Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Horodyská Petra, RNDr. Ph.D. : 65593
dc.contributor.advisor Šulc Miroslav, doc. RNDr. Ph.D. : 55022
dc.contributor.author Junek, Jiří : M16000152
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Kunc Štěpán, Ing. Konzultant : 62113
dc.contributor.other Čejka Jan, Ing. Konzultant2 : 63569
dc.date.accessioned 2018-11-07T15:27:02Z
dc.date.available 2018-11-07T15:27:02Z
dc.date.submitted 2017-10-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32266
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá studiem prostorového rozložení strukturovaných svazků různých vlnových délek. Diskutuje vliv vlnové délky a další ovlivňující parametry pro místo vzniku svazku. Uvádí popis, který shrnuje dané parametry do jednoho vztahu, díky němuž je možno určit místo vzniku svazku za generátorem. Bylo navrženo optické uspořádání pro studium struktury svazků a postup pro vyhodnocování jejich vlastností a změn struktury v prostoru. Dále je věnována pozornost superpozici svazků blízkých vlnových délek a jejího vlivu na strukturu svazků. Naměřená data jsou porovnávána se simulacemi, jež byly provedeny v programu VirtualLab. Diskutuje se možnost využití získaných poznatků v absolutní interferometrii, pro kterou je uvedena metoda pro hrubé určení absolutní vzdálenosti za generátorem. cs
dc.description.abstract This master thesis deals with study of spatial distribution of structured beams of different wavelengths. The Influence of wavelength and other parameters affecting the location of beam creation is discussed. It provides a description that summarizes the parameters into a single relationship, that determine the location of beam creation for arbitrary configuration of generator. An optical setup for studying the structured beams and a procedure for evaluating their properties and structural changes in space have been proposed. Further attention is paid to the superposition of beams of near wavelengths and its influence on the structure of beams. The measured data is compared with the simulations performed in VirtualLab. The possibility of using the acquired knowledge in absolute interferometry is discussed. The method for coarse determination of the absolute distance behind the generator is designed. en
dc.format 85 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy , Grafy 1 -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] Hernández-Figueroa H., Zamboni-Rached M., Recami E., Non-Diffracting Waves: An Introduction, 2013, ISBN-13: 978-3527411955
dc.relation.isbasedon [2] Saleh, B. E. A. - Teich, M.C.: Základy fotoniky I,II , MATFYZPRESS, Praha, 1994-95
dc.relation.isbasedon [3] Malý P., Optika, Karolinum, 2008, ISBN: 9788024613420
dc.relation.isbasedon [4] V. Kollárová, Synteza_svetelnych_poli.pdf, 2011. Disertační práce Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouc, katedra optiky, [Online] Synteza_svetelnych_poli.pdf. Dostupné z: http://theses.cz/id/9sslk2/Synteza_svetelnych_poli.pdf. [Viděno: 05-10-2017].
dc.relation.isbasedon [5] Křížek Jan, Study of non-diffracting beams, Diplomová práce, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze, 2016.
dc.relation.isbasedon [6] V. N. Belyi, L. I. Kramoreva, M. K. Al-Muhanna, and N. A. Khilo, Focusing Bessel Beams by a Lens with Strong Spherical Aberrations, International Journal of Optics, 2012, Article ID 739413, 12 pages, 2012
dc.relation.isbasedon [7] Odborné články podle doporučení vedoucího diplomové práce
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject strukturovaný svazek cs
dc.subject kulová čočka cs
dc.subject vlnová délka cs
dc.subject superpozice cs
dc.subject Houghova transformace cs
dc.subject absolutní měření vzdálenosti cs
dc.subject structured beam en
dc.subject spherical lens en
dc.subject wavelength en
dc.subject superposition en
dc.subject Hough transform en
dc.subject absolute distance measurement en
dc.title Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek cs
dc.title Spatial distribution of structured optical beams of near wavelengths en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-13
dc.date.committed 2018-5-14
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
local.identifier.stag 37027
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline AVI-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account