Analýza hospodaření podniku (Pivovar Svijany, s.r.o.)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jáč, Ivan
dc.contributor.author Mečířová, Radka
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2006
dc.date.submitted 2005-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/4743
dc.description katedra: KPE; přílohy: 1x CD; rozsah: 93 s.,17 s. příloh cs
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodářské činnosti regionálního Pivovaru Svijany, nejprve z hlediska finančního - pomocí finanční analýzy a následně z hlediska marketingu - stručnou marketingovou analýzou. V první části diplomové práce je představena analyzovaná společnost PIVOVAR SVIJANY, a. s. Dále se věnuje teoretickému pohledu na finanční analýzu, podrobné charakteristice hlavních a nejčastěji používaných metod finanční analýzy a výčtu základních ukazatelů. Poté následuje finanční analýza aplikovaná na představenou společnost, za období 1999 - 2004, pomocí vybraných instrumentů. Další část práce představuje marketingový pohled na svijanský pivovar. V jednotlivých kapitolách popisuje jeho sortiment, objem výstavu, celkové postavení na trhu, jakou pozici zaujímá mezi konkurenty a na závěr shrnutí všech slabých a silných stránek či příležitostí a hrozeb v analýze SWOT. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the evaluation of economic activities of regional brewery Svijany. The evaluation was carried out from the financial point of view - by means of the financial analysis and subsequently from the marketing point of view - by means of the marketing analysis. The analysed SVIJANY BREWERY, a.s. Company is introduced in the first part of the thesis. The work deals further with the theoretical point of view on the financial analysis, detailed characteristics of the main and the most frequently used methods of the financial analysis and specification of the basic parameters. The financial analysis applied on the introduced company for the period 1999 - 2004 by means of the selected instruments follows afterwards. Next part of the work represents the marketing view on the Svijany Brewery. The individual chapters of the thesis describes its production assortment, volume of production, overall position on the market as well as position among the competitors. The final part of the work contains summary of all weak and strong aspects or possibilities and threats in the SWOT analysis. en
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject analýza aktiv cs
dc.subject analýza pasiv cs
dc.subject analýza výnosů a nákladů cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject altmanovo z-score cs
dc.subject du pont rozklad cs
dc.subject index in99 cs
dc.subject index bonity cs
dc.subject pivovar cs
dc.subject trh cs
dc.subject tržní podíly cs
dc.subject analýza regionální konkurence cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject ratio indexes en
dc.subject cash flow en
dc.subject balance en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject analysis of assets en
dc.subject analysis of costs en
dc.subject revenue-cost analysis en
dc.subject profitability en
dc.subject liquidity en
dc.subject altman´s z-score en
dc.subject du pont analysis en
dc.subject index in99 en
dc.subject class index en
dc.subject brewery en
dc.subject market en
dc.subject market shares en
dc.subject analysis or regional competition en
dc.title Analýza hospodaření podniku (Pivovar Svijany, s.r.o.) cs
dc.title.alternative The analysis of company management (Pivovar Svijany,s.r.o.) en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2006-06-12
dc.date.committed 2006-05-13
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department KPE cs
local.identifier.stag 10703
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 286120
dc.subject.verbis cash flow cs
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis financial analysis en
dc.subject.verbis rentability en
dc.subject.verbis cash flows en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:54:17 cs
local.verbis.studijniprogram KPE PE cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account