Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím mezigeneračních aktivit při práci s knihou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Bednářová Jana, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.advisor Vykoukalová Věra, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.author Ihnačincová, Jitka
dc.contributor.other Skolitel : 55458 Skrbek Břetislav, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55146 Hes Luboš, prof. Ing. DrSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63828;63446 Teplík Vladimír, Ing.;Jezbera Luděk, Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2013-11-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25658
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Úvodní, teoretická část se zabývá významem četby, literaturou pro děti, možnostmi rozvoje čtenářství. Zahrnuje současné pojetí jazyka a jazykové komunikace dle RVP. Vymezuje pojem čtenářská gramotnost a nabízí možnosti jejího rozvoje za využití čtenářských strategií. Druhá část je praktická a obsahuje dotazník, pracovní listy určené pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ a jejich rodiče, závěry z vyhodnocených pracovních listů a další náměty pro společné aktivity rodičů a žáků k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti. cs
dc.description.abstract The thesis is divided into two parts. The preamble part is theoretical and deals with the meaning of reading, the literature for children, the possibilities for the development of reading. This part includes the current interpretation of language and linguistic communication according to The Framework Education Programme. It defines the concept of reading literacy and it offers opportunities for its development together with the use of reading strategies. The second part is practical and contains the questionnaire, worksheets for pupils of the first to the fifth grade of the elementary school and their parents, the conclusions of the evaluated worksheets and other suggestions of common activities of parents and pupils to develop the reading and the reading literacy. en
dc.format 97 s.
dc.format.extent Ilustrace , Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. BROŽ, František. Očekávané výstupy RVP z českého jazyka a literatury. 1. vyd. Praha: Tauris, 2006.ISBN 80-211-0523-2. 2. ČECHOVÁ, Marie. Hrátky s češtinou. Praha: SPN, 2007. ISBN 80-7235-340-3 3. CHALUPA, Bohumír. Tvořivé myšlení. 1. vyd. Praha: Barrister& Principal, 2003. ISBN 978-80-7364-007-1. 4. ZORMANOVÁ,Lucie. Výukové metody v pedagogice. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4100-0. 5. KUCHARSKÁ, A., WILDOVÁ, R. a kol. Koncepce hodnocení čtenářské gramotnosti u žáků 1.- 5. ročníků ZŠ. (online). Praha: Univerzita Karlova v Praze, PedF, 2012. (cit 2012-15-06). Dostupné z WWW:www.cteme.eu/?link=41 6. KOŠŤÁLOVÁ, H., ŠAFRÁNKOVÁ, K., HAUSENBLAS, O., ŠLAPAL, M.:Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka. Praha:ČŠI,2010 7. KRAMPLOVÁ, Iveta. Netradiční úlohy, aneb, Čteme s porozuměním. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2002. 143 s. ISBN 80-211-0416-3. 8. LOKŠOVÁ, Irena- LOKŠA, Jozef. Tvořivé vyučování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 208s.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject čtení cs
dc.subject čtenářství cs
dc.subject čtenářská gramotnost cs
dc.subject čtenářské strategie cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject reading en
dc.subject reading en
dc.subject literacy en
dc.subject reading strategies en
dc.subject core competencies en
dc.title Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků 1. stupně prostřednictvím mezigeneračních aktivit při práci s knihou cs
dc.title Development of the passion for reading and reading literacy of primary pupils through intergenerational activities during working with a book. en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2015-06-03
dc.date.committed 2015-04-20
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPV
dc.identifier.signature V 135/15 P
local.identifier.stag 29256
local.degree.programme Učitelství pro základní školy
local.degree.discipline NS, NS-VV
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation M7503
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06485404
dc.subject.verbis readers' literacy en
dc.subject.verbis čtenářská gramotnost cs
dc.subject.verbis dětské čtenářství cs
dc.subject.verbis children's reading en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:12:17 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account