Spolupráce střediska výchovné péče s institucemi a zákonnými zástupci žáků s rizikem vzniku poruch chování

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Semanová Anna, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Bajcura Lubomír, PaedDr. Ph.D.
dc.contributor.author Bajanová, Jana
dc.contributor.other Manlig František, doc. Dr. Ing. Skolitel : 55383
dc.contributor.other Kamenický Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 57742
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-07-28T09:13:42Z
dc.date.available 2018-07-28T09:13:42Z
dc.date.submitted 2017-4-3
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/26478
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá spoluprací střediska výchovné péče s institucemi a zákonnými zástupci žáků s rizikem vzniku poruch chování. Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat nejčastější důvody spolupráce klientů se Střediskem výchovné péče Šluknovsko a kvantitu a formy spolupráce škol ve Šluknovském výběžku s různými institucemi při péči o žáky s problémovým a poruchovým chováním. Dalším cílem je navrhnout zkvalitnění dosavadní spolupráce a účinné praxe. Práce si stanovuje i několik vedlejších cílů. Teoretická část práce shrnuje odborné poznatky týkající se socializace a výchovy, objasňuje základní pojmy související s problémovým a poruchovým chováním, věnuje se poradenskému a preventivně výchovnému systému ve školství a zmiňuje výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.V úvodu praktické části diplomové práce je stručně představeno Středisko výchovné péče Šluknovsko, ve kterém byla realizována první část šetření. Pro toto šetření byla využita především metoda obsahové analýzy písemných dokumentů, sebraná data byla zpracována statisticky.Druhá část šetření probíhala v základních a středních školách Šluknovského výběžku. Ke sběru dat ve školách byla zvolena dotazníková metoda. Takto získaná data byla rovněž statisticky zpracována.Pro názornou ilustraci a transparentnost popisovaných jevů je šetření doplněno o dvě případové studie. Na základě výsledků šetření jsou formulována doporučení pro praxi. cs
dc.description.abstract The Diploma Thesis deals with the cooperation of the centre of educational care with institutions and legal representatives of pupils with the danger of development of behavioural disorders. The main aim of the Thesis is to identify the most common reason of cooperation of the clients with the Centre of Educational Care Šluknovsko and the quantity and ways of cooperation of the schools in Šluknovsko area with different institutions by care of the pupils with problematic and disturbing behaviour. The next aim is to suggest the improvement of the quality of existing cooperation and effective practice. The Thesis also sets several side targets. The theoretical part deals with the professional knowledge relevant to socialisation and education, it illustrates the basic terms related to problematic and disturbing behaviour, it describes the consulting and preventively educative system in school system and it mentions the work of institutional and protective education in school facilities. In the introduction of the practical part of this Diploma Thesis the Centre of the Educational Care is briefly introduced. The first part of the investigation was realized here. For this investigation the method of analysis of the content of writing documents, the analysed data was statistically processed.The second part of the investigation was performed at primary and secondary schools in Šluknovsko area. The investigation was performed via questionnaire. The collected data was also statistical processed. For visual illustration and transparency of described phenomena the investigation is completed by two case studies. On the basis of the results of investigation the recommendations for practice are formed. en
dc.format 105 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy , Schémata, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon HELUS, Z., 2009. Dítě v osobnostním pojetí. 2. přepr. a rozš. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-628-5.
dc.relation.isbasedon JANSKÝ, P., 2004. Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 80-7041-114-7.
dc.relation.isbasedon JEDLIČKA, R., 2015. Poruchy socializace u dětí a dospívajících: prevence životních selhání a krizová intervence. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5447-5.
dc.relation.isbasedon JEDLIČKA, R., KOŤA, J., 1998. Aktuální problémy výchovy: analýza a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-555-8.
dc.relation.isbasedon KOLÁŘ, M., 2011. Nová cesta k léčbě šikany. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-871-5.
dc.relation.isbasedon PELIKÁN, J., 2007. Hledání těžiště výchovy. 1. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1265-2.
dc.relation.isbasedon ŘÍČAN, P., 1995. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-049-9.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2008. Psychopatologie pro pomáhající profese. 4. rozš. a přepr. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-414-4.
dc.relation.isbasedon VOJTOVÁ, V., 2008. Úvod do etopedie: texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-166-9.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject socializace cs
dc.subject socializační činitelé cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject problémové chování cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject syndrom hyperaktivity cs
dc.subject poradenský systém cs
dc.subject středisko výchovné péče cs
dc.subject ústavní výchova cs
dc.subject ochranná výchova cs
dc.subject Socialisation en
dc.subject socialising factors en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject problematic behaviour en
dc.subject behavioural disorders en
dc.subject hyperactivity syndrome en
dc.subject consulting system en
dc.subject centre of educational care en
dc.subject institutional education en
dc.subject protective education en
dc.title Spolupráce střediska výchovné péče s institucemi a zákonnými zástupci žáků s rizikem vzniku poruch chování cs
dc.title Cooperation among Centre of Educational Care, Institutions and Legal Representatives of Pupils at Risk of Behaviour Disorders en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2018-7-28
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2018-6-8
dc.date.committed 2018-4-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
local.identifier.stag 36275
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7506
local.note.administrators automat


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account