Kriminalita mládeže

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sochůrek, Jan
dc.contributor.author Haman, Jan
dc.date 2009
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-01-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6287
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 x CD; rozsah: 53 str., 3 s. příloha-dotazník cs
dc.description.abstract The youth is a significant group, which is more vulnerable to crime than other groups of people. This bachelor´s work describes the juvenile delinquenci and also describes it´s reasons. It is divided into two parts. The first part is only theoretical. It describes the basic terms of these problems and searches for common causes of criminality of children and youth. The second part is the practical part. It describes the development and the current state of the criminality of children and youth in Lbc district in the 5 year observation term of 2002-2006. The state and the developement of criminality of children and youth is searched by the analysis and the interpretation of statistical data of MV ČR. (Ministry of internal affairs of the ČR). Next intention of this bachelor´s work was to study the factors that partakes in the rise and the developement of criminality of children and youth. This work describes the study, that was made by the questionnaire investigation amongst youth delinquents. The study goes into the family environment, the criminality, the quality of spent leisure time and the experience with alcohol and drugs in juvenile delinquents. The biggest benefit of this work is the gained knowlege, which can be applied to form new preventive programs. en
dc.description.abstract Mládež je významná skupina, která je v ohrožení více než ostatní lidé. Bakalářská práce popisuje delikvenci dětí a mládeže a její příčiny. Práce se dělí na dvě části. První část je pouze teoretická a popisuje základní pojmy této problematiky a hledá obecné příčiny kriminality dětí a mládeže. Druhá část je praktická a popisuje vývoj a současný stav kriminality dětí a mládeže v Liberci ve sledovaném pětiletém období let 2002 až 2006 . Stav a vývoj kriminality dětí a mládeže je hledán pomocí analýzy a interpretace statistických údajů Ministerstva vnitra České republiky. Dalším z cílů bakalářské práce bylo sledovat faktory, které se podílejí na vzniku a rozvoji kriminality dětí a mládeže. Práce popisuje průzkum pomocí dotazníkového šetření mezi mladistvými delikventy. Průzkum se zabýval rodinným prostředím, trestnou činností, kvalitou trávení volného času a zkušeností s alkoholem a drogami u mladistvých delikventů. Největší přínosem práce jsou získané poznatky, které lze aplikovat při vytváření preventivních programů. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject child en
dc.subject youth en
dc.subject minor en
dc.subject kriminality en
dc.subject delinquenci en
dc.subject delict en
dc.subject violation en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject gang en
dc.subject leisure time en
dc.subject analytical method en
dc.subject questionary en
dc.subject analyse en
dc.subject statistics en
dc.subject prevention en
dc.subject dítě cs
dc.subject mladistvý cs
dc.subject nezletilý cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject parta cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject metody cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject analýza cs
dc.subject statistika cs
dc.subject prevence cs
dc.title Kriminalita mládeže cs
dc.title.alternative Juvenile delinquency en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2009-01-20
dc.date.committed 2007-04-27
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 12980
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 389550
dc.subject.verbis crimes en
dc.subject.verbis child criminality en
dc.subject.verbis dětská kriminalita cs
dc.subject.verbis kriminalita mládeže cs
dc.subject.verbis trestné činy cs
dc.subject.verbis juvenile delinquency en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:36 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account