Analýza ekonomické situace firmy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáč, Ivan
dc.contributor.author Skolilová, Renata
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4750
dc.description katedra: KPE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 90 s cs
dc.description.abstract Předmětem této diplomové práce je analýza ekonomické situace středně velké firmy působící v oblasti potravinářského průmyslu. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. V první části se budeme zabývat popisem finanční analýzy, charakteristikou základních ukazatelů a vysvětlením čtyř metod určení finanční stability společnosti. Dále navazuje charakteristika společnosti Framil, s. r. o. V praktické části se zaměříme na vypracování samotné finanční analýzy a zhodnocení finanční stability firmy. Analýza bude provedena prostřednictvím absolutních a poměrových ukazatelů. Provedeme horizontální a vertikální analýzu výkazu zisku a ztrát a poměrovou analýzu za pomocí ukazatelů rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti. Poté ověříme soustavy ukazatelů a vyhodnotíme jejich závěry. V poslední části bude představena finanční analýza v elektronické podobě. Cílem práce je vyhodnocení ekonomické situace a posouzení bonity podniku. V případě odhalení problémů se pokusit navrhnout doporučení a upozornit na možná budoucí rizika ve vývoji společnosti. cs
dc.description.abstract The topic of my diploma work is the analysis of the economic situation of a medium company, which operates in the food-processing industry. The diploma work consists of a theoretical and practical part. In the first part we will deal with the description of financial analysis, the character of basic indicators and the explaination of the four methods for the determination of a financial stability of the company. Then the characterization of the company of Framil follows. In the practical part we will focus on the elaboration of the financial analysis itself and the classification of the financial stability of the company. The analysis will be done by means of absolute and financial ratios. We will do the horizontal and vertical analysis of the income and expenditures as well as the financial analysis by means of the profitability ratios, asset management, liquidity ratios and debt management. Then we will check the systems of ratios and we will determine their outcome. In the last part the financial analysis in the electronic form will be introduced. The aim of the diploma work is the classification of the economic situation and the judgement of the company´s financial standing. In case of the detection of troubles we will attempt to suggest recommendations and to warn of a possible future risk in the development of the company. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ekonomická situace cs
dc.subject absolutní ukazatelé cs
dc.subject horizontální analýza cs
dc.subject vertikální analýza cs
dc.subject poměrový ukazatelé cs
dc.subject ukazatelé rentability cs
dc.subject ukazatelé aktivity cs
dc.subject obrat cs
dc.subject ukazatelé likvidity cs
dc.subject ukazatelé zadluženosti (rentabilita cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost) cs
dc.subject altmanův model cs
dc.subject z - skóre cs
dc.subject index důvěryhodnosti cs
dc.subject rychlý test cs
dc.subject taflerův bankrotní model cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject economic situation en
dc.subject absolute ratios en
dc.subject horizontal analysis en
dc.subject vertical analysis en
dc.subject financial ratios en
dc.subject profitability ratios en
dc.subject asset management en
dc.subject liquidity ratios en
dc.subject debt management en
dc.subject altman system en
dc.subject z- score en
dc.subject index in en
dc.subject quick test en
dc.subject tafler model en
dc.title Analýza ekonomické situace firmy cs
dc.title.alternative The analysis of the economic situation of the company en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 11434
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 286293
dc.subject.verbis likvidita cs
dc.subject.verbis economic situation en
dc.subject.verbis rantability en
dc.subject.verbis liquidity en
dc.subject.verbis financial analysis en
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis zadluženost cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:09:35 cs
local.verbis.studijniprogram KPE PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account