Sociální práce v dětském diagnostickém ústavu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Pittnerová Jana, Mgr.
dc.contributor.author Holinská, Alena
dc.contributor.other Skolitel : 54781 Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 54834 Černíková Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64447 Adamec Martin
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-04-23
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24855
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na dobrovolné pobyty, které se uskutečňují v Dětském diagnostickém ústavu v Liberci. Za hlavní cíl si klade zjistit, zda sociální práce s rodinou dětí umístěných v dětském diagnostickém ústavu v rámci dobrovolného pobytu je prevencí umístění dětí do ústavní péče. Dílčím cílem je přiblížit poslání dětských diagnostických ústavů a jejich úlohu v péči o děti a mládež s rizikovým chováním. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou vymezeny základní pojmy vztahující se k tématu rodinných vztahů, popsány jsou zde kapitoly o sociální práci a roli sociálního pracovníka. Další části práce jsou věnovány úloze dětských diagnostických ústavů v péči o děti a další kapitoly, které přibližují dané téma. V praktické rovině bylo realizováno průzkumové šetření s použitím dvou metod, a to analýzy spisové dokumentace a dotazování. Zjištěné poznatky ohledně problematiky dobrovolných pobytů v dětském diagnostickém ústavu byly pečlivě zmapovány, graficky znázorněny a opatřeny komentářem. Bakalářská práce přináší nejen mnohé informace z oblasti sociální práce, ale i dobrovolných pobytů, jako preventivních a sanačních programů, které pro ohrožené děti a jejich rodiny dětské diagnostické ústavy připravují. cs
dc.description.abstract The BC final work is focused on work with children whose stay in the Liberec Diagnostic Institute is voluntary. The main aim is to investigate if the intervention of social work with those children's families can prevent placing children in institutional care. The partial aim is to show the mission of The Diagnostic Institutions and their role in caring for young people with behavioural problems.This work is divided into theoretical and practical sections. In the theoretical section, there are basic concepts relating to the topic of family relationships and there are also chapters describing social work and the role of social workers. The next section is about the role of children's diagnostic institutions and their care for children and further chapters about this topic.In the practical section, two methods were used. The first method was an analysis of documentation and the second method were questionnaires.All findings were mapped, graphically illustrated and commented upon.The BC final work doesn´t only bring a lot of information about social work, but it also brings information about voluntary stays and their importance as preventive and remedial programs. Those programmes are prepared by children diagnostic institutions. en
dc.format 70 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 2X ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BECHYŇOVÁ, V., 2012. Případové konference. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0181-6.
dc.relation.isbasedon BERG, I. K., 2013. Posílení rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0500-5.
dc.relation.isbasedon MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z., 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 80-247-0332-7.
dc.relation.isbasedon MATOUŠEK, O., PAZLAROVÁ, H. a kol., 2014. Podpora rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0697-2.
dc.relation.isbasedon SOBOTKOVÁ, I., 2001. Psychologie rodiny. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-559-8.
dc.relation.isbasedon ŠKOVIERA, A., 2007. Dilemata náhradní výchovy. 1. vyd. Praha: Portál. SBN 978-80-367-318-5.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject diagnostický ústav cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dobrovolný pobyt cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject diagnostic institution en
dc.subject social work en
dc.subject family en
dc.subject voluntary stay en
dc.subject communication en
dc.subject prevention en
dc.subject relationship en
dc.title Sociální práce v dětském diagnostickém ústavu cs
dc.title Social Work in the Children´s Diagnostic Institute en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2.11.2016 8:36
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-08-23
dc.date.committed 2016-04-29
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KSS
dc.identifier.signature V 417/16 Pb
local.identifier.stag 32250
local.degree.programme Sociální práce
local.degree.discipline SPP
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7508
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 523459
dc.subject.verbis sociální práce cs
dc.subject.verbis sociální pracovníci cs
dc.subject.verbis výchovné ústavy pro mládež cs
dc.subject.verbis social work en
dc.subject.verbis social workers en
dc.subject.verbis juvenile corrections en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:18 cs
local.verbis.studijniprogram KSS Sociální práce/Sociální práce cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account