Jedinec s poruchou chování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sochůrek, Jan
dc.contributor.author Kolomazníková, Ivana
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6212
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 112 s. cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou poruch chování a vycházela ze současného stavu, kdy se aktuálně o této problematice, respektive až o kriminalitě dětí a mládeže, čím dál tím častěji hovoří. Tato oblast dospěla až do stadia, kdy se diskutuje i o snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Jejím cílem bylo objasnit příčiny poruch chování a možnosti jejich prevence. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala vznik, příčiny poruch chování, dělení poruch chování a možnou prevenci. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku, že respondenti s poruchami chování z 60 % pochází z rodin, které vykazují poruchy některých základních funkcí a prevence poruch chování je z 50 % na nedostačující úrovni. Dále byl předpoklad, že nad 50 % respondentů bude vykazovat více jak dva znaky asociálního chování v dětském věku do patnácti let. Výsledky ukazovaly příčiny a možnosti, kdy a za jakých podmínek může dojít u jedince k poruchovému chování, a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti prevence a nápravy poruch chování. Za největší přínos práce, vzhledem k řešené problematice je možné považovat, že rodina má zjevně rozhodující vliv na dítě od početí a pokud funguje, je schopna korigovat jeho vývoj. cs
dc.description.abstract The bachelor´s work focused on behavioural disorders. This issue, together with youth delinquency, is a recurring topic of discussion today. The situation has gone so far that we are currently considering the reduction of minimum age of criminal responsibilty. The aim of the work was to clarify the causes of behavioural disorders and possibilities of their prevention. It consists of two principal areas. The theoretical part studies and presents professional literature and thus illustrates the sources and causes of behavioural disorders, their classification and possible prevention. The practical part derives from a questionnaire which has shown that 60 % of responders with behavioural disorders come from families which fail to provide some of the basic functions of a healthy family, and where the rate of insufficient prevention of behavioural disorders is at 50 %. Also, there was an assumption that over 50 % of responders will show more than two indications of asocial behaviour before they reach 15 years of age. The results have shown the causes, possibilities and conditions under which behavioural disorders can appear. They have also led to suggestion of specific measures in the area of prevention and remedy of behavioural disorders. The main contribution of the work, concerning the studied issue, could be the finding that, from the moment of conception, the family has apparently a crucial impact on a child and is able to influence its development on condition that it functions properly. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject stadia vývoje osobnosti cs
dc.subject narušení citového a sociálního zrání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject disociální cs
dc.subject asociální cs
dc.subject antisociální cs
dc.subject prevence poruch chování cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject stages of personality development en
dc.subject disruption of emotional and social development en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject behavioural disorders en
dc.subject dissocial en
dc.subject asocial en
dc.subject antisocial en
dc.subject prevention of behavioural disorders en
dc.subject counselling en
dc.title Jedinec s poruchou chování cs
dc.title.alternative An Individual with Behavioral Disorder en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-04-18
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 14134
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362744
dc.subject.verbis kriminalita cs
dc.subject.verbis poruchy chování cs
dc.subject.verbis dětská kriminalita cs
dc.subject.verbis behavioral disturbance en
dc.subject.verbis criminality en
dc.subject.verbis kids delinquency en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:01:33 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPRA cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account