Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Palounková, Zuzana
dc.contributor.author Joklíková, Hana
dc.contributor.author Kaiserová, Anna
dc.contributor.author Košťáková, Markéta
dc.contributor.author Lindová, Kateřina
dc.contributor.author Točíková, Jana
dc.date.accessioned 2018-01-08
dc.date.available 2018-01-08
dc.date.issued 2017
dc.identifier.issn 1803-9782
dc.identifier.other ACC_2017_3_05
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/21400
dc.description.abstract The paper is focused on the role of a teacher assistant in inclusive education in the Czech Republic. In the introduction, the authors present basic theoretical information that relates to the solved topic. After the theoretical introduction, some results of research carried out at regular and alternative schools in the Czech Republic (as part of the SGS-FP-TUL 14/2017 project titled “Teacher Assistant for Inclusive Education”) are presented. The results point to interesting facts that are related to teacher assistants’ work and the conception of their role in education of pupils with special educational needs. en
dc.description.abstract Der Beitrag beschäftigt sich mit der Rolle des Assistenzpädagogen in der Ausbildungsinklusion in der Tschechischen Republik. In der Einleitung präsentiert die Autorin theoretische Informationen, die sich auf das im Mittelpunkt stehende Thema beziehen. Nach der theoretischen Einführung werden einige Ergebnisse der Forschung in regulären und alternativen Schulen in der Tschechischen Republik (im Rahmen des Projekts SGS-FP-TUL 14/2017 mit dem Titel „Assistenzpädagoge für die inklusive Ausbildung“) vorgestellt. Die Ergebnisse deuten auf interessante Fakten hin, die sich auf die Leistung der Arbeit des Assistenzlehrers und die Konzeption seiner Rolle bei den Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf beziehen. de
dc.description.abstract Příspěvek je věnován pojetí role asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání v České republice. V jeho úvodu autorky prezentují základní teoretické informace, které se vztahují k řešenému tématu. Po teoretickém úvodu jsou předloženy některé výsledky výzkumu realizovaného na běžných a alternativních školách v České republice (v rámci projektu SGS-FP-TUL 14/2017 s názvem „Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání“). Výsledky poukazují na zajímavé skutečnosti, které jsou spojeny s výkonem práce asistenta pedagoga a pojetí jeho role u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. cs
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest roli asystenta nauczyciela w edukacji integracyjnej w Republice Czeskiej. We wstępie autorki przedstawiają podstawowe informacje teoretyczne, dotyczące omawianego zagadnienia. Po wstępie teoretycznym przedstawiono wybrane wyniki badań przeprowadzonych w zwykłych oraz alternatywnych szkołach w Republice Czeskiej (w ramach projektu SGS-FP-TUL 14/2017 zatytułowanego: „Asystent nauczyciela w edukacji włączającej”). Wyniki wskazują na interesujące fakty, związane z wykonywaniem pracy asystenta nauczyciela oraz postrzeganiem jego roli przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. pl
dc.format text cs
dc.format.extent 11 stran
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Česká republika cs
dc.relation.ispartof ACC Journal en
dc.relation.isbasedon BASLEROVÁ, P.; A KOL.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem se zrakovým postižením. UP, Olomouc, 2011. ISBN 978-80-244-3376-9.
dc.relation.isbasedon CICHOŇOVÁ, I.: Začali jsme spolu. Začít spolu, 2011, ročník 1, s. 4.
dc.relation.isbasedon DOHNALOVÁ, Z.: Církevní školství v České republice: k pedagogické činnosti Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny. Disertační práce. Masarykova Univerzita v Brně, Brno, 2011.
dc.relation.isbasedon GRECMANOVÁ, H.; URBANOVSKÁ E.: Waldorfská škola. Hanex, Olomouc, 1996. ISBN 80-8578-309-6.
dc.relation.isbasedon KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy. Portál, Portál, 2003. ISBN 80-7178-695-0.
dc.relation.isbasedon MRÁZKOVÁ, J.; KUCHARSKÁ, A. a kol.: Spolupráce školního speciálního pedagoga a asistenta pedagoga ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III. Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha, 2014. ISBN 978-80-7481-032-9.
dc.relation.isbasedon MŠMT. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. [online]. Dostupné z WWW: http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
dc.relation.isbasedon PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Portál, Praha, 2001. ISBN 80-7178-584-9.
dc.relation.isbasedon TANNENBERGEROVÁ, M.: Průvodce školní inkluzí. Wolters Kluwer, Praha, 2016. ISBN 978-80-7552-008-1.
dc.relation.isbasedon VALENTA, M.; PETRÁŠ, P.: Metodika práce asistenta pedagoga se žákem s mentálním postižením. UP, Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3380-6.
dc.relation.isbasedon Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných (v aktuálním znění).
dc.relation.isbasedon Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (v aktuálním znění).
dc.subject teaching assistant en
dc.subject inclusive education en
dc.subject mainstream school en
dc.subject alternative school en
dc.title Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání cs
dc.title.alternative Asystent nauczyciela w edukacji włączającej pl
dc.title.alternative Assistent des Pädagogen in der Ausbildung Inklusion de
dc.title.alternative Teaching assistant in inclusive education en
dc.type Article en
dc.relation.isrefereed true
dc.identifier.doi 10.15240/tul/004/2017-3-005
dc.identifier.eissn 1803-9790
local.relation.volume 23
local.relation.issue 3
local.citation.spage 59
local.citation.epage 69
local.access open
local.fulltext yes en
dc.license CC BY-NC 4.0
local.identifier.publikace 4472


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account