Význam a účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky při podpoře malého a středního podnikání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Böhm Arnošt, doc. Ing. CSc.
dc.contributor.author Teplý, Lukáš
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 56638 Rozkovec Jiří, Mgr.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65203 Müller Petr, Mgr.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/24297
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnostmi a využíváním podpory malého a středního podnikání prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., která je rozvojovou bankou České republiky. V úvodní části práce je uvedena definice základních pojmů dané oblasti a klasifikace malých a středních podniků v teoretické rovině. Dále je přehledně popsána platná legislativa. V následujících částech práce se autor detailně věnuje charakteristice vybraných podnikatelských institucí podporující podnikání a metodám této podpory. Dále je představena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. a její produkty pro podporu sektoru malého a středního podnikání. Následně se autor věnuje analýze vývoje sektoru malého a středního podnikání v České republice a analýze využívání nabízených produktů banky subjekty malého a středního podnikání. Účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. při podpoře malého a středního podnikání ve sledovaném období je vyhodnocena v závěru této bakalářské práce. cs
dc.description.abstract This bachelor's thesis deals with the possibilities and the use of supporting small and medium enterprises through the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, which is a developing bank of the Czech Republic. The introductory part contains definitions of basic terms and classifications of the small and medium-sized enterprises on a theoretical base. It also describes effective legislations in a well arranged way. The author also discusses very precisely the characteristics of the selected business institutions supporting entrepreneurship and methods of their support in the following sections. This work also continues with introducing the Czech-Moravian Guarantee and Development Bank, and its products, to support the small and medium enterprise sector. Subsequently, the author analyses the development of this sector in the Czech Republic and the use of the products offered by this bank to small and medium-sized enterprises. The efficiency of the CzechMoravian Guarantee and Development Bank's support in the small and medium enterprises, in the observed period, is evaluated at the end of the thesis. en
dc.format 60 s.
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6.
dc.relation.isbasedon SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
dc.relation.isbasedon MALACH, Antonín. Jak podnikat po vstupu do EU. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0906-6.
dc.relation.isbasedon ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. In: Sbírka zákonů ČR. 2002. Dostupné také z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-47.
dc.relation.isbasedon EUROPEAN COMMISSION. Evaluation of the SME definition. In: EU Book shop [online]. 2012 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-sme-definition-pbNB0214126/.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Českomoravská záruční a rozvojová banka cs
dc.subject malé a střední podniky cs
dc.subject operační programy cs
dc.subject podpora podnikání cs
dc.subject státní podpora cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject Czech-Moravian Guarantee and Development Bank en
dc.subject small and medium enterprises en
dc.subject operational programmes en
dc.subject business support en
dc.subject state support en
dc.subject structural funds en
dc.title Význam a účinnost Českomoravské záruční a rozvojové banky při podpoře malého a středního podnikání cs
dc.title The significance and effectiveness of ČMZRB when supporting small and medium enterprises en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-05-31
dc.date.committed 2017-05-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KEK
local.identifier.stag 33380
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline MS
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 520906
dc.subject.verbis podpora podnikání cs
dc.subject.verbis malé a střední podnikání cs
dc.subject.verbis small and medium-sized business en
dc.subject.verbis industrial promotion en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:43:15 cs
local.verbis.studijniprogram KEK Ekonomika a management/Ekonomika a management služeb cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account