Marketingová komunikace vybrané firmy v zemích EU

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kopalová Kateřina, Ing.
dc.contributor.advisor Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Kraus, Patrik
dc.contributor.other Skolitel : 54839 Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
dc.contributor.other Konzultant : 55360 Kopal Jaroslav, Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64434 Šindelka Jiří, Bc.
dc.date 2015
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2014-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24722
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části je vytyčena základní terminologie z oblasti marketingu. Jsou zde vysvětleny pojmy jako mezinárodní marketing, komunikace a segmentace. Po představení základní terminologie se práce zabývá teoretickými východisky marketingové komunikace. Součástí teoretické části je i definování nástrojů komunikačního mixu a závěr kapitoly se věnuje novým trendům z oblasti marketingové komunikace.Poté práce přechází do praktické části, kde je nejdříve představena firma, která byla vybrána pro účely diplomové práce. Hlavním úkolem praktické části je definovat možná doporučení pro vybranou firmu z dané problematiky. Aby mohl být cíl splněn, tak součástí praktické části je nejdříve provedení marketingových analýz ve vybraných zemích EU. Analýzy a jejich vyhodnocení byly provedeny pro tři země EU a to Českou republiku, Německo a Velkou Británii. Díky vyhodnocení marketingových kampaní mohl být splněn hlavní cíl, a to definovat možnosti zlepšení z oblasti marketingové komunikace pro vybranou firmu. cs
dc.description.abstract Diploma thesis is divided into theoretical and practical part. In the introduction of the theoretical part is outlined the basic terminology of marketing. There are explained terms such as international marketing, communications and segmentation. After introducing the basic terminology of the work deals with theoretical marketing communications. The theoretical part is defining the tools of communication mix too and conclusion of theoretical part is dedicated to new trends in the field of marketing communications.Then, the work passes into the practical part, there si presented a company that was chosen for the thesis at the first. The main task of the practical part is to define possible recommendations for selected company of the issue. In order to meet the target as part of practical is rendering analysis of marketing campaigns in selected EU countries at the first. Campaign analysis and evaluation were carried for the three EU countries namely Czech Republic, Germany and the Great Britain. Thanks to evaluate marketing campaigns could be met the main task, namely to defined the possibilities for improvement of marketing communications for the selected company. en
dc.format 89 s. (138497 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon URBÁNEK, Tomáš. Marketing. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, 233 s. Management studium. ISBN 978-80-87197-17-2.
dc.relation.isbasedon FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy 3. 0. 3., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011, 203 s., [4] s. obr. příl. ISBN 978-80-7261-237-6.
dc.relation.isbasedon KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 213 s. ISBN 978-80-247-3541-2.
dc.relation.isbasedon CLOW, Kenneth E. a Donald BAACK. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008, 484 s. ISBN 978-80-251-1769-9.
dc.relation.isbasedon FREY, Petr. Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008, 195 s., [8] s. barev. obr. příl. ISBN 978-80-7261-160-7.
dc.relation.isbasedon SITKIN, Alan and Nick BOWEN. International business: challenges and choices. New York: Oxford University Press, 2010, 426 p. ISBN 01-995-3391-1.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Analýza cs
dc.subject kampaň cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject mezinárodní marketing cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject Analysis en
dc.subject campaign en
dc.subject communications en
dc.subject international marketing en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject segmentation en
dc.title Marketingová komunikace vybrané firmy v zemích EU cs
dc.title Marketing communication of selected company in EU countries en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2015-06-16
dc.date.committed 2015-05-07
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
local.identifier.stag 30957
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 484813
dc.subject.verbis marketingová komunikace cs
dc.subject.verbis communication in marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:14:04 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account