Obchodní a kulturní zvláštnosti Spojených arabských emirátů a jejich vliv na mezinárodní obchod

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Batorková, Lucie
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 64073 Čuhlová Renata, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65228 Holub Pavel, Ing.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-11-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24302
dc.description.abstract Hlavním předmětem této bakalářské práce je přiblížení kulturních a obchodních zvláštností Spojených arabských emirátů a vliv těchto interkulturních specifik na mezinárodní obchod. Cílem je zjištění kulturních rozdílů, kterým je vhodné věnovat pozornost při vstupu na takto specifický trh jako je právě ve Spojených arabských emirátech. Úvodní kapitoly se věnují teoretickým souvislostem, kde jsou rozebrány pojmy kultura a komunikace z pohledu podnikatelského prostředí, uvedeny zde jsou i kulturní dimenze významných autorů zkoumající vliv rozdílů jednotlivých kultur na mezinárodní podnikatelské vztahy. Dále jsou v práci blíže představeny Spojené arabské emiráty, přičemž v této části bylo hlavním cílem přiblížení odlišností a kulturních hodnot země, které by měly pomoci k lepšímu pochopení rozdílností. Analytická část práce je zaměřena na zhodnocení možností realizace mezinárodního obchodu zahraničními podniky v daném teritoriu a doplněna konkrétními kulturními a obchodním odlišnostmi Spojených arabských emirátů, které ovlivňují podnikatelské prostředí. V závěru práce je zhodnocen vliv zjištěných odlišností na obchodní vztahy, přičemž toto hodnocení je podpořeno výsledky vlastního výzkumu. cs
dc.description.abstract The main subject of this thesis is to introduce the topic of the cultural and trading aspects of the United Arab Emirates and the impact of intercultural specifics on international trade. The aim is to identify cultural differences, which we should pay attention to when entering this very specific market, as is currently in the United Arab Emirates. Introductory chapters deal with the theoretical contexts, where terms of culture and communication are analysed from the perspective of the business environment. Also listed here, there are the cultural points of view of prominent authors examining the impact of differences in-between cultures in the international business relations. Furthermore, thesis presents the United Arab Emirates, where in this part the main objective was to present differences and cultural values of the country, which should help to understand these differences better. Analytical part is focused on the evaluation of the possibilities foreign companies have while realizing international trade in this given territory and complemented together with specific cultural and business differences of the United Arab Emirates that affect the business environment. The conclusion evaluates the perceived differences of trade relations and this assessment is supported by the results of author's own research. en
dc.format 68 s. (82 125 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, Jan. Interkulturní komunikace. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1.
dc.relation.isbasedon GULLOVÁ, Soňa. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3777-5.
dc.relation.isbasedon HARRIS, Philip R., Robert T. MORAN a Sarah V. MORAN. Managing cultural differences. Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 07-506-7736-8.
dc.relation.isbasedon KOPECKÝ, René a Charif BAHBOUH. Co je dobré vědět o arabském a islámském světě. Brandýs nad Labem: Dar Ibn Rushd, 2014. ISBN 978-80-86149-88-2.
dc.relation.isbasedon NOVÝ, Ivan a Sylvia SCHROLL-MACHL. Spolupráce přes hranice kultur. Praha: Management Press, 2005. ISBN 80-726-1121-6.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz).
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Interkulturalita cs
dc.subject kultura cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kulturní standardy cs
dc.subject kulturní dimenze cs
dc.subject Spojené arabské emiráty cs
dc.subject mezinárodní obchod cs
dc.subject Interculturality en
dc.subject culture en
dc.subject communication en
dc.subject cultural standards and cultural dimensions en
dc.subject the United Arab Emirates en
dc.subject International Trade en
dc.title Obchodní a kulturní zvláštnosti Spojených arabských emirátů a jejich vliv na mezinárodní obchod cs
dc.title Business and Cultural Differences of the United Arab Emirates and their Impact on International Trade en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 9.8.2016 13:23
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-05-30
dc.date.committed 2017-05-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
local.identifier.stag 33473
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MO
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521716
dc.subject.verbis mezinárodní obchod cs
dc.subject.verbis interkulturní komunikace cs
dc.subject.verbis intercultural communication en
dc.subject.verbis international trade en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:07:05 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Ekonomika a management mezinárodního obchodu cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account