Edukace pacienta s laktózovou intolerancí

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Pelcová Alena, Mgr.
dc.contributor.advisor Froňková Marie, Mgr.
dc.contributor.author Fišerová, Markéta
dc.contributor.other Skolitel : 54889 Fárek Jiří, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 59251 Tunáková Veronika, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63219 Horáková Eva
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-05-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24632
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta s laktózovou intolerancí. Cílem práce bylo zjištění míry informovanosti pacientů s laktózovou intolerancí o jejich onemocnění. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii gastrointestinálního traktu, patofyziologii onemocnění, klinické příznaky, diagnostiku a terapii laktózové intolerance. Důležitá je především část zaměřená na nutriční podporu z ošetřovatelského hlediska, zejména na výživová doporučení pro pacienty. Poslední část obsahuje terminologii edukace v ošetřovatelství. Ve výzkumné části, která je zaměřena na edukaci pacientů, byly stanoveny tři cíle s výzkumnými předpoklady. Byl vytvořen edukační standard pro všeobecné sestry na základě výzkumného šetření, které prokázalo nedostatečnou informovanost pacientů o laktózové intoleranci. Tento edukační standard má pomoci zjednodušit a ucelit edukaci pacientů v praxi. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the education of patient with lactose intolerance. The aims of bachelor thesis were to determine the degree of awareness of patients with lactose intolerance about their disease. The bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and empirical. The theoretical part is focused on the anatomy and physiology of the gastrointestinal tract, the patophysiology of disease, the clinical signs, diagnostics and treatment of lactose intolerance. The most important part is focused on nutritional support from a nursing perspective, especially on the dietary recommendations for patients. The last part contains terminology in nursing education. The empirical part is focused on the education of patients. There are set up three aims with research assumptions. Educational standard for nurses was created based on the survey, which revealed a lack of awareness among patients about lactose intolerance. This educational standard should help simplify and summarize education of patients in practice. en
dc.format 61 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 DVD
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon BŘEZKOVÁ, Veronika a Halina MATĚJOVÁ. Laktózová intolerance versus laktózová tolerance. Výživa a potraviny [online]. 2010, roč. 16, č. 3 [cit. 2015-05-11]. ISSN 1211-846X. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/clanky-casopis/laktozova-intolerance-versus-laktozova-tolerance.html
dc.relation.isbasedon ČIHÁK, Radomír. Anatomie 2. 3. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.
dc.relation.isbasedon FOJÍK, Petr a kol. Laktózová intolerance. Practicus [online]. 2013, roč. 12, č. 5, s. 7-12 [cit. 2014-12-01]. ISSN 1213 8711. Dostupné z: http://web.practicus.eu/sites/cz/Archive/practicus2013-05.pdf
dc.relation.isbasedon GURKOVÁ, Elena. Hodnocení kvality života: Pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011.
dc.relation.isbasedon ISBN 978 80-247-3625-9.
dc.relation.isbasedon JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2171-2.
dc.relation.isbasedon KOVÁŘŮ, Dagmar a Jitka KNÁPKOVÁ. Bezlepková a bezmléčná dieta. Brno: CPress, 2013. ISBN 978-80-264-0185-8.
dc.relation.isbasedon MAŇASKOVÁ, Dana. MUDr. Dana Maňasková. Laktózová intolerance [online]. 2010 [cit. 2014-01-03]. Dostupné z: http://medicinman.cz/p=nemoci-sympt/intolerance-laktozy
dc.relation.isbasedon MOUREK, Jindřich. Fyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3918-2.
dc.relation.isbasedon NEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978 80 8063 321-9.
dc.relation.isbasedon POCEDIČOVÁ, Klára. Laktózová intolerance a syntéza prebiotik s využitím -galaktosidázy. Potravinářská revue [online]. 2011, roč. 2011, č. 6, s. 10 - 12 [cit. 2015-09-30]. ISSN 1801-9102.
dc.relation.isbasedon Dostupné z: http://www.agral.cz/LinkClick.aspx %fileticket=2bSrX9c%2FDi8%3D&tabid=730&language=cs-CZ
dc.relation.isbasedon The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Lactose Intolerance. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) [online]. 2014 [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: http://www.niddk.nih.gov/health-information/health-topics/digestive-diseases/lactose-intolerance/Pages/facts.aspx
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject edukace cs
dc.subject laktózová intolerance cs
dc.subject výživa cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject pacient cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject education en
dc.subject lactose intolerance en
dc.subject nutrition en
dc.subject nursing care en
dc.subject patient en
dc.subject nurse en
dc.title Edukace pacienta s laktózovou intolerancí cs
dc.title Education of patients with lactose intolerance en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 17.1.2017 12:37
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-08-29
dc.date.committed 2016-06-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation UZS
local.identifier.stag 34912
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06524245
dc.subject.verbis intolerance laktózy cs
dc.subject.verbis lactose intolerance en
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:20:40 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account