Samovyšetření jako prevence karcinomu prsu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Novotná Alena, Bc. DiS.
dc.contributor.advisor Kučerová Tereza, Mgr.
dc.contributor.author Mikešová, Kateřina
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 64357 Kracík Jan, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65321 Čermáková Jana, Mgr.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-08-01
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24429
dc.description.abstract Karcinom prsu má v České republice stoupající incidenci. Po kožních nádorech je nejčastějším zhoubným novotvarem u žen. Incidenci onemocnění, která je v tomto případě vysoká, můžeme snížit zvýšením informovanosti široké populace o prevenci karcinomu prsu, která je stěžejní oblastí teoretické části bakalářské práce. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat informovanost studentek o karcinomu prsu, zásadách samovyšetření prsu a příznacích karcinomu prsu. V teoretické části práce zmiňujeme rizikové faktory, které je třeba eliminovat, klinické příznaky, které můžou být popudem pro návštěvu praktického lékaře či gynekologa nebo diagnostiku a léčbu karcinomu prsu. Výzkumná část bakalářské práce analyzuje a vyhodnocuje data získaná z dotazníkového šetření, které probíhalo elektronickou formou a následně je zaznamenává do tabulek a grafů. Oslovenými respondenty se staly studentky ve věku od 18-26 let fakult Technické univerzity v Liberci vyjma Fakulty zdravotnických studií. Výsledky výzkumného šetření jsou spíše průměrné až podprůměrné. Závěrem bakalářské práce je proto návrh doporučení pro praxi a informativní brožura, která důležité chybějící informace studentkám Technické univerzity v Liberci doplní. cs
dc.description.abstract An incidence of breast cancer in the Czech Republic is still growing. It is the most often women's malignant tumour after other skin tumours. High incidence of this disease we can obviate by informing people about prevention which is the main part of theoretical part of the bachelor thesis. A goal of the bachelor thesis was to analyse foreknowledge of female students about the breast cancer, about self-examination of breast and about symptoms of the breast cancer. In theoretical part there are mentioned risk factors which are necessary to eliminate or clinical symptoms which can be a reason why to make an appointment to see a doctor or a gynecologist. The theoretical part also deals with diagnostics and therapy of this disease. A research part of the bachelor thesis analyses and evaluates gained data from questionaires, which were done by electronic form. Subsequently the data were noted down to tables and graphs. Addressed respondents were female students in age of 18 26 years from all faculties of the Technical university of Liberec except the Faculty of health studies. The reasults of the research part were average or below-average. That's why in the ending of the bachelor thesis there are recommendation for practice and informative brochure, which gives the students of the Technical university of Liberec missing information. en
dc.format 74
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 -ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1. COUFAL Oldřich et al. Chirurgická léčba karcinomu prsu. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3641-9.
dc.relation.isbasedon 2. ČESKO. Vyhláška č. 70 ze dne 7. března 2012 o preventivních prohlídkách. In: Sbírka zákonů České republiky. 2012, částka 27, s. 842-848. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedon 3. HALMO, Renata. Sebepéče v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4811-5.
dc.relation.isbasedon 4. JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4412-4.
dc.relation.isbasedon 5. KRŠKA, Zdeněk et al. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7.
dc.relation.isbasedon 6. PLEVOVÁ, Ilona et al. Ošetřovatelství I. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3557-3.
dc.relation.isbasedon 7. PRAUSOVÁ, Jana. Karcinom prsu Problém i v 21. století. Interní medicína pro praxi. 2010, 12(1), 26-32. ISSN 1212-7299.
dc.relation.isbasedon 8. ROZTOČIL, Aleš et al. Moderní gynekologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2832-2.
dc.relation.isbasedon 9. SKOVAJSOVÁ, Miroslava et al. Výsledky Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice. Klinická onkologie. 2014, 27(2), 69-78. ISSN 0862-495X.
dc.relation.isbasedon 10. VORLÍČEK, Jiří et al. Klinická onkologie pro sestry. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3742-3.
dc.relation.isbasedon 11. HICKS, David G. and Susan C. LESTER. Diagnostics Pathology: Breast. Salt Lake City: Amirsys, 2011.
dc.relation.isbasedon ISBN 978-19-318-8457-0.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject prevence cs
dc.subject prs cs
dc.subject karcinom cs
dc.subject samovyšetření cs
dc.subject screening cs
dc.subject student cs
dc.subject prevention en
dc.subject breast en
dc.subject carcinoma en
dc.subject self-examination en
dc.subject screening en
dc.subject student en
dc.title Samovyšetření jako prevence karcinomu prsu cs
dc.title Self-examination as a prevention of breast carcinoma en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 6.12.2017 10:17
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-08-30
dc.date.committed 2017-06-30
local.faculty Fakulta zdravotnických studií cs
local.department.abbreviation FZS
local.identifier.stag 35641
local.degree.programme Ošetřovatelství
local.degree.discipline VS
local.faculty.abbreviation FZS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B5341
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 536670
dc.subject.verbis ošetřovatelská péče cs
dc.subject.verbis karcinom prsu cs
dc.subject.verbis prevence onemocnění cs
dc.subject.verbis nursing care en
dc.subject.verbis breast carcinoma en
dc.subject.verbis prevention of diseases en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:31 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account