Numerické metody tomografie pro nehomogenní optické materiály

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Žídek Karel, RNDr. Ph.D. : 65590
dc.contributor.advisor Mokrý Pavel, prof. Ing. Ph.D. : 55790
dc.contributor.author Jágr, Filip : M15000253
dc.contributor.other Kolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.other Kamenický Jan, Ing. Ph.D.;Pelantová Věra, Ing. Ph.D. Konzultant : 57742;55858
dc.contributor.other Čejka Jan, Ing. Konzultant2 : 63569
dc.date.accessioned 2018-11-07T15:26:58Z
dc.date.available 2018-11-07T15:26:58Z
dc.date.submitted 2017-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/32265
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá implementací numerických metod tomografie pro nehomogenní materiály, zejména se potom práce zabývá Radonovou transformací obrazu a jeho rekonstrukcí.V první části textu se seznámíme s principy Radonovy transformace. Dále se seznámíme s metodami rekonstrukce obrazu, jako jsou zpětná projekce a filtrovaná zpětná projekce, které jsou inverzními metodami k Radonově transformaci. Dále se seznámíme s vybranými dalšími rekonstrukčními metodami, jako jsou Projekční teorém a Algebraická rekonstrukční metoda.V druhé kapitole se seznámíme s tomografií pro nehomogenní materiály. Seznámíme se základní rovnicí geometrické optiky tzv. Eikonálovou rovnicí pomocí níž odvodíme šíření vlny v opticky nehomogenním prostředí a pomocí které odvodíme Snellův zákon. Poté odvodíme zobecněnou Radonovu transformaci pro nehomogenní materiály a rekonstrukční metody.V třetí kapitole potom implementujeme v prostředí programu Matlab klasickou a zobecněnou Radonovu transformaci a také rekonstrukční metody a sice zpětnou projekci, filtrovanou zpětnou projekci, Projekční teorém a Algebraickou rekonstrukční metodu pro klasickou tomografii a pro tomografii nehomogenních materiálů. Zároveň u rekonstrukčních metod testujeme výpočetní čas a jejich přesnost rekonstrukce obrazu vzhledem k originálnímu obrazu.V závěru potom diskutujeme získané výsledky jednotlivých rekonstrukčních metod. Součástí práce jsou také skripty implementovaných metod uvedené v příloze. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the implementation of numerical tomographic methods for inhomogeneous materials, especially with Radon transform of the image and its reconstruction.In the first part of the text we get to know about the principles of Radon transform. We will also talk about image reconstruction methods such as Backprojection and Filtered Backprojection, which are inverse methods to Radon transform. We will also get to know other selected reconstruction methods such as Fourier slice theorem and Algebraic reconstruction technique.In the second chapter inform about tomography of inhomogeneous materials. We will have a look at the basic equation of geometric optics so-called Eikonal equation from which we can deduce wave distribution an optically inhomoheneous enviroment and also Snells law. Then we derive the generalized Radon transform for inhomogeneous materials and reconstruction methods.In the third chapter, we implement the classical and generalized Radon transform in the Matlab program as well as the reconstruction methods, namely Backprojection, Filtered Backprojection, Fourier slice theorem and Algebraic reconstruction technique for classical tomography and for tomography of inhomogeneous materials. At the same time, for the reconstruction methods we test the calculation time and their accuracy of image reconstruction in relation to the original image.Finally, we discuss the obtained results of each reconstruction methods. Part of the thesis are also the scripts of implemented methods mentioned in the attached documents. en
dc.format 57
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky, Mapy 1 ROM 1 ROM, Schémata, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* renewcommand*labelenumi**[arabic*enumi*]* item DEANS, Stanley R., 2007. The radon transform and some of its applications. Mineola, N.Y: Dover Publications. ISBN 978-0-486-46241-7. item NATTERER, F. a Frank WÜBBELING, ed., 2001. Mathematical methods in image reconstruction. Philadelphia: Society for Industrial and Applied Mathematics. SIAM monographs on mathematical modeling and computation. ISBN 978-0-89871-472-2. item HERMAN, Gabor T. a Gabor T. HERMAN, 2009. Fundamentals of computerized tomography: image reconstruction from projections. 2nd ed. Dordrecht; New York: Springer. Advances in pattern recognition. ISBN 978-1-85233-617-2. item SALEH, Bahaa E. A a Malvin Carl TEICH, 1994. Základy fotoniky, svazek 1. Praha: Matfyzpress. ISBN 978-80-85863-01-7. end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Radonova transformace cs
dc.subject Zpětná projekce cs
dc.subject Filtrovaná zpětná projekce cs
dc.subject Algebraická rekonstrukční metoda cs
dc.subject Projekční teorém cs
dc.subject Klasická tomografie cs
dc.subject Tomografie nehomogenních materiálů cs
dc.subject Radon transform en
dc.subject Backprojection en
dc.subject Filtered Backprojection (FBP) en
dc.subject Algebraic recostruction technique en
dc.subject Fourier slice theorem en
dc.subject classical tomography en
dc.subject tomography of inhomogeneous materials en
dc.title Numerické metody tomografie pro nehomogenní optické materiály cs
dc.title Numerical methods for tomography of inhomogeneous optical materials en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-3
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2018-6-13
dc.date.committed 2018-5-14
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation MTI
local.identifier.stag 36987
local.degree.programme Aplikované vědy v inženýrství
local.degree.discipline PI
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3901
local.note.administrators automat
local.degree.abbreviation Navazující


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account