Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Heřmánková Monika, Dr. Ing.
dc.contributor.advisor Dvořák Lukáš, Mgr. Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Nechanická, Magda
dc.contributor.other Skolitel : 55356 Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 64092 Dolinová Iva, Mgr.
dc.contributor.other Konzultant2 : 63175 Kolkusová Lenka, Ing.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-10-20
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23450
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na aplikace nanovlákenných nosičů pro monitoring a diagnostiku biomasy v prostředí kontaminované lokality. V rámci práce byly připraveny dvě tvarové varianty nosičů s různými nánosy nanovláken (3 dtex a 10 dtex). Kromě nosičů s nanovlákny byly testovány také nosiče bez nanovláken, a to s cílem porovnat vliv nanovláken na rychlost kolonizace nosičů mikroorganismy. Všechny nosiče byly zanořeny do vrtů na reálných lokalitách s rozdílným typem kontaminace. Konkrétně se jednalo o kontaminaci chlorovanými etheny a monocyklickými aromatickými uhlovodíky BTEX. Nanovlákenné nosiče byly vzorkovány v měsíčních intervalech po dobu jednoho roku. Z odebraných vzorků byla izolována DNA sloužící jako templát pro qPCR analýzu. Vliv tvaru nosiče a nánosu nanovláken na bakteriální kolonizaci byl hodnocen s využitím qPCR analýzy cílené do oblasti 16S rDNA genu. Diagnostika specifické biomasy s biodegradabilním potenciálem probíhala pomocí kvantifikace funkčních genů kódujících klíčové enzymy nebo specifické bakteriální kmeny.Mezi jednotlivými testovanými tvarovými variantami nosičů nebyly během jejich kolonizace mikroorganismy pozorovány významné rozdíly. U nosičů s nánosem nanovláken byla zjištěna rychlejší fixace mikroorganismů na povrch a vyšší stabilita biofilmu než u nosičů vyrobených pouze z nosné nitě, tj. bez nánosu nanovláken. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the applications of nanofiber carriers for monitoring and diagnosis of biomass at the contaminated site. Within this work, carriers made of supporting thread coated by nanofiber layer were prepared. Individual carriers varied in shape (2) and nanofiber surface density (3 dtex and 10 dtex). To compare the effect of nanofibers on bacterial colonization, carriers without nanofibers, i.e. made of supporting thread only, were also tested. All carriers were submerged into wells at real sites with different contamination. Specifically, wells were contaminated by chlorinated ethenes and monocyclic aromatic hydrocarbons (BTEX).Carriers were sampled in month interval for one year. DNA was isolated from the samples and used as template for qPCR analysis. For the assessment of the influence of carrier shape and nanofiber surface density, the samples were analysed by qPCR with bacterial 16S rDNA gene-targeted primers. Diagnosis of specific biomass involved in the biodegradation was performed by quantification of functional genes encoding key enzymes or specific bacterial strains. Any significant differences between shapes of carrier in microbial growth were not observed. The results showed that nanofiber carriers supported microbial immobilization and biofilm exhibited higher stability compared to the biofilm formed on the carriers made of supporting thread only, i.e. without nanofibers. en
dc.format 75 s. (97 604 znaků bez mezer)
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] SINGH R., PAUL D., JAIN R.K., (2006): Biofilms: implications in bioremediation. Trends in Microbiology, 14(9), 389-397.
dc.relation.isbasedon [2] DAS S., SEN B., DEBNATH N. (2015): Recent trends in nanomaterials applications in environmental monitoring and remediation. Environmental Science and Pollution Research, 22(23), 18333-18344.
dc.relation.isbasedon [3] PEACOCK A.D., CHANG Y.J., ISTOK J.D., KRUMHOLZ L., GEYER R., KINSALL B., WATSON D., SUBLETTE K.L., WHITE D.C. (2004): Utilization of Microbial Biofilms as Monitors of Bioremediation. Microbial Ecology, 47(3), 284-292.
dc.relation.isbasedon [4] CHIANG S.Y.D., MORA R, DIGUISEPPI W.H., DAVIS G., SUBLETTE K., GEDALANGA P., MAHENDRA S. (2012): Characterizing the intrinsic bioremediation potential of 1,4-dioxane and trichloroetheneusing innovative environmental diagnostic tools. Journal of Environmental Monitoring, 14(9), 2317-2326.
dc.relation.isbasedon [5] ALBERTS B. (2014): Molecular Biology of the Cell, 6th Ed. PB, Taylor and Francis, New York US, s. 1342. ISBN: 978-0-8153-4432-2.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject BTEX cs
dc.subject DNA cs
dc.subject chlorované etheny cs
dc.subject kontaminovaná lokalita cs
dc.subject molekulární genetika cs
dc.subject monitoring cs
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject nosiče biomasy cs
dc.subject real-time kvantitativní PCR cs
dc.subject vzorkování cs
dc.subject BTEX en
dc.subject DNA en
dc.subject chlorinated ethenes en
dc.subject contaminated site en
dc.subject molecular genetics en
dc.subject monitoring en
dc.subject nanofibers en
dc.subject biomass carriers en
dc.subject real-time quantitative PCR en
dc.subject sampling en
dc.title Aplikace nanovlákenných nosičů pro diagnostiku biomasy na kontaminované lokalitě cs
dc.title Application of nanofiber carriers used for diagnosis of biomass at the contaminated site en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 21.6.2017 9:09
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2017-06-14
dc.date.committed 2017-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation NTI
local.identifier.stag 35225
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA-N
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06537063
dc.subject.verbis fibrous materials en
dc.subject.verbis vláknité materiály cs
dc.subject.verbis nanovlákna cs
dc.subject.verbis nanofibers en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:26 cs
local.verbis.studijniprogram NTI Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account