Turnovské cechy v raném novověku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Matěásková Marie, Mgr.
dc.contributor.advisor Čechura Jaroslav, prof. PhDr. DrSc.
dc.contributor.author Svobodová, Jana
dc.contributor.other Skolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.other Konzultant : 64622 Dugin Andrey, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64442 Salanský Jan
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-04-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24736
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je analýza turnovských cechovních organizací v období raného novověku na základě dochovaných pramenů cechovní provenience. Jako stěžejní prameny využívá cechovní statuta a cechovní úřední knihy. V první části práce byla provedena analýza a vzájemná komparace cechovních statut z různých hledisek (podmínky vstupu do cechu, odváděné poplatky nebo obecné zásady fungování cechu). Druhá část je zaměřena na představení jednotlivých cechovních organizací. Zvláštní pozornost je věnována cechu řezníků a také praxi předávání masných krámů. Poslední část se zaměřuje na počet členů a rozmanitost turnovských cechů ve světle protostatistických pramenů a stručně nastiňuje také problematiku žen v ceších. cs
dc.description.abstract This thesis aims to analyze guild organizations which operated in the town of Turnov in early modern period. The analysis is based on archival sources of guilds provenance. The main used sources are guild orders and guild books. The first part of the thesis contains analysis and mutual comparison of the content of guild orders from different perspectives (conditions of entry to the guilds, paid charges or general principles of organization). The second part deals with introducing of individual guild organizations. Special attention is paid to the butcher's guild and the way of a handover of meat shops. The last part is focused on the number of members and guilds diversity in the light of proto statistical sources and also briefly outlines the issues of women in guilds. en
dc.format 137 s. + 8 s. příloh
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. PRAMENY
dc.relation.isbasedon 1.1 Archivy
dc.relation.isbasedon Národní archiv Praha
dc.relation.isbasedon Státní okresní archiv Semily
dc.relation.isbasedon 1.2. Publikované prameny a dokumenty
dc.relation.isbasedon ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Řády řemeslných cechů turnovských z XV.-XVIII. století, in: Osmá zpráva muzea turnovského za léta 1907-1920, Turnov 1921.
dc.relation.isbasedon ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Řády řemeslných cechů turnovských z XV.-XVIII. století, in: Devátá zpráva muzea pro Turnov a okolí za léta 1921-1931, Turnov 1932.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2. LITERATURA
dc.relation.isbasedon BŮŽEK, Václav, a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku: struktury, identity, konflikty, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010.
dc.relation.isbasedon JANÁČEK, Josef: Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1963.
dc.relation.isbasedon JANÁČEK, Josef: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha, Československá akademie věd 1961.
dc.relation.isbasedon MELICHAR, František: Dějiny cechovnictví v Čechách, Praha 1902.
dc.relation.isbasedon ŠIMÁK, Josef Vítězslav: Příběhy města Turnova nad Jizerou, Turnov 1903.
dc.relation.isbasedon WINTER, Zikmund: Český průmysl a obchod v 16. věku, Praha 1913.
dc.relation.isbasedon WINTER, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha 1909.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject cech cs
dc.subject cechovnictví cs
dc.subject cechovní statuta cs
dc.subject řemeslo cs
dc.subject řemeslníci cs
dc.subject Turnov cs
dc.subject řezníci cs
dc.subject pekaři cs
dc.subject perníkáři cs
dc.subject mlynáři cs
dc.subject kamenáři cs
dc.subject masné krámy cs
dc.subject učeň cs
dc.subject tovaryš cs
dc.subject mistr cs
dc.subject guilds en
dc.subject guild system en
dc.subject guild orders en
dc.subject handicraft en
dc.subject craftsman en
dc.subject butchers en
dc.subject bakers en
dc.subject gingerbread makers en
dc.subject millers en
dc.subject gem cutters en
dc.subject meat shops en
dc.subject apprentice en
dc.subject journeymen en
dc.subject master en
dc.title Turnovské cechy v raném novověku cs
dc.title Guilds of Turnov in early modern period en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 17.10.2017 11:55
dc.degree.level Mgr.
dc.date.defense 2017-08-28
dc.date.committed 2016-04-29
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KHI
local.identifier.stag 32646
local.degree.programme Historické vědy
local.degree.discipline HIS
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N7105
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 536462


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account