Měření a řízení výkonnosti podniku - případová studie firmy CROY s.r.o.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dubová, Markéta
dc.contributor.author Hamelová, Lucie
dc.date 2007
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2007
dc.date.submitted 2006-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4854
dc.description katedra: KFÚ; rozsah: 118 s., 10 s. příloh. cs
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je případová studie - finanční analýza a celkové hodnocení a měření výkonnosti firmy. Jednotlivé kapitoly obsahují údaje potřebné k vytvoření si prvotní představy o finanční analýze a o způsobu hodnocení podniku. Na jejich základě je poté možné snadněji pochopit skutečnosti, které jsou v praktické části řešeny pro konkrétní podnikatelský subjekt - firmu CROY s.r.o. Teoretická část diplomové práce se nejprve věnuje podstatě a významu finanční analýzy. Dále jsou definováni její hlavní uživatelé a podstatné zdroje informací pro její vypracování. V další části následuje podrobná charakteristika hlavních a nejčastěji používaných metod finančních analýz. Tyto metody jsou rozděleny na klasická a moderní měřítka výkonnosti podniku. Závěr teoretické části je věnován problematice hodnocení vybraných ukazatelů. V úvodu praktické části diplomové práce je představena analyzovaná firma CROY s.r.o., její postavení na trhu, pozice kterou zaujímá mezi konkurenty a shrnutí všech silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v analýze SWOT. Následuje vlastní finanční analýza této firmy provedená v období 2000-2006 pomocí vybraných instrumentů. Dále jsou porovnány výsledné hodnoty vybraných klasických ukazatelů s moderními měřítky výkonnosti. Na závěr byla vytvořena predikce budoucího vývoje - finanční plán pro následující 3 roky a shrnutí zjištěných poznatků. cs
dc.description.abstract The theme of this thesis is a case study - financial analysis and a general assessment and measurement of a company´s performance. Individual chapters include readings needed for forming an initial concept about the financial analysis and the assessment of the company. On these grounds it is then easier to understand the facts that are solved in the practical part for the given legal entity - the company CROY s.r.o. The theoretic part of this thesis deals firstly with a purpose and principles of the financial analysis. Then the main users and important information sources are defined. In the next part follows detailed characteristic of the main and most frequent methods used for financial analysis. These methods are separated into the classical and modern measures of a company´s performance. The end of the theoretic part deals with an evaluation choice indicators. The practical part of this thesis starts with the introduction of the analyzed company CROY s.r.o., overall position on the market as well as position among the competitors. The part of this thesis contains summary of all strong and weak aspects or possibilities and threats in the SWOT analysis. The next follow the financial analysis of this company over the period 2000-2006 with an assistance of representative instruments. Then the resulting values choice the classical indicators with modern measures of a company´s performance are confronted. The end of the practical part was formed prediction for incoming development - financial plan for next 3 years and summary recognized information. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject výkaz cash flow cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject finanční situace cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject metody finanční analýzy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject uživatelé finanční analýzy cs
dc.subject ukazatele rentability cs
dc.subject ukazatele aktivity cs
dc.subject ukazatele likvidity cs
dc.subject ukazatele zadluženosti cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject výnos cs
dc.subject výsledek cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject zisk cs
dc.subject ztráta cs
dc.subject cash flow statement en
dc.subject economic value added en
dc.subject evaluation en
dc.subject financial situation en
dc.subject financial statement en
dc.subject financial plan en
dc.subject financial analysis methods en
dc.subject balance sheet en
dc.subject accounting statement en
dc.subject financial analysis users en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject activity ratios en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject leverage ratios en
dc.subject profit and loss account en
dc.subject the performance of the company en
dc.subject income en
dc.subject result en
dc.subject development en
dc.subject profit en
dc.subject loss en
dc.title Měření a řízení výkonnosti podniku - případová studie firmy CROY s.r.o. cs
dc.title.alternative Measurement and Control of the Company's Performance - Case Study of the Company CROY s.r.o. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2007-06-12
dc.date.committed 1899-12-30
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KFU cs
local.identifier.stag 12618
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 334360
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis ekonomická analýza cs
dc.subject.verbis výkonnost podniku cs
dc.subject.verbis economic analysis en
dc.subject.verbis company performance en
dc.subject.verbis financial analysis en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:21:07 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account