Biomechanická analýza hlubokého dřepu v kontextu vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Bartoš Miroslav, doc. MUDr. CSc.
dc.contributor.advisor Bittner Václav, Mgr.
dc.contributor.author Florianová, Lucie
dc.contributor.other Skolitel : 57210 Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 56783 Kučera Libor, MUDr.
dc.contributor.other Konzultant2 : 61390 Jaroš Vladimír, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-05-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/25150
dc.description.abstract Hlavním cílem práce bylo provést komplexní biomechanickou analýzu hlubokého dřepu se zvláštním zaměřením na diagnostiku vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka. V teoretické části byl vytvořen biomechanický model pro analýzu hlubokého dřepu. Pro tento model byly odvozeny pohybové rovnice. Experimentální část byla zaměřena na změnu polohy COP při provádění hlubokého dřepu a aplikaci kinetostatického modelu. Ke stanovení polohy a pohybu COP byl využit měřící systém Pedar. Výsledky prokázaly statisticky významný posun COP směrem vzad při současném snižování těžiště celého těla. Poznatky získané v rámci této bakalářské práce mohou být využity v navazujících klinických výzkumech. cs
dc.description.abstract The main aim of the work was to perform a complex biomechanical analysis of a deep squat with a focus on diagnostics of chosen functional and structural disorders of the human musculoskeletal system. In the theoretical part was created a biomechanical model for the analysis of a deep squat. For this model, there were derived motion equations. The experimental part was focused on the changing of the position COP, during the execution of a deep squat and application of kinetostatic model. For determination of the position and movement COP, there was used the Pedar system. The results proved statistically significant movement of COP backwards, while lowering of the centre of gravity of the whole body. Findings gained in this thesis can be used in the following clinical researches. en
dc.format 65 s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky 1 ROM 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BLOOMQUIST, K., et. al. Effect of range of motion in heavy load squatting on muscle and tendon adaptations. European Journal of applied physiology. 2013, 113(8), 2133-42. ISSN 1430-6319.
dc.relation.isbasedon BRYANTON, Megan A., et. al. Effect of squat depth and barbell load on relative muscular effort in squatting. Journal of Strength and Conditioning Research. 2012, 26(10), 2820-8. ISSN 1064-8011.
dc.relation.isbasedon ČIHÁK, Radomír. Anatomie. 3. upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3817-8.
dc.relation.isbasedon CONTRERAS, Bret. Posilování: na anatomických základech. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5075-0.
dc.relation.isbasedon DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.
dc.relation.isbasedon ESFORMES, Joseph I. a Theodoros M. BAMPOURAS. Effect of back squat depth on lower-body postactivation potentiation. Journal of Strength and Conditioning Research. 2013, 27(11), 2997-3000. ISSN 1064-8011.
dc.relation.isbasedon GROSS, Jeffrey M. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2010. ISBN 978-80-7254-720-3.
dc.relation.isbasedon HARTMANN, Hagen, et.al. Influence of squatting depth on jumping performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 2012, 26(12), 3243-63. ISSN 1064-8011.
dc.relation.isbasedon KONVIČKOVÁ, S., J. VALENTA a T. MAREŠ. Biomechanika svalstva člověka. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03911-3.
dc.relation.isbasedon KRZYZEWSKI, Michael. Knee biomechanics of the dynamic squat exercise. Medicine and science in sports and exercise. 2001, 33(1), 127-41. ISSN 0195-9131.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject kineziologie cs
dc.subject biomechanika cs
dc.subject stick model cs
dc.subject hluboký dřep cs
dc.subject COP cs
dc.subject kinesiology en
dc.subject biomechanics en
dc.subject stick model en
dc.subject deep squat en
dc.subject COP en
dc.title Biomechanická analýza hlubokého dřepu v kontextu vybraných funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu člověka cs
dc.title Biomechanical analysis of a deep squat in the context of selected functional and structural disorders of the human musculoskeletal system en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 17.1.2017 12:37
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-08-31
dc.date.committed 2016-04-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation UZS
local.identifier.stag 34894
local.degree.programme Biomedicínská technika
local.degree.discipline BMT
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3944
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 524230
dc.subject.verbis pohybové ústrojí cs
dc.subject.verbis musculoskeletal system en
dc.subject.verbis human biomechanics en
dc.subject.verbis biomechanika člověka cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:00:55 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Biomedicínská technika/Biomedicínská technika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account