Orientační diagnostika řečového vývoje v běžné mateřské škole a následná reedukace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomická, Václava
dc.contributor.author Filípková, Zuzana
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-01-28
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6126
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 disketa; rozsah: 59 s. , 24 s. příloh cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou vývoje řeči v předškolním období, diagnostikou narušené komunikační schopnosti a možnostmi reedukace. Praktická část byla věnována ontogenezi řeči, faktorům jež ovlivňují její vývoj a poruchám komunikačních schopností. Na základě teoretických poznatků byl splněn cíl praktické části práce, kterým bylo ověření schopnosti samostatného provádění orientačního logopedického vyšetření a možnosti jeho využití v praxi učitelky mateřské školy - logopedické asistentky, pro stanovení předběžné logopedické diagnózy, následných postupů a reedukačních metod tak, aby byly nedostatky ve vývoji (nejen) řeči postupně a nenásilně odstraňovány, popřípadě jim bylo předcházeno. Cílem praktické části bylo také ověřit vhodnost nasazení programu B. Sindelárové - Předcházíme poruchám učení pro reedukaci narušené komunikační schopností u dětí ve věku 4 - 6 let. Výsledky ukazují, že využití programu je přínosem jak pro děti s handicapem v oblasti řeči, tak pro děti této věkové kategorie. Za největší přínos vzhledem k řešené problematice považuji zpracování podrobnější logopedické diagnostiky, která umožní učitelce - logopedické asistentce pracovat s dětmi tak, aby odstranila, popřípadě zmírnila deficity v dílčích funkcích a zároveň tím napomohla rozvoji řeči dětí. cs
dc.description.abstract The Bachelor thesis dealt with the speech development problems at preschool age, with the diagnosis of impared communication skills and possibilities of reeducation. The theoretical part looked into the speech ontogenesis, factors affecting its development and communication skills disorders. On the basis of theoretical findings, there was an objective carried out so as to verify the ability of individual logopaedic check-up practice and posibility of a teacher-speech assisstant practicing it in kindergartens, for a preliminary logopaedic diagnosis, subsequent procedures and reeducational methods so that the imperfect development of speech (and other) is gradually and smoothly removed or prevented. The objective of the practical part was also to verify the applicability of Mrs B. Sindelarova´s programme implementation - Learning disorders prevention for reeducation of impared communication skills in children aged 4 - 6. The results show that the utilization of the programme is beneficial both for children with a speech handicap and for children of this age category. With regard to the problem solutions. I consider the executing of the elaborate logopaedic diagnosis as the biggest contribution to the forementioned problem, the diagnosis which will enable the teacher-speech assisstant to work with children to remove or reduce the partial functions deficiencies and at the same time to help the childrens{\crq} speech development. en
dc.format text
dc.language.iso en
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject vývojové fáze řeči cs
dc.subject jazykové roviny v ontogenezi dětské řeči cs
dc.subject logopedická prevence cs
dc.subject zabezpečení logopedické péče v resortu školství cs
dc.subject adekvátní diagnostické metody cs
dc.subject orientační logopedické vyšetření cs
dc.subject metody orientačního logopedického vyšetření cs
dc.subject dílčí zkoušky orientačního logopedického vyšetření cs
dc.subject metoda k zjištění deficitů v dílčích funkcích cs
dc.subject předběžná logopedická diagnóza cs
dc.subject reedukační metoda cs
dc.subject program reedukace cs
dc.subject deficity v dílčích funkcích cs
dc.subject speech development stages en
dc.subject language levels in children{\crq}s speech ontogenesis en
dc.subject logopaedic prevention en
dc.subject logopaedic support in educational system en
dc.subject adequate diagnosis methods en
dc.subject identification logopaedic check-up en
dc.subject identification logopaedic check-up methods en
dc.subject identification logopaedic check-up partial examinations en
dc.subject method for finding out the partial functions deficits en
dc.subject preliminary logopaedic diagnosis en
dc.subject reeducation method en
dc.subject reeducation programme en
dc.subject partial functions deficits en
dc.title Orientační diagnostika řečového vývoje v běžné mateřské škole a následná reedukace cs
dc.title.alternative Diagnostics of Sérech Development in a Public Prep School and a Furcther Reeducation en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2007-06-14
dc.date.committed 2007-04-30
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 13091
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 329330
dc.subject.verbis logopaedic prevention en
dc.subject.verbis possibility communication en
dc.subject.verbis reeducation method en
dc.subject.verbis logopedie cs
dc.subject.verbis reedukace cs
dc.subject.verbis prevence onemocnění cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:04:31 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Speciální pedagogika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account