Význam party pro vznik drogových závislostí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Řeháková, Jarmila
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2018-12-03T07:46:59Z
dc.date.available 2018-12-03T07:46:59Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/52712
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou party jako zdroje sociálních problémů a příčinami vzniku drogových závislostí a vycházela ze současné situace u studentů odborného učiliště. Jejím cílem bylo upozornit na rizikové faktory při vzniku závislostí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala vznik a funkce party a shrnutí druhů závislostí. Praktické část zjišťovala pomocí dotazníku význam party pro vznik drogových závislostí zejména v adolescenci. Výsledky ukazovaly, jak respondenti tráví volný čas a vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti volného času, rodiny, experimentování návykových látek a prevence závislostí. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění rizikových faktorů vzniku možných závislostí a na základě dosažených poznatků zlepšení preventivní činnosti v experimentaci s návykovými látkami. cs
dc.description.abstract The thesis dealt with the phenomenon of the gang as a source of social problems and causes of drug addictions and it drew upon the current situation of students in a vocational secondary school. Its aim was to draw attention to risk factors influencing the emergence of addiction. The thesis was made up of two major areas. The theoretical part described the emergence and functions of a gang using various literatures and a summary of types of addictions. The practical part analysed, using a questionnaire, the meaning of a gang for the emergence of drug addictions, in particular in adolescence. The results showed how the respondents spend their free time and it resulted in specific suggestions in the area of leisure time, family, experimenting with addictive substances and the prevention to addictions. The greatest benefit of the thesis, considering the issues in question, can be seen in finding the risk factors of the emergence of possible addictions and based on the findings improving the prevention to experimenting with addictive substances. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Význam party pro vznik drogových závislostí cs
dc.title.alternative Signification of a clique in creation of drug dependencies en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty cs
dc.identifier.signature V 233/06 Pb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06296587
dc.subject.verbis drogová závislost cs
dc.subject.verbis drogy cs
dc.subject.verbis drogová prevence cs
dc.subject.verbis návykové látky cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:47:38 cs
local.verbis.studijniprogram KSS SPED -VYCH cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account