Téma ženy v tvorbě autorů katolické orientace

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Štědroňová Eva, doc. PhDr. CSc.
dc.contributor.author Dušková, Jana
dc.contributor.other Skolitel : 55346 Moc Lubomír, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55527 Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63857 Sládková Barbora, Mgr.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-04-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25881
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem Téma ženy v tvorbě autorů katolické orientace předkládá interpretaci a komparaci vybraných děl Jana Čepa, Jakuba Demla, Jaroslava Durycha, Josefa Heyduka, Františka Lesaře a Karla Schulze s cílem podat ucelený přehled různých typů ženských postav, vyskytujících se v jejich prozaické tvorbě během 1. poloviny 20. století. Práce je rozdělena na první část, která představuje zvolené literární osobnosti a přibližuje tendence, jež v literatuře reprezentují. Ve druhé části se seznamujeme s možnou typologií žen vymezenou zejména v intencích křesťanské věrouky.Diplomová práce je zpracována na základě četby primární a sekundární literatury a za použití metod interpretace a komparace. cs
dc.description.abstract The diploma thesis is called The Theme of Women in Works of the Catholic Orientated Authors and it presents the interpretation and the comparison of the chosen works written by Jan Čep, Jakub Deml, Jaroslav Durych, Josef Heyduk, František Lesař and Karel Schulz. It will provide a comprehensive overview of the different types of female characters which appeared in authors' prose during the first half of the 20th century.The thesis is divided into the first part introduces the authors and explains the tendencies which the writers represent in the literature. The second part shows the reader the possible typology of the women titled especially in the terms of Christianity.The diploma thesis is completed on the basis of reading of the primary and the secondary sources and by using methods of interpretation and comparison. en
dc.format 77 s.
dc.format.extent Ilustrace, Portrety
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BINAR, Vladimír. Čin a slovo: kniha o Jakubu Demlovi. 1. vyd. Praha: Triáda, 2010. 513 s. ISBN 978-80-87256-12-1.
dc.relation.isbasedon HOJDA, Jan. Muž a žena v próze Jaroslava Durycha: hledání teologicko-antropologického smyslu. 1. vyd. Praha: Dauphin, 2011. ISBN 978-80-7272-250-1.
dc.relation.isbasedon JUSTL, Vladimír. Proměny a konstanty Karla Schulze aneb Cesta krásy. In SCHULZ, Karel. Blázen před zrcadlem a jiné prózy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1966. s. 7-28.
dc.relation.isbasedon MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-939-9.
dc.relation.isbasedon PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1848-1918. 1. vyd. Praha: Torst, 1998. ISBN 80-7215-059-6.
dc.relation.isbasedon PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura 1918-1945. 1. vyd. Praha: Torst, 2010. ISBN 978-80-7215-391-6.
dc.relation.isbasedon ŠIDÁK, Pavel. Katolická poetika Jana Čepa. In Víra a výraz. 1. vyd. Brno: Host, 2005, s. 404-416. ISBN 80-7294-163-1.
dc.relation.isbasedon URBANEC, Jiří. Žena v díle Jana Čepa. In Česká literatura, 1998, roč. 46, č. 6,
dc.relation.isbasedon s. 590-595.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject katolická literatura; téma; žena; Jan Čep; Jakub Deml; Jaroslav Durych; Josef Heyduk; František Lesař; Karel Schulz cs
dc.subject the Catholic Literatury; the Thesis; the Woman; Jan Čep; Jakub Deml; Jaroslav Durych; Josef Heyduk; František Lesař; Karel Schulz en
dc.title Téma ženy v tvorbě autorů katolické orientace cs
dc.title The Woman Theme in the Literary Works of the Catholic Writers en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2015-09-03
dc.date.committed 2015-04-30
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KCL
dc.identifier.signature V 486/15 P
local.identifier.stag 30491
local.degree.programme Učitelství pro střední školy
local.degree.discipline CJ-O
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7504
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06486883
dc.subject.verbis women in literature en
dc.subject.verbis literary creation en
dc.subject.verbis Catholicism en
dc.subject.verbis katolicismus cs
dc.subject.verbis ženy v literatuře cs
dc.subject.verbis literární tvorba cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:55:42 cs
local.verbis.studijniprogram KCL Učitelství pro střední školy/Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy-Učitelství českého jazyka a literatury cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account