Logopedická péče v mateřských školách

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Jancíková Mária, PaedDr.
dc.contributor.advisor Vacková Helena, Mgr.
dc.contributor.author Jirmanová, Jiřina
dc.contributor.other Skolitel : 55358 Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 57743 Zajíček Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63788 Jelínek Kamil, Ing.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-04-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25346
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývala problematikou poskytované logopedické péče v mateřských školách, se zaměřením na logopedickou péči v mateřských školách Šluknovského výběžku. Cílem diplomové práce bylo popsat úroveň poskytované logopedické péče v mateřských školách Šluknovského výběžku u dětí s narušenou komunikační schopností a zhodnotit odbornou logopedickou přípravu pedagogů v předškolních zařízeních s odstupem sedmi let. Zjistit podporu pro vzdělávání pedagogů ze strany kraje a ministerstva školství. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. Součástí teoretické části je charakteristika dítěte v předškolním věku, významu mateřské školy pro rozvoj dítěte, logopedické péče v mateřských školách. Nedílnou součástí teoretické části je i výčet pracovišť poskytujících logopedickou péči obecně i se zaměřením na Šluknovský výběžek. Empirická část pomocí zpracování dotazníků a rozhovorů srovnává údaje současné se situací poskytované logopedické péče ve Šluknovském výběžku před sedmi lety. Zůstává 33% dětí s narušenou komunikační schopností bez zařazení do individuální logopedické péče. Za sledované období stoupl počet dětí a s tím i počet tříd mateřských škol. Logopedická prevence zůstává hlavní složkou poskytovaných služeb logopedické péče. Znatelně stoupl počet logopedických asistentek v mateřských školách. Stanovené hypotézy se po výzkumném šetření potvrdily. Kraj i ministerstvo se snaží podporovat logopedickou péči pro děti předškolního věku. cs
dc.description.abstract This thesis dealt with the issue of providing speech therapy in nursery schools, focusing on speech therapy in nursery schools Šluknovský salient. The aim of the thesis was to describe the level of care provided by speech in kindergartens Šluknovský extremity in children with impaired communication skills and evaluate professional speech therapy training for teachers in preschools apart seven years. Determine support for teacher education by the county and the Ministry of Education. The work is divided into theoretical and empirical. The theoretical part is characteristic of preschool age, the importance of kindergarten for the child's development, speech therapy in nursery schools. An integral part of the theoretical part is a list of sites that provide speech therapy in general and focusing on Sluknov. The empirical part by processing questionnaires and interviews verify the information provided by the current situation of speech therapy in Šluknovský salient seven years ago. It remains 33% of children with impaired communication skills without inclusion in individual speech therapy. For the period of increase in the number of children and thereby the number of kindergarten classes. Speech prevention remains a major component of the services provided speech therapy. Significantly increased the number of speech therapy assistants in kindergartens. The hypothesis, the scientific research confirmed. The Region and the Ministry is trying to promote speech therapy for children of preschool age. en
dc.format 87 s.
dc.format.extent Ilustrace, Plany, Mapy , Grafy, Tabulky , Grafy, Tabulky, Mapy 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon KLENKOVÁ, J., 2006. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-1110-9.
dc.relation.isbasedon KRAHULCOVÁ, B., 2003. Dyslalie. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus. ISBN 80-7041-413-8.
dc.relation.isbasedon KUTÁLKOVÁ, D., 2005. Logopedická prevence. 4. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7367-056-9.
dc.relation.isbasedon LECHTA, V., a kol., 2005. Terapie narušené komunikační schopnosti. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-961-5.
dc.relation.isbasedon LECHTA, V., 2008. Symptomatické poruchy řeči u dětí. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-433-5.
dc.relation.isbasedon PAVLOVÁ ZAHÁLKOVÁ, A., 1980. Prevence poruch řeči. 1. vyd. Praha: SPN.
dc.relation.isbasedon SOVÁK, M., 1981. Logopedie. 2. vyd. Praha: SPN.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Mateřská škola cs
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject logopedická péče cs
dc.subject logopedická prevence cs
dc.subject hra cs
dc.subject učení cs
dc.subject koncentrace pozornosti cs
dc.subject narušená komunikační schopnost cs
dc.subject logoped cs
dc.subject logopedický asistent cs
dc.subject rodič cs
dc.subject Kindergarten en
dc.subject preschool age child en
dc.subject speech therapy en
dc.subject speech therapy prevention en
dc.subject game en
dc.subject learning en
dc.subject concentration en
dc.subject impaired communication ability en
dc.subject speech therapist en
dc.subject speech therapy assistant en
dc.subject parent en
dc.title Logopedická péče v mateřských školách cs
dc.title Logopeadic Care in Kindergartens en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2015-06-04
dc.date.committed 2015-04-24
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature V 92/15 P
local.identifier.stag 30205
local.degree.programme Speciální pedagogika
local.degree.discipline SP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7506
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 485497


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account