Logopedická péče v mateřské škole

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Lüftnerová Iva, Mgr.
dc.contributor.author Štolbová, Kateřina
dc.contributor.other Skolitel : 55397 Lenfeld Petr, prof. Dr. Ing.
dc.contributor.other Konzultant : 54953 Herajn Pavel, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63852 Pilip Ivan, Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-04-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25739
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické péče v mateřských školách. Jejím cílem bylo zjistit možnosti logopedické nápravy řeči v průběhu dne v mateřských školách a v logopedických poradnách při mateřských školách, dále pak porovnat logopedickou péči ve větších a menších mateřských školách. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace zdrojů popisovala a objasňovala základní pojmosloví z oblasti logopedie a logopedické prevence. Empirická část zjišťovala pomocí dotazníku distribuovaného mezi učitelky mateřských škol z různých měst možnosti logopedické péče. Zjišťováno bylo mimo jiné to, v jak velkých mateřských školách dotazovaní učitelé pracují a kolik tříd má jejich mateřská škola, jakými logopedickými pomůckami jsou jednotlivé mateřské školy vybaveny, zda pravidelně dochází učitelky na konzultace organizované pracovištěm, zda se ve škole vyskytují kvalifikovaní pracovníci v oblasti logopedie. Výsledky dokládají, že se v mateřských školách vyskytuje velký počet dětí s narušenou komunikační schopností a s vadami řeči. Toto a další zjištění vedlo k sestavení navrhovaných opatření, kde je v první řadě doporučováno velmi posílit spolupráci mateřské školy s rodiči. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis is focused on the issue of speech therapy in kindergartens. The aim was to identify possible speech therapy remedies during the day in kindergartens and clinics in speech therapy in kindergarten, then compare the speech therapy in larger and smaller kindergartens.Work consisted of two key areas. It was a theoretical part, which uses processing and presentation sources describing and clarifying the basic terminology of speech therapy and speech therapy prevention. Empirical part examined through a questionnaire distributed among kindergarten teachers from various cities of the possibility of speech therapy. It was examined, among other things, in how big kindergartens surveyed teachers work and how many classes have their nursery schools, such logopedic devices are equipped with individual kindergartens. If teachers regularly attend consultations organized by workplace, whether in schools are professionals in the field of speech therapy . The results show that a large number of children in the kindergartens are with impaired communication abilities and speech defects. These findings led to the establishment of the proposed measures, which are primarily highly recommended to strengthen cooperation with parents of kindergarten. en
dc.format 57 s. (72 351 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 1 ROM, Schémata, Tabulky, Plany ROM , Tabulky , Grafy , Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KLENKOVÁ, J., 2000. Kapitoly z logopedie I. 2. přepr. vyd. Brno: Paido. ISBN 80-85931-88-5.
dc.relation.isbasedon KLENKOVÁ, J., 1998. Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido. ISBN 80-85931-62-1.
dc.relation.isbasedon KLENKOVÁ, J., 2006. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1110-2.
dc.relation.isbasedon KRAHULCOVÁ, B., 2007. Dyslalie patlavost. 1. vyd. Praha: Beakra. ISBN 978-80-903863-0-3.
dc.relation.isbasedon KUTÁLKOVÁ, D., 1996. Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-115-0.
dc.relation.isbasedon LECHTA, V., 2011. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 3. přepr. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-977-4.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Logopedická péče cs
dc.subject logopedie cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject logopedická prevence cs
dc.subject narušená komunikační schopnost cs
dc.subject vady řeči cs
dc.subject Speech therapy care en
dc.subject speech therapy en
dc.subject kindergarten en
dc.subject speech therapy prevention en
dc.subject impaired communication ability en
dc.subject speech impediments en
dc.title Logopedická péče v mateřské škole cs
dc.title Speech Therapy in Kindergarten en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-09-01
dc.date.committed 2015-04-24
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature V 366/15 Pb
local.identifier.stag 29981
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SPD
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7506
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 486810


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account