Motivace ve výtvarné výchově a její formy na 1. stupni ZŠ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pechová Zuzana, Mgr. Ph.D. : 58917
dc.contributor.advisor Valešová Hana, PhDr. Ph.D. : 54854
dc.contributor.author Kohlíková, Kateřina
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Paleček Karel, Ing. Ph.D. Konzultant : 61120
dc.contributor.other Touš Jan, RNDr. Ph.D. Konzultant2 : 66359
dc.date.accessioned 2018-11-28T15:01:25Z
dc.date.available 2018-11-28T15:01:25Z
dc.date.submitted 2017-4-21
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/37446
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou motivace a jejími formami ve výtvarné výchově na 1. stupni základní školy. V teoretické části je problematika motivace rozdělena dle historického a praktického hlediska, je definován pojem motivace a jeho formy z pohledů různých autorů a psychologů. Praktická část se zaměřuje na praxi a zkušenosti učitelů 1. stupně základní školy. Popisuje aktuální stav motivace a jejích forem užívaných v praxi. Výzkumným nástrojem je dotazník, který má za cíl prozkoumat oblast motivace a jejích forem mezi pedagogy 1. stupně základní školy. Výsledkem tohoto šetření je přehled nejčastěji užívaných forem motivace. V závěru práce jsou uvedena doporučení od dotazovaných respondentů, jak správně žáky motivovat a kde čerpat inspiraci a možnosti motivací. Na základě výsledků výzkumného šetření je zařazen soubor pěti motivačních pohádek. cs
dc.description.abstract This final thesis deals with the motivation and its forms in art at the first school. In the theoretical part the motivation is divided according to the historical and practical views, I also define the concept of the motivation and its forms in psychological and other terms. The practical part focuses on practice and experience of primary school teachers. It describes the current state of the motivation and its forms used in teaching. I have used a questionnaire as a research tool. Its aim is to analyze the sphere of the motivation and its forms among primary school teachers. The result of this research is a summary of frequently used forms of the motivation. Finally, the thesis summarizes respondents´ recommendations. They explain how to motivate pupils in the right way, where to gain an inspiration and a possibility to motivate. On the basis of the research I have created a set of motivational fairy tales. en
dc.format 93 s.
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon LANGR, Ladislav. Úloha motivace ve vyučování na základní škole. Praha: St. pedag. nakl., 1984 ROESELOVÁ, Věra. Didaktika výtvarné výchovy. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2003, 56 s. Texty pro distanční vzdělávání. ISBN 80-7290-121-4. HAZUKOVÁ, Helena a Pavel ŠAMŠULA. Didaktika výtvarné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1991, 117 s. ISBN 80-7066-368-5. GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: Paido, 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0. VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 413 s. ISBN 978-80-246-3268-1.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject dotazník cs
dc.subject druhy motivace cs
dc.subject motiv cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivace ve výtvarné výchově cs
dc.subject motivační činitele cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject motivation en
dc.subject motivation in art lessons en
dc.subject motivational factors en
dc.subject motive en
dc.subject needs en
dc.subject questionnaire en
dc.subject types of motivation en
dc.title Motivace ve výtvarné výchově a její formy na 1. stupni ZŠ cs
dc.title Motivation and Its Forms in Art Education Classes at Elementary School en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2018-5-31
dc.date.committed 2018-5-1
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPV
local.identifier.stag 36516
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline NS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation M7503
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Magisterský
local.identifier.author P13000482


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account