Optimalizace vlastností strukturovanýchoptických svazků

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Melich Radek, Mgr. Ph.D. : 62308
dc.contributor.advisor Šulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D. : 55022
dc.contributor.author Polák, Kryštof : M16000153
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Kunc Štěpán, Ing. Konzultant : 62113
dc.contributor.other Čejka Jan, Ing. Konzultant2 : 63569
dc.date.accessioned 2018-11-07T15:27:16Z
dc.date.available 2018-11-07T15:27:16Z
dc.date.submitted 2017-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32267
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá popisem, výzkumem a optimalizací vlastností strukturovaných optických svazků. V rámci úvah o optimalizaci je navrženo několik generátorů strukturovaných svazků. Každý je optimalizovaný na vytyčené kritérium, jako je maximální intenzita v centrálním jádru, minimální průměr centrálního jádra či minimalizace ztrát energie vlivem rozptylu do neužitečných směrů.K řešení byl používán pokročilý software VirtualLab Fusion, který uvažuje při výpočtu propagace světla prostorem jeho elektromagnetickou povahu. To umožnilo zkoumat jev podélně polarizovaného elektrického pole, jež vzniká při použití osvětlujících svazků s neklasickými polarizačními stavy, jako je radiální, azimutální či obecně spirální polarizace. V práci je dále navržen způsob, jak definovat vlnoplochu generovaného svazku ze znalosti geometrie generátoru. Následně je ukázáno, jak lze, ze znalosti vlnoplochy generovaného svazku, vyhodnotit několik sledovaných kritérií. V poslední řadě se práce zabývá vlivem polychromatického osvětlení generátoru strukturovaného svazku. cs
dc.description.abstract The Master thesis deals with the description, research, and optimization of properties of the structured optical beams. A few generators of the structured beams are designed within the framework of considerations of optimization. Every one of them is optimized in the specified criterium, as is the maximum of intensity in the central spot, minimum of the diameter of central spot or minimum of energy loss due to the dispersion to unspecified direction.Advanced software VirtualLab Fusion was used for the solution. VirtualLab considers electromagnetic properties during propagation of light through space. This process enables to examine phenomena of the longitudinally polarized electric field, which develops with using lighting beam with uncommon polarized stage, as is radial, azimuthal or common spiral polarization.The definition of the waveform from knowledge of generator geometry is described in the Master thesis. Furthermore, the procedure of calculation a few monitored criteriums from knowledge of waveforms are shown. The influence of polychromatic lightning to the generator of the structured beam is discussed. en
dc.format 86 s
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Hernández-Figueroa H., Zamboni-Rached M., Recami E., Non-Diffracting Waves: An Introduction, 2013, ISBN-13: 978-3527411955
dc.relation.isbasedon [2] Saleh, B. E. A. - Teich, M.C.: Základy fotoniky I,II , MATFYZPRESS, Praha, 1994-95
dc.relation.isbasedon [3] Malý P., Optika, Karolinum, 2008, ISBN: 9788024613420
dc.relation.isbasedon [4] VirtualLab User´s manual, dostupné z http://www.lighttrans.com/
dc.relation.isbasedon [5] V. Kollárová, Synteza_svetelnych_poli.pdf, 2011. Disertační práce Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouc, katedra optiky, [Online] Synteza_svetelnych_poli.pdf. Dostupné z: http://theses.cz/id/9sslk2/Synteza_svetelnych_poli.pdf. [Viděno: 05-10-2017].
dc.relation.isbasedon [6] Křížek Jan, Study of non-diffracting beams, Diplomová práce, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, 2016.
dc.relation.isbasedon [7] Odborné články podle doporučení vedoucího diplomové práce, respektive konzultanta
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject strukturovaný svazek cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject VirtualLab Fusion cs
dc.subject podélně polarizované elektrické pole cs
dc.subject structured beam en
dc.subject optimizing en
dc.subject VirtualLab Fusion en
dc.subject longitudinally polarized electric field en
dc.title Optimalizace vlastností strukturovanýchoptických svazků cs
dc.title Optimizing of properties of structured optical beams en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-13
dc.date.committed 2018-5-14
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
local.identifier.stag 37031
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account