Nanovlákna s magnetickými vlastnostmi

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
dc.contributor.advisor Grégr Jan, Ing.
dc.contributor.author Havlíček, Karel
dc.contributor.other Skolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 56823 Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63094 Hrazdíra Tomáš
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2013-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25456
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl vysvětlit a dokázat možnost přípravy nanovláken se specifickými magnetickými vlastnostmi. Teoretická část je zaměřena především na vysvětlení obecných pojmů spojených s přípravou, vlastnostmi a analýzou nanočástic, nanovláken a jejich nanokompozitů. Na základě informací z této sekce lze plně porozumět praktickým záležitostem, které jsou shrnuty v další části.Praktická část obsahuje všechny laboratorní postupy využité v této práci a zaměřuje se hlavně na různé způsoby přípravy magnetických nanovláken a jejich charakterizaci, která je nezbytná pro pochopení vzniklých produktů. V závěrečné části jsou pak diskutovány výsledky celé práce a možné využití pro další účely. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis aims to explain and demonstrate the possibility to prepare nanofibers with specific magnetic properties.The theoretical part is focused on explaining the general concepts associated with the preparation, properties and analysis of nanoparticles, nanofibers and their nanocomposites. Based on information from this section we can fully understand the practical matters, which are summarized in the next section.Practical part contains all laboratory procedures used in this work and focuses mainly on the different ways of preparing magnetic nanofibres and their characterization, which is necessary for understanding the resulting product. The final section discusses the results of this thesis and possible use for other purposes. en
dc.format 71 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky 2 1 ROM 1 ROM 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin*arab* item Ayyappan, S., John Philip, a Baldev Raj. A facile method to control the size and magnetic properties of CoFe2O4 nanoparticles. Materials Chemistry and Physics 115, červen 2009, 712717. item Ju, Young-Wan, Jae-Hyun Park, Hong-Ryun Jung, Sung-June Cho, a Wan-Jin Lee. Fabrication and characterization of cobalt ferrite (CoFe2O4) nanofibers by electrospinning. Materials Science and Engineering: B 147, leden 2008, 712. item Pablico-Lansigan, Michele H., Shu F. Situ, a Anna Cristina S. Samia. Magnetic particle imaging: advancements and perspectives for real-time in vivo monitoring and image-guided therapy. Nanoscale 5, 2013, 4040. end*arab*
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Nanočástice cs
dc.subject ferity cs
dc.subject magnetická nanovlákna cs
dc.subject elektrostatické zvlákňování cs
dc.subject kompozity cs
dc.subject Nanoparticles en
dc.subject ferrites en
dc.subject magnetic nanofibers en
dc.subject electrostatic spinning en
dc.subject composites en
dc.title Nanovlákna s magnetickými vlastnostmi cs
dc.title Nanofibers with magnetic properties en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-16
dc.date.committed 2015-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
local.identifier.stag 30848
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06485553
dc.subject.verbis nanocomposites en
dc.subject.verbis nanokompozitní materiály cs
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis nanofibers en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:43 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account