Osvojování dětí v České republice

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pešatová, Ilona
dc.contributor.author Dlasková, Lenka
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6207
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 70 s. cs
dc.description.abstract The bachelor work is concerned with the problem of the adoption of children in the Czech Republic. Its aim was to create a manual for the adoptive parents to target the specific group of married couples which are unable to have their own child and want to have a complete family. The work should clarify the problem of the legal process of the adoption of the children in the Czech Republic. The target has been reached. The work consists in two fundamental areas. It is the theoretic part, which with the process and presentation of the scientific sources clarifies the legal processes and also describes the psychological aspects of the event. The second part - practical part - is divided into two sections. The first section of the practical part is formed by the survey. The objective of the survey was the determination how the legal process of the adoption of the children in the Czech Republic is perceived by the applicants for the adoption. With the aid of the controlled interview with 20 married couples were established the difficulties of the process of the adoption from the point of view of the applicants. The second section is focused to create the manual itself for the future adoptive parents. The methodological base of this part was the analysis of the secondary dates and the knowledge and remarks of the own experience. The results lead to concrete recommended remedies to simplify and shorten the process of the adoption and to change the behaviour of the individual experts also. The most important contribution of this work is the familiarization with the basic procedures, rules and possible troubles during the process of the adoption. I wish this work would be a kind of guide and help for future adoptive parents to help them create a new families. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou osvojování dětí v České republice. Jejím cílem bylo vytvořit informační manuál pro náhradní rodiče se zaměřením na specifickou skupinu manželských párů, které z jakýchkoliv důvodů nemohou mít dítě vlastní a touží po úplné rodině. Práce měla sloužit k objasnění problematiky zákonného procesu osvojování dětí v České republice. Stanoveného cíle bylo dosaženo. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala otázky právní (legislativa) a dále popisovala psychologické aspekty jevu. Praktická část byla rozdělena do dvou celků. První celek praktické části tvořila část průzkumná. Cílem průzkumné části bylo zjištění, jak je zákonný proces osvojování dětí v České republice vnímám samotnými žadateli o osvojení. Pomocí řízeného rozhovoru s 20 manželskými páry byla zjišťována úskalí procesu osvojování, tak jak je cítí žadatelé. Druhý celek praktické části byl směřován na vytvoření vlastního manuálu pro budoucí osvojitele. Metodologickým východiskem této části byla analýza sekundárních dat a poznatky a postřehy z vlastní praxe. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření ke zjednodušení a zkrácení procesu osvojování a dále ke změně přístupu jednotlivých odborníků. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat seznámení se základními postupy, pravidly a případnými obtížemi a nastínění dalších námětů k zamyšlení. Přála bych si, aby se práce stala jakýmsi průvodcem a pomocníkem budoucím osvojitelům k vytvoření nové rodiny. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject adoptive family care en
dc.subject adoption en
dc.subject future adoptive parents en
dc.subject lonesome child en
dc.subject deprivation en
dc.subject child suitable for adoption en
dc.subject arrange the adoption en
dc.subject adoption of the child en
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject osvojení cs
dc.subject budoucí osvojitelé cs
dc.subject opuštěné dítě cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject dítě vhodné do osvojení cs
dc.subject zprostředkování osvojení cs
dc.subject přijímání dítěte cs
dc.title Osvojování dětí v České republice cs
dc.title.alternative The adoption of children in the Czech republic en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-11
dc.date.committed 2008-04-11
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 14023
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 362523
dc.subject.verbis lonesome child en
dc.subject.verbis adopce cs
dc.subject.verbis opuštěné děti cs
dc.subject.verbis náhradní rodinná péče cs
dc.subject.verbis adoptive family en
dc.subject.verbis adopted children en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:48 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPRA cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account