Modelování interakcí nanočástic železa ve vodném prostředí s využitím programu The Geochemist's Workbench.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klímková, Štěpánka
dc.contributor.author Novotný, Petr
dc.date 2010
dc.date.accessioned 2013-12-27
dc.date.available 2013-12-27
dc.date.issued 2013-12-27
dc.date.submitted 2009-10-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/3125
dc.description katedra: NTI; přílohy: CD 1x; rozsah: 67 cs
dc.description.abstract Cílem této práce je porovnání výsledků laboratorních a modelových výstupů interakcí železných nanočástic (nZVI) s různými látkami v uměle vytvořeném systému simulujícím reálné prostředí. Experimenty a modelování v The Geochemist's Workbench (GWB) byly rozděleny na dvě části, přičemž první část se zabývá imobilizací hliníku pomocí hydroxidů a nZVI, a druhá interakcí nulmocného nanoželeza s vybranými solemi v různých podmínkách zkoumaného systému. Dalším z hlavních cílů bylo posouzení vlivu atmosféry na procesy probíhající v reakčním systému. Přídavkem zmíněných činidel do systému dochází ke zvýšení hodnoty pH. To má za následek snížení koncentrace jednotlivých iontů v kapalné fázi vzorků, což je pozitivní fakt vzhledem k jejich imobilizaci. Vliv atmosféry byl nezanedbatelný. Laboratorní výstupy hydroxidů téměř kopírují modelovaný výstup, avšak výstupní hodnoty vzorků s přídavkem nZVI se od sebe poměrně lišily. Důvodem rozdílů je přístup GWB, který počítá s termodynamicky stabilními produkty, kterých nebylo v rámci časové dotace experimentu možné dosáhnout. cs
dc.description.abstract The aim of this study is to compare the results of laboratory and model outputs interactions of iron nanoparticles (nZVI) with various species in an artificially created system, which is simulating the real environment. Experiments and Modeling at he Geochemist's Workbench has been divided into two parts, the first part deals with the immobilization of aluminum using hydroxide and nZVI and second interactions of nanoscale zero-valent iron with proffered salts under various conditions of the surveyed system. Another major objective was the assessment impact of atmospheric processes in the reaction system. Addition of mentioned reagents in the system increase the pH. This cause reducing the concentration of ions in the liquid phase samples, which is a positive fact of their immobilization. Influence of the atmosphere was negligible. Laboratory outputs hydroxides nearly replicate modeled output, but output values of the samples with the addition nZVI is quite different from each other. The reason for this difference is the approach the GWB, which calculates the thermodynamically stable product, which was not in the time dotation the experiment possible achieved. en
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject nanočástic nulmocného železa (nzvi) cs
dc.subject the geochemist's workbench (gwb) cs
dc.subject neutralizace cs
dc.subject imobilizace cs
dc.subject redukce cs
dc.subject nanoscale zero-valent iron (nzvi) en
dc.subject the geochemist's workbench (gwb) en
dc.subject neutralization en
dc.subject immobilization en
dc.subject reduction en
dc.title Modelování interakcí nanočástic železa ve vodném prostředí s využitím programu The Geochemist's Workbench. cs
dc.title.alternative Interaction Modelling of Iron Nanoparticles in Water Environment using The Geochemist's Workbench Program. en
dc.type Thesis
dc.degree.level mgr cs
dc.date.defense 2010-06-22
dc.date.committed 2010-05-28
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department NTI cs
local.identifier.stag 18329
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 461671
dc.subject.verbis nanoželezo cs
dc.subject.verbis počítačové modelování cs
dc.subject.verbis nano iron en
dc.subject.verbis computer modeling en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:31 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Elektrotechnika a informatika/Informační technologie cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account