Srovnání postupů přijímání Eura v ČR a SR

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laboutková, Šárka
dc.contributor.author Jedlička, František
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4964
dc.description katedra: KEK; rozsah: 70 s. cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje vývoj integračních kroků v měnové oblasti v Evropě od jejich prvopočátků z poválečného období. Dále popisuje bouřlivý vývoj v sedmdesátých letech dvacátého století a nakonec uvádí integraci probíhající od konce osmdesátých let po dnešní podobu evropské Hospodářské a měnové unie. Ve třetí kapitole je rozebrána Smlouva o Evropské unii, známá jako Maastrichtská smlouva. Ta obsahuje konvergenční kritéria, jejichž dodržení je nutné pro přijetí eura. Jednotlivá kritéria jsou dále podrobněji popsána. Spolu s popisem smlouvy Paktu stability a růstu jsou tato kritéria rozebrána z pohledu plnění na Slovensku a hlavně v České republice. Čtvrtá kapitola nabízí plány přijetí eura v České republice a popisuje přípravy na zavedení společné měny. Strategie pro zavádění eura je popsána i pro Slovensko, které jím plánuje nahradit slovenskou korunu od 1. ledna 2009. Závěrečná část práce je věnována srovnání těchto postupů. cs
dc.description.abstract This Diploma Thesis describes the development of integration steps in monetary area in Europe from its very beginning in the post-war period. It further describes the boisterous development in 1970´s and finally it presents an integration proceeding from the end of 1980´s up to the present appearance of the European Economic and Monetary Union. The third chapter contains an analysis of the Treaty on European Union known as the Maastricht Treaty. It covers the convergence criteria of which observance is necessary for acceptance of Euro. The individual criteria are further described in detail. Together with description of the Stability and Growth Pact these criteria are analysed in term of their performance in Slovakia and especially in the Czech Republic. The fourth chapter offers the plans of Euro acceptance in the Czech Republic and describes the preparations for implementation of common currency. The Euro implementation strategy is described also for Slovakia that has been planning to replace the Slovak Crown from 1 January 2009. The final part of the thesis is devoted to comparison of these procedures. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject euro cs
dc.subject eurozóna cs
dc.subject evropská centrální banka cs
dc.subject evropská měnová jednotka cs
dc.subject evropský měnový systém cs
dc.subject mechanizmus měnových kurzů cs
dc.subject evropská unie cs
dc.subject maastrichtská smlouva cs
dc.subject euro en
dc.subject eurozone en
dc.subject european central bank en
dc.subject european currency unit en
dc.subject european monetary system en
dc.subject exchange rate mechanism en
dc.subject european union en
dc.subject maastricht treaty en
dc.title Srovnání postupů přijímání Eura v ČR a SR cs
dc.title.alternative Comparison of the advancements in adopting the euro in the Czech and Slovak republic en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2008-06-11
dc.date.committed 2008-05-09
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KEK cs
local.identifier.stag 14294
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 358938
dc.subject.verbis euro cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
dc.subject.verbis měnová integrace cs
dc.subject.verbis země Evropské unie en
dc.subject.verbis euro en
dc.subject.verbis managerial economics en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:08 cs
local.verbis.studijniprogram KEK cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account