terms concerning these problems on the basis of studying and presentation of technical bibliography. It clarified the effect of environment and education on a child and the necessity of family environment. It focused on problems of institutional care, mainly on the children´s homes. The empirical part by means of questionnaires and qualitative and quantitative methods was trying to find out the opinion of the 34 respondent educationists in five children´s homes about the change of educational action on children in children´s homes after the year 1989; on the basis of local documentation also described and analyzed the atmosphere of Children´s Home and School Dining-Room in Zruč nad Sázavou. The results of research showed that the educational work, the equipment and the educational level of educationist in children´s home became better after 1989. The most beneficial part of the thesis was the comparison of the atmosphere in children´s home before 1989 and presently. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject výchova cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject syndrom týraného cs
dc.subject zneužívaného a zanedbávaného dítěte cs
dc.subject předběžné opatření cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject ochranná výchova cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject diagnostický ústav cs
dc.subject dětský domov se školou cs
dc.subject výchovný ústav cs
dc.subject středisko výchovné péče cs
dc.subject education en
dc.subject environment en
dc.subject family en
dc.subject socialization en
dc.subject inanition en
dc.subject child abuse and neglect syndrome en
dc.subject interlocutory judgment en
dc.subject institutional care en
dc.subject protective care en
dc.subject children{\crq}s home en
dc.subject diagnostic institute en
dc.subject children{\crq}s home with school en
dc.subject young offenders' institution en
dc.subject educational care centre en
dc.title Výchovné prostředí dětského domova cs
dc.title.alternative Educational Environment in Children's Home en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2010-06-16
dc.date.committed 2010-04-22
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 17486
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 447556
dc.subject.verbis výchova cs
dc.subject.verbis výchovně-vzdělávací zařízení cs
dc.subject.verbis dětské domovy cs
dc.subject.verbis education en
dc.subject.verbis children's homes en
dc.subject.verbis educational arrangements en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:16:51 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Speciální pedagogika/ Speciální pedagogika pro vychovatele cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account