Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Kovařík Zdeněk, Mgr.
dc.contributor.author Melová, Andrea
dc.contributor.other Skolitel : 55255 Ševčík Ladislav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 54798 Svoboda Přemysl, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 59772 Vlach Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-04-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25432
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu na základní škole jako sociálně-patologického jevu. Jejím cílem je analyzovat vztah žáků 8. tříd k alkoholu. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, část teoretická a praktická. Část teoretická, vznikla zpracováním odborných zdrojů, popisuje oblast závislosti na alkoholu jako patologického jevu. Podrobněji se zabývá problematikou možného vlivu rodiny na alkoholové závislosti a preventivními opatřeními v oblasti alkoholu. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, jak se zkoumaný vzorek staví k alkoholu, zda jsou rozdíly v konzumaci mezi chlapci a děvčaty a zdali jsou dostatečně informováni o škodlivosti alkoholu. Výsledky ukázaly, že zkoumaný vzorek má kladný postoj k alkoholu i přesto, že si myslí, že jsou o rizicích užívání alkoholu dostatečně informováni. Výsledky praktické části vyúsťují v konkrétní navrhovaná doporučení. Cílem bakalářské práce je poukázat na stále aktuální problém konzumace alkoholu pubescenty a rizika, která plynou z nedostatečné kontroly rodinou i společností. cs
dc.description.abstract The bachelor's thesis deals with the issue of alcohol consumption at a primary school as a social and pathological phenomenon. The aim of the thesis is to analyse the attitude toward alcohol use of eighth grade students. The thesis consists of two main sections, a theoretical part and a practical part. The theoretical part that was created by assembling information collected from technical sources describes the field of alcoholism as a pathological phenomenon. It provides some more details about the issue of possible family influence on alcohol addiction and preventive measures in the field of alcoholism. The practical part, with the aid of a questionnaire survey, investigates the attitude of the studied sample of students towards alcohol, whether there are any differences in alcohol use between boys and girls and if they are informed enough about harmful effects of alcohol. The results showed that the studied sample of students has a positive attitude towards alcohol drinking despite the fact that the students think they are well enough informed about harmful effects of alcohol consumption. The outcomes of the practical part result in specific recommendations. The aim of the bachelor's thesis is to point to an issue of pubescent alcohol consumption that is still topical and to the risks arising from insufficient control of a family and society. en
dc.format 78 s.
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 1 ROM 1 , Tabulky 1 ROM, Tabulky ROM , Tabulky , Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon ČAČKA, O., 2000. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. 1. vyd. Brno: Doplněk. ISBN 80-7239-060-0.
dc.relation.isbasedon LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2006. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-1284-9.
dc.relation.isbasedon MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A., 2003. Mládež a delikvence. Praha: Portál. ISBN 80-7178-771-X.
dc.relation.isbasedon NEŠPOR, K., 2001. Vaše dítě a návykové látky. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-029-4.
dc.relation.isbasedon NEŠPOR, K., CSÉMY, L., 1995. Alkohol, drogy a vaše děti. 3. vyd. Praha: Sportpropag. ISBN - bez.
dc.relation.isbasedon VÁGNEROVÁ, M., 2000. Psychopatologie pro pomáhající profese. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-496-6.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject alkohol cs
dc.subject závislost cs
dc.subject pubescent cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject škola cs
dc.subject alcohol en
dc.subject addiction en
dc.subject pubescent en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.subject school en
dc.title Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev cs
dc.title Alcohol Consumption by the Basic School Pupils as a Socially-Patological Phenomenon en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2015-06-05
dc.date.committed 2015-04-24
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature V 220/15 Pb
local.identifier.stag 30065
local.degree.programme Sociální práce
local.degree.discipline SPP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7508
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 485469
dc.subject.verbis děti školního věku cs
dc.subject.verbis sociální deviace cs
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis school children en
dc.subject.verbis deviant behavior en
dc.subject.verbis family en
dc.subject.verbis drinking of alcoholic beverages en
dc.subject.verbis konzumace alkoholu cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:11:51 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální práce a penitenciární péče cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account